Roháček5. Mojžišova6

5. Mojžišova

Deuteronomium

Milovať Hospodina a ostríhať.1 A toto je to pri­kázanie, toto tie ustanovenia a súdy, ktorým pri­kázal Hos­podin, váš Bôh, vás učiť, aby ste ich činili v zemi, do ktorej idete, aby ste ju zau­jali do dedičs­tva, 2 aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, na­to, aby si os­tríhal všet­ky jeho ustanovenia a jeho pri­kázania, ktoré ti ja pri­kazujem, ty i tvoj syn i syn tvoj­ho syna, po všet­ky dni svoj­ho života, a aby sa predĺžily tvoje dni na zemi. 3 A tedy budeš počúvať, Iz­raelu, a budeš os­tríhať, aby si činil, aby ti bolo dob­re, a aby ste sa veľmi rozm­nožili, tak ako hovoril Hos­podin, Bôh tvojich ot­cov, tebe, v zemi, ktorá tečie mliekom a medom. 4 Počuj, Iz­raelu, Hos­podin, náš Bôh, je jeden Hos­podin. 5 Milovať budeš Hos­podina, svoj­ho Boha, celým svojím srd­com a celou svojou dušou a celou svojou silou! 6 A tak budú tieto slová, ktoré ti ja dnes pri­kazujem, na tvojom srd­ci. 7 A budeš im dôraz­ne učiť svojich synov a budeš o nich hovoriť, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď poj­deš ces­tou i keď budeš líhať i keď budeš vstávať. 8 Pri­viažeš si ich na znamenie na svoju ruku, a budú uzlíkom na upomien­ku medzi tvojimi očima, 9 na­píšeš si ich na po­d­voje svoj­ho domu a na svoje brány. V hojnosti nezabudnúť na Hospodina a nepokúšať ho.10 A bude, keď ťa vo­vedie Hos­podin, tvoj Bôh, do zeme, o ktorej pri­sahal tvojim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi a Jakobovi, že ju dá tebe, mes­tá, veľké a krás­ne, ktorých si ne­staväl, 11 a domy, pl­né všet­kých dob­rých vecí, ktorých si ty nenaplnil, a vy­tesané cis­ter­ny, ktorých si ty nevytesal, vinice, oliv­nice, ktorých si ty nenasadil, a budeš jesť a na­sýtiš sa; 12 vy­stríhaj sa, aby si nezabudol na Hospodina, ktorý ťa vy­viedol z Egypt­skej zeme, z domu sluhov! 13 Hos­podina, svoj­ho Boha, sa budeš báť a jemu budeš slúžiť a na jeho meno budeš pri­sahať. 14 Ne­poj­dete za inými boh­mi, z bohov národov, ktoré vôkol vás. 15 Lebo Hos­podin, tvoj Bôh, je sil­ný Bôh rev­nivý v tvojom strede, aby sa nezanietil hnev Hos­podina, tvoj­ho Boha, na teba a za­hladil by ťa s tvári zeme. 16 Nebudete po­kúšať Hos­podina, svoj­ho Boha, jako ste po­kúšali v Mas­se. 17 Snažne budete os­tríhať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, i jeho svedoc­tvá i jeho ustanovenia, ktoré ti pri­kázal. 18 A budeš činiť to, čo je spraved­livé a dob­ré v očiach Hos­podinových, aby ti bolo dob­re, a aby si vošiel a zau­jal do dedičs­tva tú k­rás­nu zem dob­rú, ktorú pri­sahal Hos­podin tvojim ot­com, 19 aby vy­hnal všet­kých tvojich ne­priateľov zp­red tvojej tvári, tak ako hovoril Hos­podin. Rozprávať synovi skutky Pánove.20 Keď sa ťa bude voľakedy zajtra pýtať tvoj syn a po­vie: Aké to svedoc­tvá, ustanovenia a súdy, ktoré vám pri­kázal Hos­podin, náš Bôh? 21 vtedy po­vieš svoj­mu synovi: Boli sme sluhami fara­onovi v Egyp­te, a Hos­podin nás vy­viedol z Egyp­ta sil­nou rukou. 22 Hos­podin dal znamenia a zá­zraky, veľké a zlé na Egypt, na fara­ona a na celý jeho dom pred našimi očami 23 a nás vy­viedol od­tiaľ, aby nás do­viedol sem dajúc nám zem, ktorú pri­sahal našim ot­com. 24 A Hos­podin nám pri­kázal, aby sme činili všet­ky tieto ustanovenia bojac sa Hos­podina, svoj­ho Boha, nato, aby nám bolo dobre po všet­ky dni, a aby nás za­choval nažive, jako je tomu dnes. 25 A budeme mať spraved­livosť, keď budeme os­tríhať činiac každé toto pri­kázanie pred Hos­podinom, svojím Bohom, tak ako nám to prikázal.