Roháček5. Mojžišova3

5. Mojžišova

Deuteronomium

O kráľovi Ógovi1 Po­tom ob­rátiac sa išli sme hore ces­tou do Bázana. Tu vyšiel proti nám Óg, kráľ Bázana, on i všetok jeho ľud, do boja do Ed­rei. 2 A Hos­podin mi riekol: Neboj sa ho, lebo som ho vydal do tvojej ruky i všetok jeho ľud i jeho zem a učiníš mu, jako si učinil Síchonovi, amorej­skému kráľovi, ktorý býval v Chešbone. 3 A Hos­podin, náš Bôh, vydal do našej ruky aj Óga, kráľa Bázana, i všetok jeho ľud, a bili sme ho, až mu nezos­tal ni­kto nažive. 4 Toho času sme zau­jali všet­ky jeho mes­tá. Nebolo mes­ta, ktorého by sme neboli od nich vzali, šesťdesiat miest, celú ob­lasť Ar­gób, kráľov­stvo Óga v Bázane. 5 Všet­ky tieto mes­tá boly ohradené vy­sokými múrami, opat­rené bránami a za­súvacími závorami, krome ne­oh­radených miest, k­torých bolo veľmi mnoho. 6 Zariek­nuc ich na záhubu vyhladili sme ich tak, ako sme učinili Síchonovi, kráľovi Chešbona, za­hladiac, za­rečené, všet­ky tie mes­tá, mužov, ženy i deti. 7 A všetok dobytok a korisť miest po­brali sme sebe za plen. 8 Tedy toho času sme vzali zem z ruky dvoch amorej­ských kráľov, ktorí v­lád­li za Jor­dánom od po­toka Ar­nona až po vrch Her­mon, 9 - Sidon­ci volajú Her­mon Siri­on, a Amoreji ho volajú Senír - 10 všet­ky mes­tá tej roviny jako i celý Gileád i celý Bázan až po Sal­chu a Ed­rei, mes­tá kráľov­stva Ógov­ho v Bázane. 11 Lebo len Óg, kráľ Bázana, bol po­zos­tal z ostat­ku ob­rov. Hľa, jeho po­steľ bola posteľ zo železa a je ešte až do dnes v Rab­bate synov Am­monových: deväť lakťov je dl­há a štyri lak­te široká podľa dĺžky lakťa obyčaj­ného človeka. Rozdelenie Zajordánia. Príkaz bojovať s bratmi.12 Toho času tedy zau­jali sme tú zem do dedičs­tva, a ob­lasť od Aro­era, ktoré leží pri po­toku Ar­none, a polo­vicu vr­chu Gileáda i jeho mes­tá som dal Rúbenov­com a Gádov­com. 13 A ostatok Gileáda a celý Bázan, kráľov­stvo Ógovo, som dal polo­vici po­kolenia Manas­sesov­ho, celú ob­lasť Ar­gób, celý Bázan, ktorý sa volal zemou ob­rov. 14 Jair, syn Manas­sesov, vzal celú ob­lasť Ar­gób až po hranicu Gešúranov a Maacháťanov a na­zval tie k­raje po svojom mene, Bázan: Dediny Jai­rove, a tak sa volajú až do dnešného dňa. 15 Machírovi som dal Gileád. 16 A Rúbenov­com a Gádov­com som dal z Gileáda, a to ob­lasť až po dolinu potoka Arnona, po stred tej doliny, a územie a tak až po po­tok Jab­bok, po územie synov Am­monových 17 a rovinu Arabu a Jor­dán a jeho územie od Kinereta až po more Araby, po Slané more, pod Ašdót-piz­gou, tú ob­lasť na východ. 18 A toho času som vám pri­kázal po­vediac: Hos­podin, váš Bôh, vám dal túto zem, aby ste ju zau­jali dedične; ozb­rojení poj­dete na druhú stranu pred svojimi brat­mi, syn­mi Iz­raelovými, všet­ci, ktorí s­te silní, 19 iba vaše ženy a vaše deti a váš dobytok - lebo viem, že máte mnoho dobyt­ka - zo­stanú vo vašich mes­tách, ktoré som vám dal, 20 do­kiaľ nedá Hos­podin od­počinutia i vašim bratom, tak ako dal vám, a dokiaľ aj oni nezauj­mú do dedičs­tva zeme, ktorú im dáva Hos­podin, váš Bôh, za Jor­dánom, a po­tom sa na­vrátite každý ku svoj­mu dedičs­tvu, ktoré som vám dal. 21 A Jozu­ovi som pri­kázal toho času po­vediac: Tvoje oči videly všet­ko, čo učinil Hos­podin, váš Bôh, tým­to dvom kráľom: tak učiní Hos­podin všet­kým kráľov­stvám, do ktorých poj­deš, ta na druhú stranu. 22 Neboj­te sa ich, lebo Hos­podin, váš Bôh, je s vami; on bojuje za vás. Mojžiš neprejde, ale uvidí zem.23 Toho času som vrúc­ne prosil Hos­podina o milosť a po­vedal som: 24 Panov­níku Hos­podine, ty si za­počal ukazovať svoj­mu služob­níkovi svoju veľkosť a svoju premocnú ruku, takže sa pýta človek: Kde je nejaký Bôh sil­ný na nebi alebo na zemi, ktorý by mohol činiť skut­ky, jako sú tvoje, a k­torý by do­kázal hrdinskú silu, jako je tvoja?! 25 Daj mi, prosím, aby som prešiel a videl tú k­rás­nu zem dob­rú, ktorá je za Jor­dánom, to krás­ne po­horie i Libanon! 26 Ale Hos­podin sa veľmi roz­hneval na mňa pre vás a ne­us­lyšal ma, ale mi riekol Hos­podin: Nech ti je dosť; nehovor mi viacej o tom. 27 Vy­j­di hore na temeno ­vr­chu Pizga a po­z­dvih­ni svoje oči k moru, na západ, i na sever, na juh i na východ a vidz svojimi očima, lebo ne­prej­deš tohoto Jor­dána. 28 Ale pri­káž Jozu­ovi, čo má robiť, a po­sil­ni ho a po­smeľ ho, lebo on poj­de pred tým­to ľudom a on im roz­delí do dedičs­tva zem, ktorú uvidíš. 29 A bývali sme v doline na­proti Bét-pe­oru.