RoháčekEzechiel2

Ezechiel

Poslanie k spurným, už či počujú, či nechajú. Svitok knihy.1 A riekol mi: Synu človeka, po­stav sa na svoje nohy, a budem hovoriť s tebou! 2 V­tedy vošiel do mňa duch, kým hovoril so mnou, a po­stavil ma na moje nohy, a počul som toho, ktorý hovoril ku mne. 3 A riekol mi: Synu človeka, ja ťa po­sielam k synom Iz­raelovým, k spur­ným národom od­boj­ným, ktorí sa spur­ne staväli proti mne; oni aj ich ot­covia sa mi spreneverovali až priam do tohoto dňa. 4 to synovia tvr­dej tvári a za­tvr­dilého srd­ca, ku ktorým ťa po­sielam, a po­vieš im: Tak­to hovorí Pán Hos­podin. 5 A oni, už či počujú a či nechajú, lebo sú spur­ný dom; ale zvedia, že bol prorok medzi nimi. 6 A ty, synu človeka, sa ich neboj ani sa neboj ich slov, keď ťa ob­kľúčia ako bodliaky a tŕne, a keď budeš bývať medzi škor­pión­mi. Neboj sa ich slov ani sa neľakaj ich tvári, lebo sú spur­ný dom. 7 Ale budeš im hovoriť moje slová, už či počujú a či nechajú, lebo sú spur­ní. 8 A ty, synu človeka, počuj to, čo ti ja hovorím: Nebuď spur­ný jako ten spur­ný dom; ot­vor svoje ús­ta, a zjedz to, čo ti ja dám. 9 Vtedy som videl, a hľa, ruka bola vy­stretá ku mne, a hľa, v nej svitok knihy. 10 A roz­vinul ho predo mnou, a bol popísaný z líca i z ruba, a bolo na ňom na­písané: Náreky, úpenie a beda.

RoháčekEzechiel2