RoháčekEzechiel43

Ezechiel

Dom plný slávy Hospodinovej.1 Po­tom ma viedol k bráne, k bráne, ktorá je ob­rátená na východ. 2 A hľa, sláva Boha Iz­raelov­ho pri­chádzala od ces­ty, k­torá bola na východ, ktorej zvuk bol ako zvuk mnohých vôd, a zem svietila od jeho slávy. 3 Videnie bolo jako videnie, ktoré som bol videl, ako videnie, ktoré som videl, keď som bol prišiel zkaziť mes­to, a videnia boly jako videnie, ktoré som videl pri rieke Chebáre. A pad­nul som na svoju tvár. 4 A sláva Hos­podinova prišla do domu ces­tou brány, ktorá hľadí na východ. 5 A Duch ma vzal a do­viedol ma do vnútor­ného dvora, a hľa, dom bol pl­ný slávy Hos­podinovej. Izrael už nepoškvrní mena Hospodinovho.6 Vtedy som počul kohosi hovoriť ku mne z domu, a nejaký muž stál vedľa mňa. 7 A po­vedal mi: Synu človeka, vidz miesto môj­ho trónu a mies­to chodidiel mojich nôh, kde budem bývať pro­stred synov Iz­raelových na veky, a už viacej ne­poškvr­nia, dom Iz­raelov, mena mojej svätos­ti, ani oni ani ich kráľovia svojím smils­tvom ani mŕt­vymi telami svojich kráľov, svojimi výšinami, 8 jako keď dávali svoj prah k môj­mu prahu a svoje po­d­voje vedľa mojich po­d­vojí, a nebola iba stena medzi mnou a medzi nimi, a poškv­rňovali meno mojej svätos­ti svojimi ohav­nosťami, ktoré páchali, takže som im učinil koniec vo svojom hneve. 9 Ale teraz vzdialia svoje smils­tvo a mŕt­ve telá svojich kráľov odo mňa, a budem bývať v ich strede na veky. O svätoslužbe v novom chráme Božom.10 A ty, synu človeka, oznám domu Iz­raelov­mu o tom dome, aby sa stydeli pre svoje ne­právos­ti, a zmerajú vzor stavby. 11 A jest­li sa budú stydieť pre všet­ko to, čo páchali, oznám im út­var domu i jeho za­riadenie i jeho východy i jeho vchody i všet­ky jeho út­vary i všet­ky jeho ustanovenia i všet­ky út­vary i všet­ky jeho zákony a na­píš pred ich očami, aby os­tríhali každý jeho út­var i všet­ky jeho ustanovenia a činili ich. 12 Toto je zákon domu: hore na temene vr­chu celý jeho chotár kolom do­okola je svätos­vätý. Hľa, to je zákon domu. 13 Toto sú roz­mery ol­tára na lak­te, lakeť ­dl­hý lakeť a dlaň. Lono, zá­klad, na lakeť a lakeť šír­ky a jeho ob­ruba na jeho okraji do­okola na jed­nu piaď, a to je pod­stavec ol­tára. 14 A od lona p­ri zemi až po dol­né pre­pásanie dva lak­te a šír­ky jeden lakeť a od malého pre­pásania až po veľké pre­pásanie štyri lak­te a šír­ky lakeť. 15 A har-el, štyri lak­te a od ari-ela a hore štyri rohy. 16 A ari-el mal dvanásť lakťov dĺžky pri dvanás­tich lakťoch šírky, št­vor­hran­ný na svojich štyroch stranách. 17 Pre­pásanie malo štrnásť lakťov dĺžky pri š­tr­nás­tich šír­ky na svojich štyroch stranách a ob­ruba vôkol neho na pol lakťa a malo to lono na lakeť do­okola, a jeho schody, s­chody ol­tára, boly ob­rátené na východ. 18 A riekol mi: Synu človeka, tak­to hovorí Pán Hos­podin: To sú ustanovenia ol­tára v deň, v ktorý bude spravený, aby obetovali na ňom zápal­nú obeť a kropili naň krv. 19 A dáš kňazom Levitom, ktorí sú zo semena Cádokov­ho, blíz­kym mne, hovorí Pán Hos­podin, aby mi svätos­lúžili, jun­ca z hoviad na obeť za hriech. 20 Potom vezmeš z jeho krvi a dáš na jeho štyri rohy a na štyri uhly pre­pásania i na ob­rubu do­okola a očis­tíš ho od hriechu a smieriš ho pok­ryjúc jeho nečistotu. 21 A vez­meš jun­ca tej obeti za hriech, a spália ho na určenom mies­te domu von­ku za svätyňou. 22 A druhého dňa budeš obetovať koz­la z kôz, bez vady, v obeť za hriech. A očis­tia ol­tár od hriechu, jako očis­tili jun­com. 23 A keď vy­konáš očisťovanie od hriechu, budeš obetovať jun­ca z hoviad, bez vady, a barana z oviec, bez vady; 24 budeš ich obetovať pred Hos­podinom, a kňazi hodia na ne soli a budú ich obetovať v zápal­nú obeť Hos­podinovi. 25 Po sedem dní budeš pri­pravovať koz­la v obeť za hriech na každý deň a jun­ca z hoviad a barana z oviec, každé budú pri­pravovať bez­vad­né v obeť. 26 Za sedem dní budú mieriť ol­tár pok­rývajúc jeho nečis­totu a očis­tia ho a na­pl­nia jeho ruky, pos­vätia ho. 27 A keď vy­pl­nia tie dni, bude ôs­meho dňa a po­tom ďalej, že kňazi budú na ol­tári pri­pravovať vaše zápal­né obeti i vaše po­koj­né obeti, a prij­mem vás milos­tive, hovorí Pán Hos­podin.

RoháčekEzechiel43