RoháčekEzechiel38

Ezechiel

Zákerní nepriatelia ľudu Božieho, Góg zeme Magóga, Róš, Mešech a iní, prijdú na pokojných, ale Hospodin ich zahladí vo svojom hneve.1 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 2 Synu človeka, ob­ráť svoju tvár proti Gógovi zeme Magóga, kniežaťu Róša, Mešecha a Tubala, a prorokuj proti nemu 3 a po­vieš: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, p­rij­dem proti tebe, Gógu, knieža Róša, Mešecha a Tubala! 4 A za­vrátim ťa a dám ob­rúčky do tvojich čelus­tí a vy­vediem ťa i všet­ko tvoje voj­sko, kone i jazd­cov, k­torí všetci bezvadne ob­lečení, veľké shromaždenie s pavézami a so štítmi, všet­ko takí, ktorí narábajú mečami: 5 Peržan, Et­hi­op a Pút s nimi, tí všet­ci, opat­rení štítom a leb­kou, 6 Gomer i všet­ky jeho hej­ná, dom Togar­my, najďaľšie kraje severa, a so všet­kými jeho hej­nami, mnohé to národy s tebou. 7 Pri­prav sa a pri­hotov si všet­ko, ty i všet­ky tvoje shromaždenia, ktoré sa shromaždily k tebe, a budeš im strážou! 8 Po mnohých dňoch budeš navštívený, na kon­ci rokov prij­deš do zeme, ktorá je na­vrátená od z­kazy meča, shromaždená, jej ľud, z mnohých národov, na vr­chy Iz­raelove, ktoré bývaly ustavične púšťou; ale potom vyvedení súc z národov budú všet­ci bývať bez­pečne. 9 A prij­deš hore, prij­deš ako búr­ka, budeš ako hus­tý ob­lak, po­krývajúci zem, ty i všet­ky tvoje hej­ná a mnohé národy s tebou. 10 Tak­to hovorí Pán Hos­podin: A stane sa toho dňa, že prijdú veci na tvoje srd­ce, a vy­mys­líš zlú vec. 11 A po­vieš: Poj­dem hore na zem ne­opev­nených osád, prij­dem na tých, ktorí žijú na po­koji, ktorí bývajú bez­peční, ktorí všet­ci bývajú v osadách bez múru a ne­majú závory ani vrát, - 12 aby si po­bral korisť a po­chvátal lúpež ob­rátiac svoju ruku na osadené spus­tošeniny, a k ľudu, shromaždenému z národov, ktorý si nadovážil dobyt­ka a imania, k tým, ktorí bývajú pro­stred zeme. 13 Šeba, Dedán a kup­ci Taršíša a všet­ci jeho mladí ľvi ti po­vedia: Či si ty prišiel na­to, aby si po­bral korisť? Či na­to, aby si po­chvátal lúpež, shromaždil si svoje shromaždenie? Na­to, aby si od­niesol strieb­ro a zlato, aby si po­bral dobytok a imanie? Aby si po­bral veľkú korisť? 14 Pre­to prorokuj, synu človeka, a po­vieš Gógovi: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Či azda toho dňa, keď bude môj ľud Iz­rael bývať bez­pečne, toho nezvieš? 15 A prij­deš zo svoj­ho mies­ta, z najďaľších krajov severa, ty i mnohé národy s tebou, jaz­diaci na koňoch všet­ci, koľko ich bude, veľké shromaždenie a mnohé voj­sko. 16 A poj­deš hore na môj ľud Iz­raela jako hus­tý ob­lak, po­krývajúci zem. Bude to v po­sled­ných dňoch, a do­vediem ťa na svoju zem, aby ma po­znaly národy, keď sa po­svätím v tebe pred ich očami, Gógu! 17 Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Či si to ty, o ktorom som hovoril za dáv­nych dní skr­ze svojich služob­níkov, prorokov Iz­raelových, ktorí prorokovali v tých dňoch za roky, že ťa do­vediem na nich? 18 Ale stane sa toho dňa, v deň, v ktorý prijde Góg na zem Iz­raelovu, hovorí Pán Hos­podin, že moja prch­livosť vy­stúpi do mojich noz­dier, 19 a vo svojej žiar­livos­ti, v ohni svoj­ho prud­kého hnevu budem hovoriť! Is­tot­ne bude toho dňa veľké trasenie na zemi Iz­raelovej. 20 A budú sa triasť pred mojou tvárou mor­ské ryby a nebes­kí vtáci aj poľná zver i všet­ky plazy, ktoré sa plazia po zemi, jako i všet­ci ľudia, ktorí na tvári zeme. A vr­chy sa zrútia, a pad­nú p­rík­re svahy, i každý múr pad­ne na zem. 21 A za­volám proti nemu na všet­ky svoje vr­chy meč, hovorí Pán Hos­podin. Každého meč bude proti jeho bratovi. 22 A budem sa s ním súdiť morom a kr­vou a dám pršať na neho i na jeho hej­ná i na mnohé národy, ktoré budú s ním, za­plavujúci dážď a krupobitie, oheň a síru. 23 A tak sa zvelebím a po­svätím a dám sa po­znať pred očami mnohých národov, a zvedia, že ja som Hospodin.

RoháčekEzechiel38