RoháčekEzechiel17

Ezechiel

Veľkí orli a vinič, podobenstvo na zajatie Cedekiáša.1 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 2 Synu človeka, za­hádaj hádan­ku a po­vedz domu Iz­raelov­mu podoben­stvo 3 a po­vieš: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Veľký orol velikých krýdel s dlhými br­kami, pl­ný strakatého peria, priletel na Libanon a vzal jem­ný vrchol ced­ry; 4 od­lomil čo bolo najvýbornejšie jeho mlád­nikov a zaniesol to do kupec­kej zeme, složil to v mes­te ob­chod­níkov. 5 Po­tom vzal zo semena zeme a dal ho do osev­ného poľa, k­de bralo v­lahu nad mnohými vodami; učinil ho sťa vrbinu. 6 A tak rás­tol a bol z neho roz­vet­vený vinič buj­ný nízkej po­stavy, ktorý ob­racal svoje vet­vi k ne­mu, k or­lovi, a jeho korene boly pod ním. A stal sa viničom a vy­hnal konáre a vy­pus­til list­naté výhon­ky. 7 Ale bol iný orol veľký velikých krýdel a mnohého peria. A hľa, ten is­tý vinič ovinul svoje korene o neho a svoje vet­vi vy­pus­til po ňom, aby ho zvlažoval zo záhonov jeho sadu. 8 Za­sadený bol na dob­rom poli a pri mnohých vodách, aby vy­hnal haluzi a niesol ovocie, aby bol krás­nym viničom. 9 Po­vedz: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Či sa podarí? Či azda ne­vy­tr­há jeho koreňov a ne­oseká jeho ovocia, a ne­u­schne? Všet­ky zelené letoras­ty, vy­rast­lé z neho, uschnú, a nebude treba veľkého ramena ani mnohého ľudu zdvih­núť ho od jeho koreňov. 10 Tedy hľa, hoci je za­sadený, či sa aj podarí? Či azda hneď, ako sa ho dot­kne východ­ný vietor, ne­u­schne? Na záhonoch, na ktorých rás­tol, uschne! 11 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 12 Nože po­vedz tomu spur­nému domu: Či ne­viete, čo to znamená? Po­vedz: Hľa, prišiel babylon­ský kráľ do Jeruzalema a vzal jeho kráľa i jeho kniežatá a za­viedol ich k sebe do Babylona. 13 A vzal z kráľov­ského semena a učinil s ním sm­luvu, za­viazal ho prísahou a po­bral moc­ných zeme. 14 aby to bolo níz­ke kráľov­stvo, aby sa ne­po­z­dvihovalo, aby za­chovávalo jeho sm­luvu, aby tak stálo. 15 Ale sa mu sprotivil pošlúc svojich po­slov do Egypta, aby mu dal kone a mnoho ľudu. Či sa mu podarí? Či ujde pom­ste ten, kto robí také veci? Zrušil sm­luvu a mal by unik­núť? 16 Ako že ja žijem, hovorí Pán Hos­podin, že na mies­te kráľa, ktorý ho učinil kráľom, ktorého prísahou po­hŕdol a ktorého sm­luvu zrušil, u neho zo­mrie, v Babylone. 17 Ani nebude s veľkým voj­skom a s mnohým zá­stupom konať s ním fara­on v boji, keď na­sypú val a vy­stavia hrad­bu vy­plieniť mnohé duše. 18 Po­hŕdol prísahou zrušiac sm­luvu a hľa, dal svoju ruku a vy­konal všet­ko to; ne­unik­ne! 19 Pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Ako že ja žijem, tak isté je, že dám svoju prísahu, ktorou po­hŕdol, a svoju sm­luvu, ktorú zrušil, na jeho hlavu. 20 A rozo­striem na neho svoju sieť, a bude lapený do môj­ho vleku, a do­vediem ho do Babylona a budem sa tam s ním súdiť p­re jeho vierolom­nosť, ktorej sa do­pus­til proti mne. 21 A všet­ci jeho uprch­líci vo všet­kých jeho hej­nách popadajú mečom, a tí, ktorí po­zos­tanú, budú rozp­týlení vo všet­ky vet­ry, a zviete, že ja Hos­podin som hovoril. Zasľúbenie o ostatkoch Izraelových.22 Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Ale potom ja vez­mem z jem­ného vrchola tej vy­sokej ced­ry a dám do zeme; od­lomím út­ly p­rútik z naj­výbor­nejšieho jeho mlád­nikov a za­sadím ja na vy­sokom vr­chu a vy­výšenom. 23 Na vr­chu výšiny Iz­raelovej ho za­sadím, a vy­ženie haluzi a ponesie ovocie a bude sláv­nou ced­rou, a budú bývať pod ním všelijakí vtáci všelijakých krýdel; v tôni jeho vetiev budú bývať. 24 A tak zvedia všet­ky stromy poľa, že ja Hos­podin som ponížil vy­soký strom a vy­výšil som níz­ky strom; vy­sušil som zelený strom a spôsobil som to, aby rozk­vitol suchý strom. Ja Hos­podin som hovoril aj učiním.

RoháčekEzechiel17