RoháčekEzechiel41

Ezechiel

Meranie chrámu a niektorých príslušností.1 A do­viedol ma ku chrámu a zmeral stĺpy, šesť lakťov šír­ky z jed­nej strany a šesť lakťov šír­ky z druhej strany, šír­ka s­tĺpov stánu. 2 Šír­ka vchodu bola desať lakťov, a boky vchodu päť lakťov z jed­nej strany a päť lakťov z druhej strany. A na­meral jeho dĺžky štyrid­sať lakťov a šír­ky dvad­sať lakťov. 3 Po­tom vošiel do vnút­ra a na­meral stĺpu dverí dva lak­te a dverí, vchodu, šesť lakťov a šír­ky dvier sedem lakťov. 4 A na­meral dĺžky toho dvad­sať lakťov a šír­ky dvad­sať lakťov, na pred­nej strane chrámu. A po­vedal mi: Toto je svätyňa svätých. 5 Zmeral aj stenu domu, šesť lakťov, a šír­ku iz­bice štyri lak­te kolom do­okola, okolo domu. 6 A iz­bice boly izbica na iz­bici, tri, a trid­saťk­rát, a išly do steny, ktorá pat­rila domu pre iz­bice kolom do­okola, aby sa držaly, ale ned­ržaly sa v stene samého domu. 7 A tak čo vy­ššie šírilo sa na­okolo iz­biciam, lebo ob­kľúčenie domu išlo vyššie a vyššie kolom do­okola domu, pre­to rá­stla šírka domu do výšky, a tak sa vy­stupovalo zo spod­ného do vr­ch­ného cez pro­stred­né. 8 A videl som, že má dom vy­výšenie kolom do­okola, zá­klady iz­bíc, pl­ná trs­tina mer­ná, šesť lakťov až po kĺb. 9 Šír­ka steny, ktorú mala iz­bica na vonok, bola päť lakťov, a to, čo bolo ponechané, dom iz­bíc, ktoré pat­rily domu. 10 A medzi komorami bola šírka dvad­siatich lakťov okolo domu, kolom do­okola. 11 Dvere iz­bice boly ob­rátené k ponechanému miestu, jed­ny dvere smerom na sever a druhé dvere na juh. A šír­ka ponechaného mies­ta bola päť lakťov kolom do­okola. 12 A stavänie, ktoré bolo pred ohradeným mies­tom po strane smerom na západ, malo sedemdesiat lakťov šír­ky a stena stavänia päť lakťov šír­ky kolom do­okola a jeho dĺžka deväťdesiat lakťov. 13 Po­tom zmeral dom, sto lakťov dĺžky, a ohradené mies­to a stav­ba a jej steny, sto lakťov dĺžky. 14 A šír­ka pred­ku domu a ohradeného mies­ta na východ sto lakťov. 15 A zmeral dĺžku stavänia pred ohradeným mies­tom, ktoré to stavänie bolo za ním, ako i jeho chod­by z jed­nej i z druhej strany, sto lakťov, a tak i vnútorný chrám a siene dvora. 16 Prahy a za­vrené ok­ná a chod­by okolo všet­kých troch; na­proti prahu bolo drevené paženie kolom do­okola, i zem až po ok­ná, a ok­ná boly pokryté; 17 mies­to nad dverami a až do vnútor­ného domu jako i navonok i po celej stene kolom do­okola, vnút­ri i von­ku, všet­ko malo svoju mieru. 18 A boli porobení cherubi a pal­my, a to vše pal­ma medzi cherubom a cherubom, a cherub mal dve tváre, 19 a to tvár človeka oproti pal­me z jed­nej strany a tvár leva oproti pal­me z druhej strany; tak bolo porobené po celom dome kolom do­okola. 20 Od zeme až hore nad dvere boli porobení cherubi a pal­my, a to na stene chrámu. 21 A čo do chrámu, mal štvorhranné po­d­voje a predok svätyne mal tú is­tú podobu. 22 Ol­tár bol z dreva, tri lak­te výšky, a jeho dĺžka dva lak­te, a mal svoje uhly, a jeho dĺžka a jeho steny boly z dreva. A vravel mi: Toto je stôl, ktorý s­tojí pred Hos­podinom. 23 A chrám i svätyňa maly po dvoje dverí. 24 A dvere maly po dvoje dvier, po dvoje dvier, ktoré sa ob­racaly, dvoje maly jed­ny dvere, a dvoje dvier maly druhé dvere. 25 Boli porobení na nich, na dveriach chrámu, cherubi a pal­my, jako boli porobení na stenách, a výpus­tok z dreva pred sieňou zvon­ku. 26 A za­vrené ok­ná a pal­my z jed­nej i z druhej strany po stranách siene a tak zdobené aj izbice domu i výpus­t­ky.

RoháčekEzechiel41