RoháčekEzechiel28

Ezechiel

Záhuba pyšného vojvodu Týru.1 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 2 Synu človeka, po­vedz voj­vodovi mes­ta Týru: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Pre­tože sa po­výšilo tvoje srd­ce, a hovoríš: Ja som Bôh, na stolici Božej sedím, v srd­ci morí, kým si ty len človek a nie sil­ný Bôh, hoci vydávaš svoje srd­ce za srd­ce podob­né ­srd­cu Boha. 3 Lebo hľa, si múd­rejší ako Daniel; ni­ktorá vec taj­ná nie je skrytá pred tebou; 4 svojou múd­rosťou a svojou roz­um­nosťou nadobudol si si moci a nadovážil si zlata a strieb­ra do svojich po­kladov; 5 vo svojej veľkej múd­ros­ti svojím kupec­tvom si rozm­nožil svoju moc, a tvoje srd­ce sa po­výšilo v tvojej moci. 6 Pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Pre­to, že vydávaš svoje srd­ce za srd­ce, podob­né ­srd­cu Boha, 7 pre­to hľa, do­vediem na teba cudzin­cov, ukrut­ných z­pomedzi národov, ktorí vy­tasia svoje meče na krásu tvojej múd­ros­ti a poškvr­nia tvoju skvelosť. 8 Do jamy ťa spus­tia, a zo­mrieš sm­rťou pre­bod­nutého v srd­ci morí. 9 Či azda po­vieš: Ja som Bôh, pred tým, ktorý ťa za­bije, kým si ty pred­sa len človek a nie sil­ný Bôh, v ruke toho, ktorý ťa poškvr­ní? 10 Sm­rťou ne­ob­rezan­cov zo­mrieš, rukou cudzin­cov, lebo ja som hovoril, hovorí Pán Hos­podin. Trúchlospev nad kráľom Týru.11 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 12 Synu človeka, po­z­dvih­ni trúch­lo­spev nad kráľom Týru a po­vieš mu: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Ty si pečaťou úmer­nos­ti, pl­ný múd­ros­ti a do­konalý čo do krásy. 13 V Édene, v zahrade Božej, si bol; všelijaký kameň drahý ťa po­krýval, rubín, topaz, diamant, taršíš, (chryzolit), onyx, jas­pis, zafír, kar­bun­kul a smaragd i zlato; práca tvojich bub­nov a tvojich píšťal bola v tebe; v deň, v ktorý si bol stvorený, boly pri­pravené. 14 Ty si ten veľký cherub za­stierajúci, a od­kedy som ťa dal, bol si bohom na svätom vr­chu; pre­chádzal si sa medzi oh­nivými kameňmi. 15 Bol si do­konalý vo svojich ces­tách odo dňa, v ktorý si bol stvorený, do­kiaľ sa nenašla pri tebe ne­právosť. 16 Od množs­tva tvoj­ho kupec­tva je tvoje vnút­ro pl­né ukrut­nos­ti, a zhrešil si. Pre­to ťa poškvr­ním a od­pracem s vr­chu Božieho a za­hubím ťa, za­stierajúci cherube, a od­stránim zprostred oh­nivých kameňov. 17 Tvoje srd­ce sa po­výšilo v tvojej kráse; zkazil si svoju múd­rosť pre svoju skvelosť. Na zem ťa hodím: dám ťa pred kráľov, aby sa dívali na teba. 18 Pre množs­tvo svojich ne­právos­tí, ne­spraved­livosťou svoj­ho kupec­tva poškvr­nil si svoje svätyne, a p­reto vyvediem oheň zp­ro­stred teba; ten ťa strávi, a ob­rátim ťa na popol na zemi pred očami všet­kých tých, ktorí ťa videli. 19 Všet­ci, ktorí ťa znali medzi národami, budú sa desiť nad tebou; budeš na hrôzu, a nebude ťa ni­kdy viacej až na veky. Sidon bude zkazený, Izrael navrátený.20 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 21 Synu človeka, ob­ráť svoju tvár proti Sidonu a prorokuj proti nemu 22 a po­vieš: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, p­rij­dem na teba Sidone, a budem os­lávený v tvojom strede! A zvedia, že ja som Hospodin, keď vy­konám na ňom súdy a budem po­svätený v ňom. 23 Pošlem naň mor a krv na jeho ulice, a budú padať po­bití v jeho strede, keď prij­dú naň mečom zo všet­kých strán a zvedia, že ja som Hospodin. 24 A nebude viacej domu Iz­raelov­mu bodajúceho tŕňa ani bod­liaka, pôsobiaceho bolesť, od ni­ktorých, k­torí sú vôkol nich, ktorí po­hŕdajú nimi, a zvedia, že ja som Pán Hos­podin. 25 Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Keď shromaždím dom Iz­raelov z národov, medzi ktorými sú rozp­týlení, a budem po­svätený v nich pred očami po­hanov, vtedy budú bývať na svojej zemi, ktorú som dal svoj­mu služob­níkovi, Jakobovi. 26 A budú bývať na nej bez­pečne a na­staväjú domov a na­sadia viníc a tedy budú bývať bez­pečne, keď vy­konám súdy na všet­kých tých, ktorí po­hŕdajú nimi, všade vôkol nich, a zvedia, že ja som Hospodin, ich Bôh.

RoháčekEzechiel28