RoháčekEzechiel23

Ezechiel

Dve smilnice, Ahola a Aholiba, Samária a Jeruzalem.1 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 2 Synu človeka, boly dve ženy, dcéry jed­nej matere. 3 Smil­nily v Egyp­te, smil­nily vo svojej mlados­ti; tam boly mačkané ich pr­sia a tam opip­lali hruď ich panen­stva. 4 Ich mená boly: väčšia, s­taršia bola Ahola, a jej ses­tra Aholiba, a boly moje a porodily synov a dcéry. Ale ich mená sú: Samária je Ahola a Jeruzalem Aholiba. 5 A Ahola súc mojou smil­nila a za­horela ch­lip­nou ľúbosťou oproti svojim milen­com, oproti As­súrovi, blíz­kym, 6 od­iatym hy­acin­tovomod­rým po­stavom, oproti vojvodom a kniežatám, všet­ko to vyb­raní mládenci žiadúc­ni, jazd­ci, jaz­diaci na koňoch. 7 A dala sa smil­niť s nimi, s vy­branými syn­mi As­súrovými, jakí boli všetci do­ved­na, a so všet­kými, proti ktorým za­horela ch­lip­nou ľúbosťou, so všet­kými ich ukydanými boh­mi sa poškv­rňovala. 8 Ale nezanechala ani svojich smils­tiev z Egyp­ta, lebo s ňou líhali v jej mlados­ti, a oni opip­lali hruď jej panen­stva a vy­lievali svoje smils­tvo na ňu. 9 Pre­to som ju vy­dal do ruky jej milen­cov, do ruky synov As­súrových, proti ktorým za­horela ch­lip­nou ľúbosťou. 10 Tí od­kryli jej na­hotu, po­brali jej synov i jej dcéry a ju za­bili mečom, a tak stala sa po­vest­nou iným ženám, a vy­konali na nej súdy. 11 A jej ses­tra Aholiba to videla, ale sa porušila vo svojej ch­lip­nej ľúbosti ešte viac ako ona, a jej smils­tvá boly väčšie ako smils­tvá jej ses­try. 12 Za­horela ch­lip­nou ľúbosťou oproti synom As­súrovým, op­roti vojvodom a kniežatám, blíz­kym, od­iatym nád­her­ne, op­roti jazdcom, jazdiacich na koňoch, oproti vy­braným mládencom žiadúc­nym, akí boli všetci do­ved­na. 13 A videl som, že sa poškvr­nila; obe išly jednou a tou is­tou ces­tou. 14 Ale táto ešte pridala ku svojim smils­tvám, lebo keď videla mužov, vy­rytých na stene, ob­razy to Chaldejov, vy­ob­razených čer­veňou, 15 pre­pásaných pásom na ich bed­rách, s previslými čapicami fareb­nými na ich hlavách, na po­hľad samí rytieri, čo do podoby synovia Babylona v Chaldejsku, v ich rod­nej zemi, 16 za­horela ch­lip­nou ľúbosťou oproti nim pri po­hľade svojich očí a po­slala k nim po­slov do Chal­dej­ska. 17 A tak prišli k nej synovia Babylona na ložu h­riešnej ľúbosti a poškvr­nili ju svojím smils­tvom. A keď sa už poškvr­nila nimi, od­lúčila sa jej duša od nich. 18 A od­kryla svoje smils­tvá a od­kryla svoju na­hotu, a v­tedy sa i moja duša od­lúčila od nej, ako sa p­red­tým odlúčila moja duša od jej ses­try. 19 Lebo rozm­nožila svoje smils­tvá roz­pomínajúc sa na dni svojej mlados­ti, v ktorých smil­nila v Egypt­skej zemi. 20 A za­horela ch­lip­nou ľúbosťou proti ich súložníkom, ktorých telo je ako telo oslov a ich tok ako tok koňov. 21 A ob­zerala si sa v svojej porušenej mys­li po mrz­kos­ti svojej mlados­ti, keď hen od Egyp­ta mačkali tvoju hruď pre pr­sia tvojej mlados­ti. 22 Pre­to, Aholiba, tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, zo­budím proti tebe tvojich milen­cov, tých, od ktorých sa od­lúčila tvoja duša, a do­vediem ich na teba zo všet­kých strán, 23 synov Babylona a všet­kých Chal­dejov, Pekoďanov, Šo­anov a Ko­anov, všet­kých synov As­súra s nimi, výbor­ní to mládenci žiadost­ní, voj­vodovia a kniežatá všet­ci, koľko ich je, rytieri a slovut­ní, jaz­diaci na koňoch, všet­ci. 24 A prij­dú na teba so zbraňou, s voz­mi a s kárami a s hromadou národov, s paväzou, štítom a šišakom, a tak sa rozložia proti tebe do­okola, a dám pred nich súd, a budú ťa súdiť svojimi súdami. 25 A dám na teba svoju žiar­livosť, a budú s tebou konať v prch­livos­ti, od­nímu tvoj nos i tvoje uši, a ostatok ťa pad­ne mečom. Tí po­berú tvojich synov i tvoje dcéry, a čo ešte zo­stane z teba, to strávi oheň. 26 A vy­zlečú ti tvoje rúcho a po­berú klenoty tvojej oz­doby. 27 A tak učiním priet­rž tvojej mrz­kos­ti u teba i tvoj­mu smils­tvu z Egypt­skej zeme, a ne­po­z­dvih­neš k nim svojich očí a Egyp­ta viacej ne­spomenieš. 28 Lebo tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, vy­dám ťa do ruky tých, ktorých nenávidíš, do ruky tých, od ktorých sa od­lúčila tvoja duša, 29 a budú konať s tebou v nenávis­ti a po­berú ti všetko, čoho si nadobud­la ťažkou prácou, a zanechajú ťa holú a na­hú, a tak bude od­krytá na­hota tvoj­ho smils­tva a tvoja mrz­kosť a tvoje smils­tvá. 30 A to ti vy­konajú za to, že si smil­nila chodiac za po­han­mi, pre­tože si sa poškvr­nila ich ukydanými boh­mi. 31 Chodila si ces­tou svojej ses­try, a pre­to dám jej po­hár do tvojej ruky. 32 Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Po­hár svojej ses­try budeš piť, hl­boký a široký; budeš za žart a za po­smech; mnoho voj­de do neho; 33 budeš na­pl­nená opilosťou a zár­mut­kom; bude to pohár hrôzy a spus­tošenia, po­hár tvojej ses­try Samárie. 34 A vy­piješ ho a vy­strebeš a k tomu obhryzieš i jeho črepy a roz­tr­háš svoje pr­sia, lebo ja som hovoril, hovorí Pán Hos­podin. 35 Pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Pre­to, že si za­bud­la na mňa a za­vr­h­la si ma za svoj chr­bát, pre­to i ty nes svoju mrz­kosť a svoje smils­tvá. 36 A Hos­podin mi riekol: Synu človeka, či by si azda súdil Aholu a Aholibu zas­távajúc ich? Nie, ale im oznám ich ohav­nos­ti! 37 Lebo cudzoložily, a krv je na ich rukách, a cudzoložily so svojimi ukydanými boh­mi, ba ešte aj svojich synov, ktorých mi porodily, im vodily cez oheň, aby ich požrali. 38 K tomu ešte i toto mi vy­konaly: zanečis­tily moju svätyňu toho is­tého dňa a znes­vätily moje soboty. 39 Lebo keď po­bily svojich synov svojim ukydaným bohom, vošly do mojej svätyne toho is­tého dňa, aby ju poškvr­nily. A hľa, tak to robievaly pro­stred môj­ho domu. 40 A čo ešte po­tom, keď po­slaly po mužov, ktorí boli prišli z ďaleka, ku ktorým bol po­slaný po­sol, a hľa, prišli; ktorým si sa umyla, nalíčila si svoje oči a oz­dobila si sa oz­dobou. 41 Sad­la si si na sláv­nej po­steli, a pri­pravený stôl pred ňou, a položila si na ňu moje kadivo i môj olej, 42 a pri­tom sa ozývala surma ubez­pečeného množs­tva. A k mužom z množs­tva obec­ného ľudu boli do­vedení opil­ci z púšte, a dali náram­ky na ich žen­ské ruky a nád­her­nú korunu na ich hlavy. 43 Vtedy som po­vedal o tej zo­dranej od mnohonásobného cudzoložs­tva: Teraz už budú smil­niť s ňou a ona s nimi. 44 A tak vchádzali k nej, ako sa vchádza k žene smil­nici; tak vchádzali k Ahole a k Aholibe k mrzkým ženám. 45 Ale spraved­liví mužovia, tí ich budú súdiť súdom cudzoložníc a súdom tých, ktoré vy­lievaly krv, pre­tože cudzoložily a majú krv na svojich rukách. 46 Lebo tak­to hovorí Pán Hos­podin: Do­viesť hore na ne shromaždenie a dať ich za po­strk a za lúpež! 47 A shromaždenie ich uhádže kamením a roz­sekajú ich svojimi mečami, ich synov aj ich dcéry po­bijú a ich domy popália ohňom. 48 A tak učiním priet­rž mrz­kos­ti v zemi a vez­múc si prí­klad dajú sa kar­hať všet­ky ženy, a ne­vykonajú mrz­kos­ti, jako je vaša. 49 A dajú vašu mrz­kosť na vás, a ponesiete hriechy svojich ukydaných bohov, a zviete, že ja som Pán Hos­podin.

RoháčekEzechiel23