RoháčekEzechiel6

Ezechiel

Proti vrchom Izraelovým. Modly roztrieskané. Ľud pobitý. Ostatok do zajatia.1 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 2 Synu človeka, ob­ráť svoju tvár proti vr­chom Iz­raelovým a prorokuj proti nim 3 a po­vieš: Vr­chy Iz­raelove, počuj­te slovo Pána Hos­podina! Tak­to hovorí Pán Hos­podin vr­chom a brehom, po­tokom a údoliam: Hľa, ja uvediem na vás meč a zkazím vaše výšiny, 4 a vaše ol­táre spust­nú, a vaše sl­nečné ob­razy budú rozt­ries­kané, a učiním to, že vaši po­bití pad­nú pred svojimi ukydanými boh­mi. 5 A po­vrh­nem mŕt­ve telá synov Iz­raelových pred ich ukydané bohy a roz­mecem vaše kos­ti okolo vašich ol­tárov. 6 Vo všet­kých vašich byd­lis­kách budú mes­tá spus­tošené, a výšiny spust­nú, aby vaše ol­táre boly spus­tošené a spust­lé, a tak budú rozt­ries­kaní vaši ukydaní bohovia a pre­stanú, a vaše sl­nečné ob­razy budú porúbané, a vaše diela budú vy­hladené. 7 A pad­ne za­bitý vo vašom strede, a zviete, že ja som Hospodin. 8 Ale ponechám ostatok takým činom, že budete mať niekoľko uniklých meču medzi národami, keď budete rozp­týlení po rôz­nych zemiach. 9 A vaši unik­lí sa budú roz­pomínať na mňa medzi národami, kam budú zajatí, keď si skrúšim ich srd­ce, od­dané smils­tvu, ktoré od­stúpilo odo mňa, a ich oči, ktoré smil­nily chodiac za ich ukydanými boh­mi, a budú sa sami sebe ošk­liviť pre nešľachet­nos­ti, ktoré páchali, čo do všet­kých ich ohav­nos­tí. 10 A zvedia, že ja som Hospodin a že som nehovoril nadar­mo, že im učiním toto zlé. 11 Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Tlesk­ni svojou rukou a dup­ni svojou nohou a po­vedz: Oj, beda, pre všet­ky tie špat­né ohav­nos­ti domu Iz­raelov­ho, lebo padnú, ktorý mečom, k­torý hladom a k­torý morom. 12 Ten, kto bude ďaleko, zo­mrie morom, a kto blíz­ko, pad­ne mečom, a ten, kto po­zos­tane a kto bude obľa­hnutý, zo­mrie hladom, a tak dokonám svoju prch­livosť na nich. 13 A zviete, že ja som Hospodin, keď budú ich po­bití ležať prostred ich ukydaných bohov okolo ich ol­tárov na každom vy­sokom brehu, na všet­kých temenách vr­chov a pod každým stromom zeleným a pod každým dubom hus­tým, na mieste, na ktorom dávali upokojujúcu vôňu všet­kým svojim ukydaným bohom. 14 A vy­striem na nich svoju ruku a učiním zem pus­tou a spust­lou, viac ako je púšť Dib­lata po všet­kých ich byd­lis­kách, a zvedia, že ja som Hospodin.

RoháčekEzechiel6