RoháčekEzechiel5

Ezechiel

Rozvážené vlasy. Rôzne a hrozné tresty pre neprávosti.1 A ty, synu človeka, vez­mi si os­trý meč; vez­meš si ho na­mies­to brit­vy holičov a prej­deš ním po svojej hlave a po svojej brade. Po­tom si vez­meš vážky a roz­delíš to. 2 Tretinu spáliš ohňom pro­stred mes­ta, keď sa vy­pl­nia dni ob­liehania; po­tom vez­meš d­ruhú tretinu a budeš rúbať mečom okolo nej do­okola, a os­tat­nú tretinu roz­meceš do vet­ra, a ja vytasím meč za nimi. 3 Ale vez­meš od­tiaľ niečo málo ­vlasov čo do počtu a za­viažeš ich do svojich krýdel s­voj­ho rúcha. 4 Ale ešte aj z tých vez­meš a hodíš ich do­pro­stred ohňa a spáliš ich ohňom; z toho vy­j­de oheň na celý dom Iz­raelov. 5 Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Ten­to Jeruzalem, po­stavil som ho vpro­stred národov a vôkol neho som roz­ložil krajiny. 6 Ale on sa sprotivil mojim súdom páchajúc bezbožnosť, väčšiu ako po­hania, a mojim ustanoveniam do­púšťajúc sa väčších h­riechov než krajiny, ktoré vôkol neho; lebo za­vr­h­li moje súdy a čo do mojich ustanovení, nechodili v nich. 7 Pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Pre­to, že ste zúrili viac ako po­hania, ktorí vôkol vás, v mojich ustanoveniach ste nechodili a mojich súdov ste nečinili, ba ani len podľa súdov po­hanov, ktorí vôkol vás, ste nečinili, 8 pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, i ja p­rij­dem na teba a vy­konám v tvojom strede súdy pred očami po­hanov. 9 A vy­konám na tebe to, čoho som ešte nevykonal, a čomu podob­ného ani viac ne­vykonám, pre všet­ky tvoje ohav­nos­ti. 10 Pre­to ot­covia budú jesť synov v tvojom strede, a synovia budú jesť svojich ot­cov, a vy­konám na tebe súdy a rozp­týlim všetok tvoj ostatok vo všet­ky vet­ry. 11 Pre­to, jako že ja žijem, hovorí Pán Hos­podin, pre­to, že si poškvr­nil moju svätyňu všelijakými svojimi mrz­kosťami a všelijakými svojimi ohav­nosťami, p­reto i ja, cele is­te, uj­mem z teba, a nezľutuje sa moje oko, a nebudem šet­riť ani ja. 12 Tretina ťa po­mrie morom a po­hynie hladom v tvojom strede, a tretina pad­ne mečom vôkol teba, a tretinu rozp­týlim vo všet­ky vet­ry a budem ich stíhať vy­taseným mečom. 13 A tak sa do­koná môj hnev, a ukojím svoju prch­livosť na nich a po­teším sa. A zvedia, že ja Hos­podin som hovoril vo svojej hor­livos­ti, keď do­konám svoju prch­livosť na nich. 14 A učiním ťa púšťou a po­tupou medzi národami, ktoré vôkol teba, pred očami každého, kto poj­de tade. 15 A budeš po­tupou a po­smechom, výs­tražným prí­kladom a zdesením národom, ktoré vôkol teba, keď vy­konám na tebe súdy v hneve a v prch­livos­ti a v káraní prch­livos­ti, ja Hos­podin som hovoril, 16 keď pošlem na nich p­reveľmi zlé strely hladu, ktoré budú na zkazu, ktoré pošlem na­to, aby som vás zkazil, a navalím na vás hlad a polámem vám palicu chleba. 17 A pošlem na vás hlad a ľútu zver, a osirotia ťa, a mor a krv prej­de tebou, a uvediem na teba meč. Ja Hos­podin som hovoril.

RoháčekEzechiel5