RoháčekEzechiel29

Ezechiel

Proti faraonovi, veľkému drakovi. Egypt pustý za štyridsať rokov.1 Desiateho roku, desiateho mesiaca, dvanásteho dňa toho mesiaca stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 2 Synu človeka, ob­ráť svoju tvár proti fara­onovi, egypt­skému kráľovi, a prorokuj proti nemu i proti celému Egyp­tu. 3 Hovor a po­vieš: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, p­rij­dem na teba, fara­one, egypt­ský kráľu, veľký draku, ktorý ležíš hovejúc si prostred svojich riek, ktorý hovoríš: Moja rieka je moja, a ja som sa sám učinil! 4 Ale dám ob­rúčky do tvojich čelus­tí a spôsobím to, aby sa prilepily ryby tvojich riek na tvoje šupiny, a vy­vlečiem ťa zp­ro­stred tvojich riek i všet­ky ryby tvojich riek, k­toré sa prilepia na tvoje šupiny. 5 A vrh­nem ťa na púšť, teba i všet­ky ryby tvojich riek. Pad­neš na šírom poli, nebudeš od­prataný ani shromaždený; zem­skej zveri a nebes­kému vtác­tvu ťa dám za po­krm. 6 A zvedia všet­ci obyvatelia Egyp­ta, že ja som Hospodin, pre­tože boli trs­tinovou palicou opor­nou domu Iz­raelov­mu. 7 Keď sa ťa kedy chytili, tvojej ruky, zlomil si sa a pre­klal si im celé plece; a keď sa opreli na teba, polámal si sa a spôsobil si to, aby im stály všet­ky bed­rá. 8 Pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, uvediem na teba meč a vy­plienim z teba človeka i hovädo, 9 a tak bude Egypt­ská zem pus­tinou a púšťou, a zvedia, že ja som Hospodin, pre­tože hovorí: Rieka je moja, a ja som učinil. 10 Pre­to hľa, p­rij­dem proti tebe i proti tvojim riekam a ob­rátim Egypt­skú zem na hroz­nú púšť a pustinu od veže Sevéne až po hranicu Et­hi­opie. 11 Ne­poj­de cez ňu noha človeka, ani noha hoväda ne­poj­de cez ňu, a nebude sa v nej bývať štyrid­sať rokov. 12 A tak ob­rátim Egypt­skú zem na pus­tinu pro­stred pus­tých zemí, a jej mes­tá pro­stred spus­tošených miest budú pus­té štyrid­sať rokov, a rozp­týlim Egypťanov medzi národy a rozoženiem ich po rôz­nych zemiach. 13 Lebo tak­to hovorí Pán Hos­podin: Po štyrid­siatich rokoch shromaždím Egypťanov z národov, kam boli rozp­týlení, 14 a na­vrátim zajatých z Egypťanov a do­vediem ich zpät do zeme Pat­rosa, do zeme ich pôvodu, a budú tam níz­kym kráľov­stvom. 15 Bude nižším ako iné kráľovstvá a nebude sa viacej po­vyšovať nad národy, a učiním to, aby ich bolo málo, aby ne­panovali s­pup­ne nad národami. 16 A nebude viacej domu Iz­raelov­mu nádejou, ktorá by pri­pomínala ne­právosť, keď by sa ob­racali za nimi, a zvedia, že ja som Pán Hos­podin. Nabuchodonozorovi sľúbený Egypt. Roh Izraelovi.17 A bolo dvad­siateho sied­meho roku, pr­vého mesiaca, pr­vého dňa toho mesiaca, že stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 18 Synu človeka, Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, naložil svoj­mu voj­sku velikú službu proti Týru. Každá hlava je oplešivená, a každé plece je od­rané, ale ne­má mzdy ani on ani jeho voj­sko z Týru za službu, ktorú konal proti ne­mu. 19 Pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, dám Na­buchodonozorovi, babylon­skému kráľovi, Egypt­skú zem, a od­nesie množs­tvo jej bohat­stva a po­berie jej korisť a ulúpi jej lúpež, a to bude mzdou jeho voj­sku. 20 Za jeho plácu, za ktorú slúžil, dám mu Egypt­skú zem, pre­tože to vykonali mne, hovorí Pán Hos­podin. 21 Toho dňa spôsobím to, aby vy­rás­tol roh domu Iz­raelov­mu, a tebe dám to, aby si ot­voril ús­ta pro­stred nich, a zvedia, že ja som Hospodin.

RoháčekEzechiel29