Roháček5. Mojžišova30

5. Mojžišova

Deuteronomium

Sľubuje milosť kajúcim.1 A stane sa, keď prij­dú na teba všet­ky tieto slová, požeh­nanie i kliat­ba, ktoré som ti pred­ložil, a roz­pomenieš sa na ne, kdekoľvek by si bol medzi národami, kam by ťa za­hnal Hos­podin, tvoj Bôh, 2 a keby si sa na­vrátil k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a počúval by si na jeho hlas podľa všet­kého toho, čo ti ja pri­kazujem dnes, ty i tvoji synovia, celým svojím srd­com a celou svojou dušou, 3 vtedy zase na­vráti Hos­podin, tvoj Bôh, tvojich zajatých a zľutuje sa nad tebou a zase ťa shromaždí zo všet­kých národov, medzi ktoré ťa bol rozp­týlil Hos­podin, tvoj Bôh. 4 Keby bol niek­to z tvojich zahnaný hoc i na koniec nebies, aj od­tiaľ ťa shromaždí Hos­podin, tvoj Bôh, a od­tiaľ ťa vez­me. 5 A Hos­podin, tvoj Bôh, ťa do­vedie do zeme, ktorú boli do dedičs­tva zau­jali tvoji ot­covia, a zauj­meš ju do dedičs­tva a dob­re ti učiní a rozm­noží ťa viacej, ako bol rozm­nožil tvojich ot­cov. 6 A Hos­podin, tvoj Bôh, ob­reže tvoje srd­ce i srd­ce tvoj­ho semena, aby si miloval Hos­podina, svoj­ho Boha, celým svojím srd­com a celou svojou dušou, aby si žil. 7 A Hos­podin, tvoj Bôh, položí všet­ky tieto kliat­by na tvojich ne­priateľov a na tých, ktorí ťa nenávideli, ktorí ťa prena­sledovali. Požehnanie poslušným.8 A ty sa ob­rátiš a budeš počúvať na hlas Hos­podinov a budeš činiť všet­ky jeho pri­kázania, ktoré ti ja pri­kazujem dnes. 9 A Hos­podin, tvoj Bôh, to dá, že budeš mať hoj­nosť v každej práci svojich rúk, v plode svoj­ho života, v plode svojich hoviad, v plode svojej pôdy tebe na dob­ré, lebo Hos­podin sa zase na­vráti, aby sa radoval nad tebou na t­voje dobré, jako sa radoval nad tvojimi ot­cami, 10 keď budeš počúvať na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, na­to, aby si os­tríhal jeho pri­kázania a jeho ustanovenia, to, čo je na­písané v tej­to knihe zákona, keď sa ob­rátiš k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, celým svojím srd­com a celou svojou dušou. Slovo Hospodinovo je blízke.11 Lebo toto pri­kázanie, ktoré ti ja pri­kazujem dnes, nie je nad tvoje sily a nad tvoj um ani nie je ďaleké; 12 nie je voľak­de na nebesiach, aby si po­vedal: Kto nám vy­stúpi hore do neba, aby nám ho vzal odtiaľ, aby nám ho dal počuť, aby sme ho činili? 13 Ani nie je voľak­de za morom, aby nie­kto po­vedal: Kto nám zaj­de za more, aby nám ho vzal a doniesol, aby nám ho dal počuť, aby sme ho činili? 14 Lebo slovo je veľmi blíz­ko teba, v tvojich ús­tach a v tvojom srd­ci, aby si ho činil. Predloženie života a smrti.15 Hľaďže, dnes som ti pred­ložil život a dob­ré, sm­rť a zlé 16 pri­kazujúc ti dnes, aby si miloval Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil po jeho ces­tách a aby si os­tríhal jeho pri­kázania, jeho ustanovenia a jeho súdy, aby si žil a množil sa, a aby ťa požeh­nal Hos­podin, tvoj Bôh, v zemi, do ktorej ideš, aby si ju zau­jal do dedičs­tva. 17 No, jest­li sa od­vráti tvoje srd­ce a nebudeš po­slúchať, ale sa dáš zviesť a budeš sa klaňať iným bohom a budeš im slúžiť, 18 oznamujem vám dnes, že is­tot­ne za­hyniete; nebudete dlho žiť na zemi, do ktorej ideš cez Jor­dán, idúc ta na­to, aby si ju zau­jal do dedičs­tva. 19 Za sved­kov volám dnes proti vám nebesia i zem, že som ti pred­ložil život i sm­rť, požeh­nanie i kliat­bu. A vy­volíš si život, aby si žil ty i tvoje semeno, 20 aby si miloval Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si počúval na jeho hlas a aby si sa ho držal, lebo on je tvojím životom a dĺžkou tvojich dní, aby si býval na pôde, o ktorej pri­sahal Hos­podin tvojim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi a Jakobovi, povediac, že im ju dá.