Roháček5. Mojžišova6,24

5. Mojžišova 6:24

Deuteronomium

A Hos­podin nám pri­kázal, aby sme činili všet­ky tieto ustanovenia bojac sa Hos­podina, svoj­ho Boha, nato, aby nám bolo dobre po všet­ky dni, a aby nás za­choval nažive, jako je tomu dnes.


Verš v kontexte

23 a nás vy­viedol od­tiaľ, aby nás do­viedol sem dajúc nám zem, ktorú pri­sahal našim ot­com. 24 A Hos­podin nám pri­kázal, aby sme činili všet­ky tieto ustanovenia bojac sa Hos­podina, svoj­ho Boha, nato, aby nám bolo dobre po všet­ky dni, a aby nás za­choval nažive, jako je tomu dnes. 25 A budeme mať spraved­livosť, keď budeme os­tríhať činiac každé toto pri­kázanie pred Hos­podinom, svojím Bohom, tak ako nám to prikázal.

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

24 A Hos­podin nám pri­kázal, aby sme činili všet­ky tieto ustanovenia bojac sa Hos­podina, svoj­ho Boha, nato, aby nám bolo dobre po všet­ky dni, a aby nás za­choval nažive, jako je tomu dnes.

Evanjelický

24 Hos­podin nám pri­kázal pl­niť všet­ky tieto ustanovenia, báť sa Jeho, nášho Boha, aby sa nám dob­re vodilo po všet­ky dni, aby nás za­choval nažive, ako je to dnes.

Ekumenický

24 Hos­podin nám pri­kázal, aby sme za­chovávali všet­ky tieto ustanovenia, báli sa Hos­podina, svoj­ho Boha, aby sa nám vždy dob­re vodilo, aby nás ud­ržal pri živote ako dnes.

Bible21

24 Teh­dy nám Hos­po­din přikázal, abychom se ří­di­li vše­mi tě­mi­to pravi­dly a cti­li Hos­po­di­na, svého Bo­ha. Pak se nám po všech­ny dny naše­ho živo­ta po­ve­de dobře a tak je tomu dnes.