RoháčekEzechiel4

Ezechiel

Obľahnutie Jeruzalema. Ležanie prorokovo. Pečenie lajnom.1 A ty, synu človeka, vez­mi si teh­lu a polož ju pred seba a vy­ryješ na ňu mes­to, Jeruzalem. 2 Dáš proti nemu obľa­hnutie a vy­stavíš proti nemu hrad­by a na­sypeš proti nemu val a roz­ložíš proti nemu tábory voj­ska a po­stav proti nemu dobývacích baranov do­okola. 3 A ty si vez­mi želez­nú paňvu a po­stavíš ju ako železný múr medzi seba a medzi mes­to a ob­rátiš pev­ne svoju tvár proti ne­mu, a bude obľa­hnuté, a obľah­neš ho. To bude znamením domu Iz­raelov­mu. 4 A ty si ľah­ni na svoj ľavý bok a položíš ne­právosť domu Iz­raelov­ho naň; toľko dní, koľko budeš ležať na ňom, ponesieš ich ne­právosť. 5 A ja ti dám roky ich ne­právos­ti v počte dní, tri­sto deväťdesiat dní, a ponesieš ne­právosť domu Iz­raelov­ho. 6 Keď tie do­končíš, ľah­neš a budeš ležať na svojom pravom boku, po druhé, a ponesieš ne­právosť domu Júdov­ho štyrid­sať dní; každý deň ti dávam za rok. 7 A proti obľa­hnutiu Jeruzalema ob­rátiš ráz­ne svoju tvár a svoje ob­nažené rameno a budeš prorokovať proti ne­mu, p­roti Jeruzalemu. 8 A hľa, dávam na teba po­v­razy, a ne­ob­rátiš sa so svoj­ho boku na d­ruhý svoj bok, do­kiaľ nedokončíš dní svoj­ho ob­liehania. 9 A ty si vez­mi pšenice, jačmeňa, bôbu, šošovice, pšena a viky a dáš to do jed­nej nádoby a pri­pravíš si z toho chlieb na počet dní, ktoré budeš ležať na svojom boku; tri­sto deväťdesiat dní to budeš jesť. 10 A tvoj­ho po­kr­mu, ktorý budeš jesť, bude na váhu, dvad­sať šek­lov na deň. Od času do času ho budeš jesť. 11 Aj vodu budeš piť na mieru, šes­tinu hína; od času do času budeš piť. 12 A budeš to jesť p­rip­ravené jako jačmenný koláč, a budeš to piecť na laj­ne, k­toré vyšlo z človeka, pred ich očami. 13 A Hos­podin riekol: Tak budú jesť synovia Iz­raelovi svoj chlieb nečis­tý medzi po­han­mi, kam ich zaženiem. 14 Vtedy som po­vedal: Ach, Pane, Hos­podine, hľa, moja duša nie je ničím poškvrnená, a zdoch­liny a roz­tr­haného od zveri som nejedol nik­dy, od svojej mlados­ti až doteraz, ani ešte nevošlo do mojich úst ohav­né mäso poškvrnené. 15 A riekol mi: Vidz, dal som ti krav­ský trus mies­to laj­na človeka, a teda pri­pravíš svoj chlieb na tom. 16 A riekol mi: Synu človeka, hľa, ja polámem opor­nú palicu chleba v Jeruzaleme, a budú jesť chlieb na váhu a v staros­ti a vodu budú piť na mieru a v predesení, 17 aby mali nedos­tatok chleba a vody a desili sa druh s druhom a aby chrad­núc vymizli pre svoju ne­právosť.

RoháčekEzechiel4