RoháčekEzechiel15

Ezechiel

Neužitočné drevo viniča.1 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 2 Synu človeka, čo je viac drevo viniča než ktorékoľvek iné drevo? Čo jeho letorast, ktorý bol medzi stromami lesa? 3 Či sa vez­me z neho drevo spraviť nejakú prácu? Či azda vez­mú z neho klin za­vesiť naň nejaký riad, akýkoľvek? 4 Hľa, dáva sa na oheň, aby ho strávil. Oheň strávil oba jeho kon­ce, a jeho pro­stredok ohorel, či sa hodí na nejakú prácu? 5 Hľa, keď bolo ne­porušené, ne­spravila sa z neho práca, čím menej po­tom, keď ho strávil oheň, alebo keď ohorelo, spraví sa ešte z neho nejaká práca! 6 Pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Ako drevo viniča medzi drevom lesa, ktoré som od­dal ohňu, aby ho strávil, tak som od­dal obyvateľov Jeruzalema. 7 A ob­rátim svoju tvár proti nim; z jed­ného ohňa vy­šli, a d­ruhý oheň ich strávi, a zviete, že ja som Hospodin, keď po­stavím svoju tvár proti nim. 8 A ob­rátim zem na pus­tinu, pre­tože sa do­púšťali ne­ver­nos­ti, hovorí Pán Hos­podin.

RoháčekEzechiel15