RoháčekEzechiel27

Ezechiel

Trúchlospev na Týrus. Týrus, mesto dokonalej krásy a nesmierneho bohatstva, dokonale zničený.1 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 2 A ty, synu človeka, po­z­dvih­ni trúch­lo­spev na Týrus 3 a po­vieš Týru: Oj, ty, ktorý sedíš tam, kde sa chodí na more, ktorý pre­vádzaš ob­chod s národami chodiac na mnohé os­trovy, tak­to hovorí Pán Hos­podin: Týre, ty hovoríš: Ja som dokonalý čo do krásy. 4 V srd­ci mora je tvoja ríša; tvoji stavitelia pri­vied­li k do­konalos­ti tvoju krásu. 5 Z jed­liny zo Seníra staväli ti všet­ko dvoj­itej do­sky; brávali ced­ru z Libanona, aby spravili na tebe sťažeň. 6 Z bázan­ských dubov robievali tvoje ves­lá; tvoje lavičky robievali zo slonovej kos­ti, vsádzanej do zelen­ca z os­trovov Kit­tím. 7 Kment s výšiv­kami z Egyp­ta bola tvoja plach­ta, aby ti bol na znamenie; hy­acin­tovomod­rý postav, a pur­pur z os­trovov Elíša to bol, ktorý ťa pri­krýval. 8 Obyvatelia Sidona a Ar­vada ti boli ves­lár­mi; tvoji mudr­ci, Týre, boli v tebe, oni boli tvojimi správ­cami lodí. 9 Starší z Gebala a jeho mudr­ci boli v tebe a opravovali tvoje trh­liny; všet­ky mor­ské lode aj ich plav­ci bývali v tebe, aby za­menili tvoj tovar. 10 Peržania, Lúďania a Púťania boli v tvojom voj­sku, tvojimi bojov­ník­mi; štít i leb­ku vešali v tebe; tí ti do­dávali les­ku. 11 Synovia Ar­vada s tvojím voj­skom na tvojich múroch do­okola a Gam­máďania boli na tvojich vežiach; svoje štíty vešali na tvoje múry do­okola; tí učinili tvoju krásu do­konalú. 12 Taršíš ob­chodoval s tebou pre množs­tvo všelijakého majet­ku; za strieb­ro, železo, cín a olovo predávali tvoj tovar. 13 Javán, Túbal a Méšech boli tvojimi kup­cami; ľud­ské duše a náradie z medi dávali do zámeny za tvoj tovar. 14 Z domu Togar­my dávali kone a jaz­dec­ké kone a muly za tvoj tovar. 15 Synovia Dedánovi boli tvojimi kup­cami; mnohé os­trovy ob­chod­ník­mi tvojej ruky, rohami slonovej kos­ti a ébenovým drevom platili; to tvoja mzda. 16 Aram ob­chodoval s tebou pre množs­tvo tvojich výrob­kov; kar­bun­kulom, pur­purom, výšiv­kami, kmen­tom, koralami a rubínom platili za tvoj tovar. 17 Júda a zem Iz­raelova, to boli tvoji kup­ci; pšenicu z Minníta, pečivo pannag, med, olej a bal­zam ti dávali do zámeny. 18 Damašek ob­chodoval s tebou vo množs­tve tvojich výrob­kov, pre množs­tvo všelijakého majet­ku vínom z Chelbona a bielun­kou vl­nou. 19 Vedán a Javán z Uzala platili za tvoj tovar spracovaným železom, kas­si­ou a voňavou trstinou; to bolo v tvojej zámene. 20 Dedán ob­chodoval s tebou širokými po­krýv­kami pre jaz­du. 21 Arabi a všet­ky kniežatá Kédara boli ob­chod­ník­mi tvojej ruky; jah­nen­cami, baran­mi a koz­lami, tými ob­chodovali s tebou. 22 Kup­ci zo Šeby a z Raamy boli tvojimi kup­cami; najp­red­nejším zo všelijakých vonín a všelijakým kamením drahým a zlatom platili za tvoj tovar. 23 Cháran, Kan­né a Éden, kup­ci zo Šeby, As­súr i Kilmad boli tvojimi kup­cami. 24 To tedy boli tvoji kup­ci s nád­her­nými rúchami, s hy­acin­tovomod­rými a vy­šívanými plášťami a s po­klad­mi drahocen­nej priadze, po­viazanej po­v­raz­mi a za­vrenej v ced­rine na tvojom tr­hu. 25 Lode z Taršíša roz­nášaly tvoj tovar do zámeny jako karavány. Suma, bol si na­pl­nený a sláv­ny veľmi v srd­ci morí. 26 Na veľké vody ťa za­viez­li tí, ktorí ťa ťahali ves­lami - východ­ný vietor ťa skrúši v srd­ci morí. 27 Tvoj majetok a tvoj tovar, tvoje veci do zámeny, tvoji plav­ci a tvoji správ­covia lodí, tí, ktorí opravovali tvoje trh­liny, a tí, ktorí za­mieňali tvoj tovar, i všet­ci tvoji bojov­ní mužovia, ktorí v tebe, i s celým tvojím shromaždením, ktoré je v tvojom strede, pad­nú v srd­ci morí v deň tvoj­ho pádu. 28 Na hlas kriku tvojich správ­cov lodí zatrasú sa ob­vody mesta. 29 A sos­túpia so svojich lodí všet­ci tí, ktorí chytali do ruky veslo, plav­ci, všet­ci správ­covia lodí na mori; po­stavia sa na zem 30 a dajú čuť nad tebou svoj hlas a budú kričať hor­ko a sypúc prach na svoje hlavy budú sa váľať v popole. 31 A porobia si pre teba plešiny a opášu si smútočné vrece a budú plakať nad tebou v hor­kos­ti duše hor­kým žiaľom. 32 A vo svojom náreku po­z­dvih­nú nad tebou trúch­lo­spev a budú žalos­tiť nad tebou: K­de ktoré mes­to bolo kedy jako Týrus, jako tá hrobová tíšina pro­stred mora? 33 Keď vy­chádzal tvoj tovar z morí, sýtil si mnohé národy; množs­tvom svoj­ho majet­ku a svojich vecí na zámenu obohacoval si kráľov zeme. 34 Keď budeš skrúšený a od­prataný s morí, ­vr­hnutý do hl­bín vody, pad­nú tvoje veci na zámenu i všet­ko tvoje shromaždenie pro­stred teba. 35 Všet­ci obyvatelia os­trovov sa zdesia nad tebou, a ich kráľovia sa prenáram­ne zhrozia; tr­núť budú ich tváre. 36 Ob­chod­níci medzi národami pos­mešne zapískajú nad tebou; na hrôzu budeš; a nebude ťa už na veky.

RoháčekEzechiel27