RoháčekEzechiel45

Ezechiel

Rozmeranie zeme.1 A keď budete vr­hať los deliac zem do dedičs­tva, budete obetovať Hos­podinovi obeť po­z­dvi­hnutia ako sväté zo zeme, dvad­saťpäť tisíc dĺžky a desať tisíc šír­ky. To bude sväté v celom svojom chotáre do­okola. 2 Z toho bude ku svätyni päťs­to dĺžky pri päťs­to šír­ky, štvorhranné do­okola, a bude mať päťdesiat lakťov voľného pries­toru do­okola. 3 A z tej­to miery od­meriaš, z miery dvadsaťpäť tisíc dĺžky a desať tisíc šír­ky, a v tom bude svätyňa, svätyňa svätých. 4 To bude sväté zo zeme; bude pre kňazov, svätos­lužob­níkov svätyne, p­re tých, ktorí sa blížia, aby svätos­lúžili Hos­podinovi, a bude im mies­tom pre domy a svätyňou pre svätyňu. 5 A dvad­saťpäť tisíc dĺžky a desať tisíc šír­ky bude Levitom, svätos­lužob­níkom domu, im za državie, dvad­sať komôr. 6 A za državie mes­ta dáte päť tisíc šír­ky a dvad­saťpäť tisíc dĺžky pop­ri obeti po­z­dvi­hnutia, pop­ri obet­nom údele svätyne; to bude pre celý dom Iz­raelov. 7 A kniežaťu bude z jed­nej i z druhej ­strany obeti po­z­dvi­hnutia svätyne a državia mes­ta, pred obet­ným údelom svätyne a pred državím mes­ta od západ­nej strany na západ a od východ­nej strany na východ, a čo do dĺžky, pop­ri jed­nom z tých dielov od západ­ného po­medzia až po východ­né po­medzie. 8 To bude jeho zo zeme za državie v Iz­raelovi, a nebudú viacej moje kniežatá utis­kovať môj­ho ľudu, ale zem dajú domu Iz­raelov­mu po ich po­koleniach. Napomenutie kniežatám konať spravedlivosť. Miery. Obeť pozdvihnutia. Rôzne obeti.9 Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Už vám bolo dosť, kniežatá Iz­raelove: od­stráňte už raz ukrutnosť a zkazu a konaj­te súd a spraved­livosť a prestaňte za­háňať môj ľud z jeho državia, hovorí Pán Hos­podin. 10 Maj­te spraved­livú váhu, spraved­livú efu a spraved­livý bat. 11 Efa a bat bude jednakou mierou, aby bat ob­sahoval desatinu chomera, a desiata čias­t­ka chomera efu; podľa chomera bude jeho miera. 12 A šekel bude dvadsať gér; dvad­sať šek­lov, dvad­saťpäť šek­lov a pätnásť šek­lov vám bude mána. 13 Toto bude obeť po­z­dvi­hnutia, ktorú budete obetovať; šes­tinu efy z chomera pšenice a dáte šies­ty diel efy z chomera jačmeňa. 14 A čo do ustanovenia dotyčne oleja - bat je miera oleja -: desatinu batu z kora; desať batov robí chomer, lebo desať batov je chomer. 15 A jed­no dobytča z drob­ného stáda zo dvoch sto kusov z dob­rej paše Iz­raelovej na obet­ný dar obil­ný a na zápal­nú obeť a na po­koj­né obeti po­kryť na nich hriech, hovorí Pán Hos­podin. 16 A všetok ľud zeme bude zaviazaný kniežaťu v Iz­raelovi k tej­to obeti po­z­dvi­hnutia. 17 A na kniežati bude dávať zápalné obeti a obet­ný dar obil­ný a liatu obeť na sviat­ky, na nov­mesiace a na soboty, na všet­ky výročné slávnosti domu Iz­raelov­ho; on bude pri­pravovať obeť za hriech, obet­ný dar obil­ný, zápal­nú obeť a po­koj­né obeti po­kryť h­riech za dom Iz­raelov. 18 Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Pr­vého mesiaca, pr­vého dňa toho mesiaca vez­meš jun­ca z hoviad, bez vady, a očis­tíš svätyňu od hriechu. 19 A kňaz vez­me z krvi tej obeti za hriech a dá na po­d­voje domu a na štyri uhly pre­pásania ol­tára a na po­d­voje brány vnútor­ného dvora. 20 Tak učiníš aj sied­meho dňa toho is­tého mesiaca pre človeka, po­blúdivšieho a hlúpeho. A tak pok­ryjúc hriech očistíte dom. 21 Pr­vého mesiaca, štrnásteho dňa toho mesiaca budete mať Pésach, sláv­nosť sied­mich dňov; jesť sa budú nek­vasené chleby. 22 A toho dňa pri­praví knieža za seba a za všetok ľud zeme jun­ca na obeť za hriech. 23 A po sedem dní sviat­ku bude pri­pravovať zápal­nú obeť Hos­podinovi, sedem jun­cov a sedem baranov bez vady na deň, po sedem dní, a na obeť za hriech koz­la z kôz na deň. 24 A pri­praví obet­ný dar obil­ný, efu na jun­ca a efu na barana a oleja hín na efu. 25 Sied­meho mesiaca pätnásteho dňa toho mesiaca, vo sviatok, bude robiť to is­té sedem dní, jako obeť za hriech, tak i zápal­nú obeť a jako obet­ný dar obil­ný, tak olej.

RoháčekEzechiel45