RoháčekEzechiel39

Ezechiel

O porážke Góga a Magóga. Za sedem rokov budú páliť ich zbrane.1 A ty, synu človeka, prorokuj proti Gógovi a po­vieš: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, prij­dem proti tebe, Gógu, knieža Róša, Mešecha a Tubala! 2 A za­vrátim ťa a po­vediem ťa a do­vediem ťa od najďaľších krajov severa hore a do­pravím ťa na vr­chy Iz­raelove. 3 A vy­razím tvoje lučište z tvojej ľavej ruky a učiním to, že vy­pad­nú tvoje strely z tvojej pravej ruky. 4 Na vr­choch Iz­raelových pad­neš ty i všet­ky tvoje hej­ná i národy, ktoré budú s tebou; dravým vtákom, všelijakým ok­rýd­len­com a poľnej zveri ťa dám za žrád­lo. 5 Pad­neš na šírom poli, lebo ja som hovoril, hovorí Pán Hos­podin. 6 A pošlem oheň na Magóga a na tých, ktorí obývajú os­trovy bez­pečne, a zvedia, že ja som Hospodin. 7 A uvediem v známosť meno svojej svätos­ti pro­stred svoj­ho ľudu Iz­raela ani nedám viacej poškvr­niť meno svojej svätos­ti, a zvedia národy, že ja som Hospodin, Svätý v Iz­raelovi. 8 Hľa, prij­de a stane sa, hovorí Pán Hos­podin; to je ten deň, o ktorom som hovoril. 9 Vtedy vy­j­dúc obyvatelia miest Iz­raelových roz­ložia oheň a budú naň prikladať zbraň, štíty a pavézy, lučištia a strely, ručné kyje a kopije a budú nimi páliť oheň sedem rokov. 10 Nebudú nosiť dreva s poľa ani nebudú rúbať z lesov, pre­tože budú páliť oheň zbraňou a pop­lienia tých, ktorí ich plienili, a olúpia tých, ktorí ich lúpili, hovorí Pán Hos­podin. 11 A stane sa toho dňa, že tam dám Gógovi mies­to za hrob, v Iz­raelovi, údolie pre­chodiacich ces­tujúcich východne od mora, a to za­tarasí pre­chodiacim cestu. Tam po­chovajú Góga i všet­ko jeho množs­tvo a nazovú ho: Géhamon-góg. 12 Bude ich po­chovávať dom Iz­raelov, aby očis­tili zem, sedem mesiacov. 13 A budú po­chovávať všet­ci, všetok ľud zeme, a bude im to na dob­ré meno, na česť, v deň, v ktorý sa os­lávim, hovorí Pán Hos­podin. 14 A od­delia stálych mužov, ktorí po­chodia zem, a s nimi po­hrabáčov, ktorí po­hrabú tých, ktorí ešte pozostali na tvári zeme, aby ju očis­tili. Po sied­mich mesiacoch budú pre­hľadávať. 15 A tak poj­dú tí, ktorých úlohou bude po­chodiť zem, a keď uvidí niek­torý z nich ľudskú kosť, po­staví vedľa nej znamenie, do­kiaľ jej ne­po­hrabú po­hrabáči dop­raviac ju do údolia Hamon-góga. 16 Ba aj meno mes­ta bude Hamona. A tak očis­tia zem. 17 A ty, synu človeka, tak­to hovorí Pán Hos­podin: Po­vedz vtákom, všelijakým ok­rýd­len­com, a všelijakej zveri poľnej: Shromaždite sa a prij­dite, zo­ber­te sa zo všet­kých strán k mojej bit­nej obeti, ktorú vám ja obetujem, veľkú obeť na vr­choch Iz­raelových, a budete jesť mäso a budete piť krv; 18 mäso udat­ných ­hr­dinov budete jesť a budete piť krv kniežat zeme, baranov, oviec a koz­lov, jun­cov, všet­ko to vy­tučené Bázana. 19 Budete jesť tuk do sýtos­ti a budete piť krv do opojenia z mojej obeti, ktorú vám, za­bijúc, budem obetovať. 20 A na­sýtite sa pri mojom stole koňa i jazd­ca, udat­ného hr­dinu a všelijakého muža-bojov­níka, hovorí Pán Hos­podin. 21 A dám svoju slávu medzi národy, a uvidia všet­ky národy môj súd, ktorý vy­konám, i moju ruku, ktorú položím na nich. Zvie Izrael i národy, prečo ho trestal Hospodin. Zasľúbenie Izraelovi.22 A tak zvedia, dom Iz­raelov, že ja som Hospodin, ich Bôh, od toho dňa i ďalej po­tom. 23 A zvedia národy, že pre svoju ne­právosť boli sa pre­stehovali, dom Iz­raelov, do vy­hnan­stva, pre­tože sa do­púšťali ne­ver­nos­ti proti mne, a pre­to som bol skryl pred nimi svoju tvár a vy­dal som ich do ruky ich protiv­níkov, aby popadali všet­ci od meča. 24 Učinil som im podľa ich nečis­toty a podľa ich pre­stúpení a skryl som pred nimi svoju tvár. 25 Pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Teraz navrátim zajatie Jakobovo a zľutujem sa nad celým domom Iz­raelovým a budem hor­liť za meno svojej svätos­ti. 26 A ponesú svoju po­tupu a všet­ku svoju ne­ver­nosť, ktorej sa do­púšťali proti mne, keď budú bývať na svojej zemi bez­pečne, a nebude ni­koho, kto by pre­strašil, 27 keď ich na­vrátim z národov a shromaždím ich zo zemí ich ne­priateľov a po­svätím sa v nich pred očami mnohých národov. 28 A po­znajú, že ja som Hospodin, ich Bôh, keď ich pre­stehujem do národov do vy­hnan­stva a keď ich potom zase shromaždím do ich zeme a ne­ponechám tam už viac nikoho z nich. 29 A ne­skryjem viacej svojej tvári pred nimi, pre­tože vy­lejem svoj­ho Ducha na dom Iz­raelov, hovorí Pán Hos­podin.

RoháčekEzechiel39