RoháčekEzechiel30

Ezechiel

O páde Egypta a jeho pomocníkov, Ethiopov, Púťanov a Lúďanov, spôsobeným babylonským kráľom.1 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 2 Synu človeka, prorokuj a po­vieš: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Kvíľte! Oj, beda tomu dňu! 3 Lebo je blízko deň, a je blízko deň Hos­podinov, deň hus­tého ob­laku, čas národov to bude. 4 A prij­de meč na Egypt, a bude veľké trasenie v Et­hi­opii od strachu, keď budú padať po­bití v Egyp­te, a po­berú množs­tvo jeho bohat­stva, a jeho zá­klady budú roz­búrané. 5 Et­hi­opi, Púťania a Lúďania a všet­ka tá smes ako i Kúbänia i synovia zeme sm­luvy pad­nú s nimi od meča. 6 Tak­to hovorí Hos­podin: A pad­nú tí, ktorí podopierali Egypt, a tak sostúpi pýcha jeho sily; od veže Sevéne popadajú v ňom mečom, hovorí Pán Hos­podin. 7 A spust­nú pro­stred spust­lých zemí, a jeho mes­tá budú pro­stred spus­tošených miest. 8 A zvedia, že ja som Hospodin, keď dám oheň v Egyp­te, a budú skrúšení všet­ci, ktorí mu po­máhajú. 9 Toho dňa vy­j­dú po­slovia zp­red mojej tvári na lodiach, aby pre­strašili ubez­pečenú Et­hi­opiu, a po­vs­tane medzi nimi veľké trasenie od strachu jako v deň Egyp­ta, lebo, hľa, prij­de. 10 Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Učiním priet­rž sur­me Egyp­ta rukou Na­buchodonozora, babylon­ského kráľa. 11 On i jeho ľud s ním, ukrut­ní z­pomedzi národov, budú do­vedení zkaziť zem, a vy­tasia svoje meče na Egypt a na­pl­nia zem po­bitými. 12 Ob­rátim rieky na púšť a predám zem do ruky nešľachet­níkov, spus­toším zem i jej náp­lň rukou cudzin­cov. Ja Hos­podin som hovoril. 13 Tak­to hovorí Pán Hos­podin: A za­hubím ukydaných bohov, učiním koniec mod­lám, a vy­hladím ich z Nofa, a nebude viacej kniežaťa z Egypt­skej zeme, a dám bázeň v Egypt­skej zemi. 14 Spus­toším Pat­ros, dám oheň v Co­ane a vy­konám súdy na No-e. 15 A vy­lejem svoju prch­livosť na Sín, pev­nosť Egyp­ta, a vy­plienim množs­tvo No-a. 16 A dám oheň v Egyp­te; v boles­ti sa bude svíjať Sín, a No bude na to, aby bolo pre­borené, a Nof bude mať nepriateľov čo deň. 17 Mláden­ci Ona a Fi-beseta pad­nú mečom, a ony samé pojdú do zajatia. 18 A v Tach­pan­chese utiah­ne sa deň, keď tam polámem jar­má Egyp­ta, a bude v ňom koniec pýche jeho sily. On sám, Tach­pan­ches, pokryje hus­tý ob­lak, a jeho dcéry poj­dú do zajatia. 19 A tak vykonám súdy na Egyp­te, a zvedia, že ja som Hospodin. 20 A stalo sa jedenás­teho roku, pr­vého mesiaca, siedmeho dňa toho mesiaca, že stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 21 Synu človeka, polámal som rameno fara­ona, egypt­ského kráľa, a hľa, nebude viacej poviazané priložiť lieky, dať ob­väz po­viazať ho, aby zo­sil­nelo po­chytiť meč. 22 Pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, p­rij­dem proti fara­onovi, egypt­skému kráľovi, a polámem jeho ramená, to sil­né i to polámané, a spôsobím to, aby vy­padol meč z jeho ruky. 23 A rozp­týlim Egypťanov medzi národy a rozoženiem ich po rôz­nych zemiach. 24 Po­sil­ním ramená babylon­ského kráľa a dám svoj meč do jeho ruky, a polámem ramená fara­onove, a bude stenať pred ním ako stene ranený na sm­rť. 25 Po­sil­ním ramená babylon­ského kráľa, a ramená fara­onove pad­nú, a zvedia, že ja som Hospodin, keď dám svoj meč do ruky babylon­ského kráľa, a vy­strie ju na Egypt­skú zem. 26 A tak rozptýlim Egypťanov medzi národy a rozoženiem ich po rôz­nych zemiach, a zvedia, že ja som Hospodin.

RoháčekEzechiel30