RoháčekEzechiel18

Ezechiel

Každý zomrie pre svoj hriech. Bôh je spravedlivý.1 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 2 Čo tým chcete, vy, k­torí hovoríte v zemi Iz­raelovej také prís­lovie, že vraj ot­covia jed­li ­hroz­nové nedozrelky, a synom stŕp­ly zuby? 3 Jako že ja žijem, hovorí Pán Hos­podin, že nebudete mať viacej ako používať to prís­lovie v Iz­raelovi. 4 Hľa, všet­ky duše sú moje; jako duša ot­cova tak i duša synova je moja; duša, ktorá hreší, tá zo­mrie. 5 A keby bol nie­ktorý človek spraved­livý a činil by súd a spraved­livosť, 6 na vr­choch by nejedol ani by ne­po­z­dvih­nul svojich očí k ukydaným bohom domu Iz­raelov­ho a ženy svoj­ho blížneho by ne­poškvr­nil ani by sa ne­prib­lížil k žene v jej nečis­tote 7 a ni­koho by ne­utis­koval a vrátil by jeho záloh, v­zatý za dlh, cudzieho násil­ne by ne­vzal a svojho chleba by dával lačnému a pri­odieval by na­hého rúchom; 8 na úžeru by nedal ani by ne­vzal úroku, od ne­právos­ti by od­vracal svoju ruku a činil by súd prav­dy medzi človekom a človekom; 9 keby chodil v mojich ustanoveniach a os­tríhal by moje súdy činiac prav­du, spraved­livý ten is­tot­ne bude žiť, hovorí Pán Hos­podin. 10 Ale keby splodil syna lot­ra, ktorý by vy­lieval krv a vy­konal by bratovi niektorú z tých vecí, 11 a tam­toho by nečinil ničoho, ale ešte by aj jedol na vr­choch a poškvr­nil by ženu svoj­ho blížneho; 12 bied­neho a chudob­ného by utis­koval a bral by násil­ne cudzie, zálohu by ne­vrátil a po­z­dvihol by svoje oči k ukydaným bohom, ohav­nosť vy­konal; 13 keby dával na úžeru a bral by úrok, či azda bude žiť? Nebude žiť! Vy­konal všet­ky tie ohav­nos­ti; is­tot­ne zo­mrie; jeho krv nech je na ňom! 14 A zase hľa, keby nie­ktorý človek splodil syna, ktorý by videl všet­ky hriechy svoj­ho ot­ca, ktoré spáchal, a vidiac to nečinil by tak; 15 na vr­choch by nejedol ani by ne­po­z­dvihol svojich očí k ukydaným bohom domu Iz­raelov­ho, ženy svoj­ho blížneho by ne­poškvr­nil 16 a ne­utis­koval by ni­koho, zálohu by nezad­ržal ani by násil­ne ne­vzal cudzieho, svoj­ho chleba by dával lačnému a pri­odial by na­hého rúchom; 17 od bied­neho by od­vrátil svoju ruku, ne­vzal by úžery ani úroku, moje súdy by činil a chodil by v mojich ustanoveniach, ten nezom­rie pre ne­právosť svoj­ho ot­ca; is­tot­ne bude žiť. 18 Jeho otec, pre­tože krute utláčal, násil­ne bral cudzie veci bratove a to, čo nie je dob­ré, robil pro­stred svoj­ho ľudu, pre­to hľa, zo­mrie pre svoju ne­právosť. 19 A keby ste riek­li: Prečo nenesie syn ne­právos­ti ot­covej? Ale syn činil súd a spraved­livosť, os­tríhal všet­ky moje ustanovenia a činil ich; is­tot­ne bude žiť! 20 Duša, ktorá hreší, tá zo­mrie. Syn ne­ponesie ne­právos­ti ot­covej, ani otec ne­ponesie ne­právos­ti synovej. Spraved­livosť spraved­livého bude na ňom, a tiež i bezbožnosť bez­božného bude na ňom, na bezbožnom. Pre kajúceho milosť, pre odvráteného smrť. Volá ku pokániu.21 A keby sa bez­božný od­vrátil od všet­kých svojich hriechov, ktoré robil, a os­tríhal by všet­ky moje ustanovenia a činil by súd a spraved­livosť, is­tot­ne bude žiť; nezom­rie. 22 Ni­ktoré z jeho pre­stúpení, ktorých sa do­pus­til, sa mu ne­spomenú; vo svojej spraved­livos­ti, ktorú činil, bude žiť! 23 Či mám azda záľubu v smr­ti bez­božného, hovorí Pán Hos­podin, či azda nie v tom, aby sa od­vrátil od svojich ciest a žil? 24 A keby sa od­vrátil spraved­livý od svojej spraved­livos­ti a páchal by ne­právosť robiac podľa všet­kých ohav­nos­tí, ktoré robí bez­božný, či azda bude žiť? Ni­ktorá jeho spraved­livosť, ktorú činil, ne­spomenie sa. Pre svoju vierolom­nosť, ktorej sa do­pus­til, a pre svoj hriech, ktorý spáchal, pre tie veci zomrie. 25 A hovoríte: Nie je pravá ces­ta Pánova. Nože počuj­te, dome Iz­raelov: Či moja ces­ta nie je pravá? Či azda nie sú to vaše ces­ty, k­toré nie sú pravé? 26 Keby sa od­vrátil spraved­livý od svojej spraved­livos­ti a páchal by ne­právosť a v tom by zo­mrel, zo­mrie pre svoju ne­právosť, ktorú páchal. 27 A zase keby sa od­vrátil bez­božný od svojej bez­božnos­ti, ktorú robil, a činil by súd a spraved­livosť, ten za­chová svoju dušu pri živote. 28 A keby videl a od­vrátil by sa od všet­kých svojich pre­stúpení, ktorých sa do­púšťal, is­tot­ne bude žiť, nezom­rie. 29 A dom Iz­raelov hovoria: Nie je pravá ces­ta Pánova. Ale či moje ces­ty nie sú pravé, dome Iz­raelov? Či azda nie sú to vaše ces­ty, k­toré nie sú pravé? 30 Pre­to vás budem súdiť, každého podľa jeho ciest, dome Iz­raelov, hovorí Pán Hos­podin. Na­vráťte sa a od­vráťte sa od všet­kých svojich pre­stúpení, a nebude vám ne­právosť na závadu, klesnúť. 31 Od­vrh­nite od seba všet­ky svoje pre­stúpenia, ktorými ste pre­stupovali, a za­dovážte si nové srd­ce a nového ducha! Lebo veď načo máte zo­mrieť, dome Iz­raelov? 32 Lebo ne­mám záľuby v smr­ti zomierajúceho, hovorí Pán Hos­podin. Ob­ráťte sa tedy a žite!

RoháčekEzechiel18