RoháčekEzechiel7

Ezechiel

Pomsta sa blíži. Pán sa nezľutuje. Svätyňa do rúk cudzincom.1 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 2 A ty, synu človeka, tak­to hovorí Pán Hos­podin zemi Iz­raelovej: Koniec. Koniec prišiel na štyri strany zeme. 3 Teraz koniec na teba, a vy­pus­tím na teba svoj hnev a budem ťa súdiť podľa tvojich ciest a uvrh­nem na teba všet­ky tvoje ohav­nos­ti. 4 A moje oko sa nezľutuje nad tebou, ani nebudem šet­riť; ale uvrh­nem tvoje ces­ty na teba, a tvoje ohav­nos­ti budú v tvojom strede, a zviete, že ja som Hospodin. 5 Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Zlo, jed­no zlo, hľa, pri­chádza. 6 Koniec pri­chádza, pri­chádza koniec; zo­budil sa proti tebe; hľa, pri­chádza to. 7 Pri­chádza na teba t­voj osud, obyvateľu zeme; pri­chádza čas, už je blíz­ko deň, totiž deň hrmotu a nie radost­ného výs­kotu po vrchoch. 8 Teraz už skoro vy­lejem na teba svoju prch­livosť a do­konám proti tebe svoj hnev, budem ťa súdiť podľa tvojich ciest a uvrh­nem na teba všet­ky tvoje ohav­nos­ti, 9 a moje oko sa nezľutuje, ani nebudem šet­riť, naložím na teba podľa tvojich ciest, a tvoje ohav­nos­ti budú v tvojom strede, a zviete, že ja Hos­podin bijem. 10 Hľa, ten deň, hľa, pri­chádza; vy­šiel osud; pučí palica; kvit­ne spup­ná pýcha. 11 Ukrut­nosť sa dvíha ras­túc v palicu bez­božnos­ti. No, nezos­tane ničoho z nich, ničoho z ich množs­tva, ničoho z ich hukotu, ani nebude náreku nad nimi. 12 Pri­chádza čas, už sa pri­blížil deň! Ten, kto kupuje, nech sa neraduje, a kto predáva, nech ne­smúti, lebo páľa ­hnevu ide na všet­ko jej množs­tvo, m­nožs­tvo zeme Izraelovej. 13 Lebo ten, kto predal, ne­vráti sa už k predanému, hoci by ešte bol ich život medzi živými; lebo videnie, k­toré sa vzťahuje na všet­ko jej množs­tvo, sa ne­vráti a ni­kto sa ne­posil­ní svojou ne­právosťou, čo do svoj­ho života. 14 Budú trúbiť na trúbu a pri­pravia všet­ko, ale nebude toho, kto by išiel do boja, pre­tože páľa môj­ho ­hnevu sa vrh­ne na všet­ko jej množs­tvo. 15 Meč bude hubiť vonku, vnút­ri mor a hlad; ten, kto bude na poli, zo­mrie mečom, a kto bude v mes­te, toho strávi hlad a mor. 16 A jest­li aj niektorí z nich unik­nú útekom, budú na vr­choch, všet­ci budú úpieť ako holubi údolí, každý pre svoju ne­právosť. 17 Všet­ky ruky skles­nú, a všet­ky kolená sa rozp­lynú jako voda. 18 A opášu si vrecia, a hrôza ich po­kryje, na každej tvári bude stud, a na všet­kých ich hlavách bude plešina. 19 Svoje strieb­ro po­hádžu na ulice, a ich zlato bude považované za nečis­totu; ich strieb­ro a ich zlato ich nebude môcť vy­trh­núť v deň zúrivého hnevu Hos­podinov­ho; ne­na­sýtia svojej duše ani ne­na­pl­nia svojich vnútor­nos­tí, pre­tože to bolo závadou ich ne­právos­ti klesnúť. 20 A čo do jeho krás­nej oz­doby, k­torú bol učinil pýchou, narobili v nej ob­razov svojich ohav­nos­tí a svojich mrz­kos­tí. Pre­to som im ju ob­rátil v nečis­totu. 21 A dám ju do ruky cudzozem­cov za lúpež a bez­božníkom zeme za korisť, a poškvr­nia ju. 22 A od­vrátim svoju tvár od nich, a nep­riatelia poškvrnia môj skrytý poklad, a prij­dú naň ukrut­níci a poškvr­nia ho. 23 Sprav reťaz, lebo zem je pl­ná kr­vavého súdu, a mes­to je pl­né ukrut­nos­ti. 24 Pre­to do­vediem naj­horších z pohanov, a budú dedične vlád­nuť ich domami, a učiním priet­rž pýche moc­ných, a budú poškvr­není tí, ktorí ich po­sväcujú. 25 Záhuba ide, a budú hľadať po­koj, ale ho nebude. 26 Zkaza na zkazu prij­de, a novina bude za novinou; budú hľadať videnie od proroka, ale zákon za­hynie od kňaza a rada od star­cov. 27 Kráľ bude žalos­tiť, a knieža si ob­lečie spus­tošenie, a ruky ľudu zeme budú predesené. Učiním im podľa ich ces­ty a budem ich súdiť ich súd­mi, a zvedia, že ja som Hospodin.

RoháčekEzechiel7