RoháčekEzechiel48

Ezechiel

Ktorý diel ktoré pokolenie dostane.1 Toto sú mená po­kolení. Od sever­ného kon­ca po strane ces­ty do Chetlona, kade sa ide do Chamatu, Chacar-enán, hranica Damašku na sever, po strane Chamatu, a tak mu budú pat­riť tie kraje, strana od východu na západ k moru: Dánovi jeden diel. 2 A pop­ri hranici Dánovej od východ­nej strany až po západ­nú stranu k moru: Aserovi jeden diel. 3 A pop­ri hranici Aserovej od východ­nej strany až po západ­nú stranu k moru: Naf­talimu jeden diel. 4 A pop­ri hranici Naf­taliho od východ­nej strany až po západ­nú stranu k moru: Manas­sesovi jeden diel. 5 A pop­ri hranici Manas­sesovej od východ­nej strany až po západ­nú stranu k moru: Ef­rai­movi jeden diel. 6 A pop­ri hranici Ef­rai­movej od východ­nej strany a až po západ­nú stranu k moru: Rúbenovi jeden diel. 7 A pop­ri hranici Rúbenovej od východ­nej strany po západ­nú stranu k moru: Júdovi jeden diel. 8 A pop­ri hranici Júdovej od východ­nej strany po západ­nú stranu k moru bude tá obeť po­z­dvi­hnutia, ktorú budete obetovať, dvad­saťpäť tisíc šír­ky a dĺžky, jako jeden z dielov, od východ­nej strany až po západ­nú stranu k moru, a svätyňa bude pro­stred neho. 9 Obeť po­z­dvi­hnutia, ktorú budete obetovať Hos­podinovi, bude dvadsaťpäť tisíc dĺžky a desať tisíc šír­ky. 10 A tým­to bude svätá obeť po­z­dvi­hnutia, kňazom, na sever dvad­saťpäť tisíc a na západ, k moru, šír­ky desať tisíc a na východ šír­ky desať tisíc a na juh dĺžky dvad­saťpäť tisíc, a svätyňa Hos­podinova bude pro­stred toho. 11 Bude to kňazom, každému, ktorý bude po­svätený zo synov Cádokových, ktorí strážili moju stráž, ktorí neb­lúdili, keď blúdili synovia Iz­raelovi, jako blúdili Levitovia. 12 A budú mať osobit­nú obeť po­z­dvi­hnutia, z obeti po­z­dvi­hnutia zeme, svätos­väté, pop­ri území Levitov. 13 A Levitovia dos­tanú popri území kňazov dvad­saťpäť tisíc dĺžky a desať tisíc šír­ky. Každá dĺžka bude dvadsaťpäť tisíc a šír­ka desať tisíc. 14 Ne­predajú z toho ani nezamenia, ani ne­prej­de pr­votina zeme na iného, pretože je svätá Hos­podinovi. 15 A päť tisíc po­zos­talého na šír­ku na­proti tým dvad­siatim a piatim tisícom bude nepos­vätené mies­to obecné pre mes­to na bývanie a na pred­mes­tie, a mes­to bude pro­stred neho. 16 A toto budú jeho roz­mery: sever­ná strana štyri tisíce päťs­to, južná strana štyri tisíce päťs­to, od východ­nej strany štyri tisíce päťs­to a západ­ná strana, k moru, štyri tisíce a päťs­to. 17 Mes­to bude mať pred­mes­tie, na sever dve­sto päťdesiat, na juh dve­sto päťdesiat, na východ dve­sto päťdesiat a na západ k moru, dve­sto päťdesiat. 18 A po­zos­talé na dĺžku pop­ri svätej obeti po­z­dvi­hnutia, desať tisíc na východ a desať tisíc na západ, k moru, to bude pop­ri svätej obeti po­z­dvi­hnutia, a dôchodok z toho bude na po­krm pre tých, ktorí budú slúžiť mes­tu. 19 A čo do toho, kto má slúžiť mes­tu, budú mu slúžiť zo všet­kých po­kolení Iz­raelových. 20 Celú tú obeť po­z­dvi­hnutia, dvad­saťpäť tisíck­rát dvad­saťpäť tisíc, št­vor­hran­nú, budete obetovať v svätú obeť po­z­dvi­hnutia k državiu mes­ta. 21 A po­zos­talé pre knieža, z jed­nej i z druhej strany svätej obeti po­z­dvi­hnutia a državia mes­ta pred tými dvad­siatimi a piatimi tisícami obeti po­z­dvi­hnutia až po hranicu na východ a na západ, k moru, na­proti tým dvad­siatim a piatim tisícom ku hranici na západ, pop­ri tých dieloch, bude pre knieža, a bude svätou obeťou po­z­dvi­hnutia, a svätyňa domu bude prostred nej. 22 A z državia Levitov a z državia mes­ta, pro­stred toho, čo bude pat­riť kniežaťu, medzi územím Júdovým a medzi územím Ben­jaminovým, bude kniežaťu. 23 A čo do os­tat­ných po­kolení: od východ­nej strany až po západ­nú stranu k moru: Ben­jaminovi jeden diel. 24 A pop­ri hranici Ben­jaminovej od východ­nej strany až po západ­nú stranu k moru: Sime­onovi jeden diel. 25 A pop­ri hranici Sime­onovej od východ­nej strany až po západ­nú stranu k moru: Izacharovi jeden diel. 26 A pop­ri hranici Izacharovej od východ­nej strany až po západ­nú stranu k moru: Za­bulonovi jeden diel. 27 A pop­ri hranici Za­bulonovej od východ­nej strany až po západ­nú stranu k moru: Gádovi jeden diel. 28 A pop­ri hranici Gádovej k južnej strane, na polud­nie, bude hranica od Támara k vodám Sváru Kádeša, k po­toku, k Veľkému moru. 29 To je zem, ktorú roz­delíte po­koleniam Iz­raelovým pre dedičs­tvo losom, a to ich údely, hovorí Pán Hos­podin. Opis mesta.30 Toto sú výbehy mes­ta: od sever­nej strany štyri tisíce päťs­to miery. 31 A brány mes­ta budú po­menované na mená po­kolení Iz­raelových, tri brány na sever: brána Rúbenova jed­na, brána Júdova jed­na, brána Léviho jed­na. 32 Na východ­nej strane štyri tisíce päťs­to a tri brány, a to brána Jozefova jed­na, brána Ben­jaminova jed­na, brána Dánova jed­na. 33 Južná strana štyri tisíce päťs­to miery a brány tri: brána Sime­onova jed­na, brána Izacharova jed­na, brána Za­bulonova jed­na. 34 Strana k moru, na západ, štyri tisíce päťs­to, ich brány tri: brána Gádova jed­na, brána Aserova jed­na, brána Naf­taliho jed­na. 35 Do­okola osem­násť tisíc trstín. A meno mes­ta od toho dňa: Hos­podin tam.

RoháčekEzechiel48