RoháčekEzechiel47

Ezechiel

O vode, vytekajúcej z chrámu.1 Po­tom ma do­viedol zpät ku dveriam domu, a hľa, vody vy­chádzaly zpod prahu domu na východ, lebo pred­ná strana domu ob­rátená bola na východ. A vody so­stupovaly zo spod­ku od pravej strany domu, od južnej ­strany oltára. 2 Od­tiaľ ma vy­viedol ces­tou brány ob­rátenej na sever, a pre­viedol ma okolo ces­tou, k­torá vedie von, k von­kajšej bráne, ces­tou b­rány, ktorá je ob­rátená na východ. A hľa, vody vy­vieraly z pravej strany. 3 A keď vy­chádzal muž na východ, mal mer­nú šnúru vo svojej ruke a na­meral tisíc lakťov a pre­viedol ma cez vodu, vodu po členky. 4 Po­tom na­meral tisíc a pre­viedol ma cez vodu, vodu po kolená; a zase nameral tisíc a pre­viedol ma cez vodu po pás. 5 Opät nameral tisíc, a bol potok, cez ktorý som ne­mohol prej­sť, pre­tože boly vody pri­hl­boké, vody, v akých sa musí plávať, po­tok, ktorý sa nedá pre­brodiť. 6 A po­vedal mi: Či si videl, synu človeka? A pojal ma a do­viedol ma zpät na breh po­toka. 7 Keď som sa na­vrátil, tu hľa, bolo na brehu po­toka veľmi mnoho stromov, z jed­nej i z druhej strany. 8 A po­vedal mi: Tieto vody vy­chádzajú do východ­ného okolia a so­stupujú na rovinu Araba a vtekajú na západ do mora; kam sa vlejú, tam sa uzdravia vody. 9 A stane sa, že každá duša živá, ktorá sa do­plazí na ktorékoľvek mies­to, kam doj­de ten dvojitý po­tok, bude žiť, a rýb bude veľmi mnoho, lebo keď ta prij­dú tieto vody, vody mora budú uzdravené, a bude všet­ko žiť, kam­koľvek prij­de po­tok. 10 A stane sa, že budú stáť pop­ri ňom rybári; od En-gedi až po En-eg­laim bude mies­to, kde sa budú rozp­res­tierať siete. Ich ryby budú podľa svoj­ho druhu, jako ryby Veľkého mora, veľmi mnoho. 11 Jeho močiare a jeho bariny sa ne­u­zdravia; budú vy­dané soli. 12 A pop­ri po­toku bude rásť, na jeho brehu, z jed­nej i z druhej strany, všelijaký strom, donášajúci ovocie na jedenie; jeho list ne­uväd­ne, ani ne­pres­tane jeho ovocie; každý v svoj mesiac donesie nové ovocie, lebo jeho vody budú vy­chádzať zo svätyne, a tak bude jeho ovocie na po­krm a jeho list na liek. Hranica zeme. Delenie zeme.13 Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Toto je hranica, v ktorej si roz­delíte zem do dedičs­tva podľa dvanás­tich po­kolení Iz­raelových. Jozef bude mať dva diely. 14 Zdedíte ju jeden ako druhý, dotyčne ktorej som po­z­dvihol svoju ruku p­risahajúc, že ju dám vašim ot­com, a tak vám pri­pad­ne táto zem do dedičs­tva. 15 A toto bude hranica zeme: na sever­nej strane od Veľkého mora smerom do Chetiona, kade sa ide do Cedády, 16 Chamat, Berota, Sib­raim, ktoré medzi hranicou Damašku a medzi hranicou Chamatu, stred­ný Chácer, ktorý je pri hranici Chav­rána. 17 A hranicou od mora bude Chacar-enon, hranica Damašku, a severná strana na sever a hranica Chamatu. A to tedy čo sa týka sever­nej strany. 18 Východ­ná strana, zpomedzi Chav­rána a zpomedzi Damašku a zpomedzi Gileáda a zpomedzi zeme Iz­raelovej bude Jordán; od sever­nej hranice budete merať k východ­nému moru. To bude východná strana. 19 Južná strana, na polud­nie: od Támara až po vody Sváru Kádeša, k po­toku, po Veľké more. To bude poludnia strana, na juh. 20 A západ­ná strana mora bude Veľké more od hranice na juhu až na­proti mies­tu, kade sa ide do Chamatu. To bude západ­ná strana. 21 Tú zem si roz­delíte podľa po­kolení Iz­raelových. 22 A bude tak, že si ju roz­delíte losom do dedičs­tva i po­hos­tínom, ktorí budú po­hos­tíniť medzi vami, ktorí splodia synov medzi vami, a budú vám ako narodený v zemi medzi syn­mi Iz­raelovými; s vami ju rozdelia losom do dedičs­tva medzi po­koleniami Iz­raelovými. 23 A bude, že v po­kolení, u ktorého bude po­hos­tíniť po­hos­tín, tam mu dáte jeho dedičs­tvo, hovorí Pán Hos­podin. 48. KAPITOLA

RoháčekEzechiel47