RoháčekEzechiel19

Ezechiel

Trúchlospev: ľvica a vinič.1 A ty po­z­dvih­ni trúch­lo­spev na kniežatá Iz­raelove 2 a po­vieš: Čo tvoja mater ľvica? Od­počívajúc líhala medzi ľvami, medzi mladými ľvami vy­chovávala svoje ľvíčatá. 3 A vy­chovala jed­no zo svojich ľvíčat; bol to mladý lev a na­učil sa lúpežiť; žrával ľudí. 4 A počuly o ňom národy; lapený bol do ich jamy, a do­vied­li ho za ob­rúčky do Egypt­skej zeme. 5 A keď videla ľvica, že dar­mo čaká, a že zahynula jej nádej, vzala jed­no zo svojich ľvíčat, urobila ho mladým ľvom. 6 A chodil si medzi ľvami a stal sa z neho mladý lev; ale sa na­učil lúpežiť a žrával ľudí; 7 po­znal svoje vdovy a spus­tošil ich mes­tá, takže spu­stla zem i jej náp­lň od hlasu jeho revu. 8 P­reto nastavily na neho národy na­okolo z krajín a rozo­strely na neho svoju sieť; lapený bol do ich jamy. 9 Dali ho do kliet­ky na ob­rúčky a do­vied­li ho k babylon­skému kráľovi, od­vied­li ho do pev­nos­tí, aby nebolo viacej počuť jeho hlasu na vr­choch Iz­raelových. 10 Tvoja mater bola jako vinič za tvoj­ho po­koja, za­sadený nad vodami; úrod­ný a haluz­natý bol pre mnohé vody. 11 A mal sil­né prúty na ber­ly panov­níkov, a jeho po­stava sa vy­päla vy­soko medzi ob­laky, a bolo ho vidieť pre jeho vy­sokosť, pre množs­tvo jeho vetiev. 12 Ale bol vy­tr­hnutý v prch­livos­ti a hodený na zem, a východ­ný vietor usušil jeho ovocie; jeho sil­né prúty sa vy­lámaly a uschly; oheň to strávil. 13 A teraz je za­sadený na púšti, vo vy­práh­lej zemi žíz­nivej. 14 Krome toho vy­šiel oheň z prúta jeho konárov; strávil jeho ovocie, a nie je na ňom sil­ného prúta na berlu panovať. Je to trúch­lo­spev a bude na trúch­lo­spev.

RoháčekEzechiel19