RoháčekEzechiel8

Ezechiel

Rôzne ohavnosti: modla revnivosti, rytiny na stene, kadiaci, Tammúz chrbtom ku chrámu.1 A stalo sa šies­teho roku, šies­teho mesiaca, piateho dňa toho mesiaca, keď som sedel vo svojom dome, a starší Júdovi sedeli predo mnou, že tam pad­la na mňa ruka Pána Hos­podina. 2 A videl som a hľa, nejaká podoba muža, na po­hľad ako oheň, a od vidu jeho bedier a dolu bol oheň, a od jeho bedier a hore bolo čosi na po­hľad ako jas, ako far­ba žeravého kovu. 3 A vy­strúc niečo podobné ruke vzal ma za kader mojej hlavy, a Duch ma vy­z­dvihol medzi zem a medzi nebo a do­viedol ma do Jeruzalema vo videniach Božích ku vchodu brány vnútor­ného ­dvora, ktorá hľadí na sever, kde bola stolica mod­ly rev­nivos­ti, popudzujúcej k rev­nivos­ti. 4 A hľa, bola tam sláva Boha Iz­raelov­ho jako s­láva videnia, ktoré som videl v údolí. 5 A riekol mi: Synu človeka, nože po­z­dvih­ni svoje oči smerom na sever! A po­z­dvihol som svoje oči smerom na sever. A hľa, od severa brány ol­tára bola tá mod­la rev­nivos­ti, p­ráve tam, kade sa vchádza. 6 A riekol mi: Synu človeka, či vidíš, čo oni robia? Sú to veľké ohav­nos­ti, ktoré tu páchajú dom Iz­raelov, takže sa musím vzdialiť od svojej svätyne. Ale uvidíš ešte aj iné veľké ohav­nos­ti. 7 Na to ma do­viedol ku vchodu do dvora, a videl som a hľa akási diera bola v stene. 8 A riekol mi: Synu človeka, nože pre­kop tú stenu! A tak som pre­kopal stenu; a hľa, bol tam nejaký vchod. 9 A zase mi riekol: Voj­di a vidz tie šered­né ohav­nos­ti, ktoré tu oni páchajú. 10 Vtedy voj­dúc videl som a hľa, boly tam všelijaké podoby zemep­lazov a hoviad ohyz­dných a všelijakých ukydaných bohov domu Iz­raelov­ho, vy­ryté na stene kolom do­okola. 11 A sedem­desiati mužovia zo starších domu Iz­raelov­ho a Jazaniáš, syn Šafánov, ktorý stál v ich strede, stáli pred nimi, a každý mal svoje kadid­lo vo svojej ruke, a vôňa ob­laku kadiva vy­stupovala hore. 12 A riekol mi: Či si videl, synu človeka, čo robia starší domu Iz­raelov­ho vo tme, každý v komorách svoj­ho mod­los­lužob­ného obrazu? Lebo hovoria: Hos­podin nás ne­vidí; Hos­podin opus­til zem. 13 A riekol mi: Ešte uvidíš aj iné veľké ohav­nos­ti, ktoré oni páchajú. 14 Tak ma do­viedol ku vchodu brány domu Hos­podinov­ho, ktorá je na sever. A hľa, tam sedely ženy oplakávajúc Tam­múza. 15 A riekol mi: Či si videl, synu človeka? Ešte uvidíš ešte väčšie ohav­nos­ti ako toto. 16 V­tedy ma do­viedol do vnútor­ného dvora domu Hos­podinov­ho. A hľa, p­ri vchode do chrámu Hos­podinov­ho, medzi dvoranou a medzi ol­tárom, bolo okolo dvad­saťpäť mužov, ktorých chrb­ty boly ob­rátené ku chrámu Hos­podinov­mu a ich tváre na východ, a klaňali sa na východ sl­n­cu. 17 A riekol mi: Či si videl, synu človeka? Či je to ľahká vec domu Júdov­mu, páchať ohav­nos­ti, ktoré tu páchajú, že na­pl­nili aj zem ukrut­nosťou a ob­rátili sa zpät, aby ma popudzovali k hnevu? A hľa, pri­kladajú viničovú révu ku svoj­mu nosu. 18 Pre­to i ja učiním v prch­livos­ti; nezľutuje sa moje oko, ani nebudem šet­riť. Budú volať v moje uši veľkým hlasom, ale ich ne­vys­lyším.

RoháčekEzechiel8