RoháčekEzechiel35

Ezechiel

Proti Seiru je večné nepriateľstvo.1 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 2 Synu človeka, ob­ráť svoju tvár proti vr­chu Seiru a prorokuj proti nemu 3 a po­vieš mu: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, prij­dem proti tebe, vr­chu Seire, a vy­striem na teba svoju ruku a ob­rátim ťa na pus­tinu a púšť. 4 Tvoje mes­tá ob­rátim na spus­tošeninu, a ty budeš pus­tinou a zvieš, že ja som Hospodin. 5 Pre­to, že máš večné ne­priateľs­tvo a vy­dávaš synov Iz­raelových moci meča v čase ich nešťas­tia, v čase ­vr­chol­nej neprávosti, k­torou už bude koniec, 6 pre­to jako že ja žijem, hovorí Pán Hos­podin, že ťa pri­pravím na krv, a krv ťa bude stíhať. Ba hej, nenávidel si kr­vi, a krv ťa bude stíhať. 7 A ob­rátim vrch Seir na hroz­nú pus­tinu a vy­plienim z neho toho, kto by išiel a vrátil sa cez, 8 a na­pl­ním jeho vr­chy jeho po­bitými; na tvojich brehoch a v tvojich dolinách a po všet­kých tvojich po­tokoch budú padať po­bití od meča. 9 Ob­rátim ťa na večné pus­tiny, a tvoje mes­tá nebudú obývané, a zviete, že ja som Hospodin. 10 Pre­to, že hovoríš: Oba tie národy a obe tie zeme budú moje, a budeme tým vlád­nuť dedične, hoci tam bol Hos­podin, 11 pre­to jako že ja žijem, hovorí Pán Hos­podin, že učiním podľa tvoj­ho hnevu a podľa tvojej závis­ti, podľa toho, čo si ty robil zo svojej nenávis­ti proti nim, a dám sa po­znať medzi nimi, keď ťa budem súdiť. 12 A zvieš, že ja Hos­podin som počul všet­ky tvoje rúhania, ktoré si hovoril proti vr­chom Iz­raelovým, že vraj spust­ly, nám sú dané za po­krm. 13 A honosili ste sa proti mne svojimi ús­tami a hromadili ste svoje slová proti mne; ja som počul. 14 Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Keď sa bude radovať celá zem, v­tedy ti ju učiním pus­tinou. 15 Jako sa ty raduješ nad dedičs­tvom domu Iz­raelov­ho, pre­tože spust­lo, tak učiním tebe. Pus­tinou budeš, vr­chu Seire, i celý Edom, celá Idumea, a zvedia, že ja som Hospodin.

RoháčekEzechiel35