Roháček5. Mojžišova12

5. Mojžišova

Deuteronomium

Modly poboriť. Obetovať na istom mieste.1 Toto sú ustanovenia a súdy, ktoré budete os­tríhať, aby ste ich činili v zemi, ktorú ti dal Hos­podin, Bôh tvojich ot­cov, aby si ju zau­jal do dedičs­tva, po všet­ky dni, v ktorých budete živí na zemi. 2 Do­is­ta zkazíte všet­ky mies­ta, na ktorých slúžily národy, ktoré vy zauj­mete do dedičs­tva, svojim bohom ako na vy­sokých vr­choch tak i na vŕškoch i pod každým stromom zeleným. 3 A roz­boríte ich ol­táre a skrúšite ich mod­ly a ich háje popálite ohňom a rytiny ich bohov po­sekáte a vy­hubíte ich meno z toho mies­ta. 4 Ne­učiníte tak Hos­podinovi, svoj­mu Bohu! 5 Ale na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin, váš Bôh, zo všet­kých vašich po­kolení, aby tam položil svoje meno, tam, kde bude bývať, budete ho hľadať, a ta prij­deš. 6 A ta tiež donesiete svoje zápal­né obeti a svoje bit­né obeti ako aj svoje desatiny a obeť po­z­dvi­hnutia svojej ruky i svoje sľuby i svoje dob­rovoľné obeti i pr­vorodené svoj­ho dobyt­ka i svoj­ho drob­ného stáda. 7 A tam budete jesť pred Hos­podinom, svojím Bohom, a radovať sa budete všet­kému, k čomu ste priložili svoju ruku, vy i vaše domy, ktorými ťa požeh­ná Hos­podin, tvoj Bôh. 8 Ne­učiníte ničoho takého, čo my tu činíme dnes, každý to, čo je spraved­livé v jeho očiach, nech už je to čokoľvek! 9 Lebo doteraz ste ešte ne­prišli k od­počinutiu a k dedičs­tvu, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Bôh. 10 Ale keď prejdete cez Jor­dán a budete bývať v zemi, ktorú vám Hos­podin, váš Bôh, dá do dedičs­tva, a keď vám dá od­počinutie od všet­kých vašich ne­priateľov zo všet­kých strán, takže budete bývať bez­pečne, 11 vtedy na to mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin, váš Bôh, na­to, aby tam pre­bývalo jeho meno, budete donášať všet­ko to, čo vám ja pri­kazujem, svoje zápal­né obeti a svoje bit­né obeti, svoje desatiny a obeť po­z­dvi­hnutia svojej ruky jako i všet­ko naj­lepšie svojich sľubov, ktoré sľúbite Hos­podinovi. 12 A radovať sa budete pred Hos­podinom, svojím Bohom, vy i vaši synovia i vaše dcéry i vaši sluhovia i vaše diev­ky i Levita, ktorý je vo vašich bránach, lebo ne­má podielu ani dedičs­tva s vami. 13 Vy­stríhaj sa, aby si ne­obetoval svojich zápal­ných obetí na ktorom­koľvek mies­te, ktoré uvidíš, 14 ale iba na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin v jed­nom z tvojich po­kolení, tam budeš obetovať svoje zápal­né obeti a tam budeš činiť všet­ko, čo ti ja pri­kazujem. 15 Ináče, čo a koľko len sa bude žiadať tvojej duši, za­biješ si a budeš jesť mäso podľa požeh­nania Hos­podina, svoj­ho Boha, ktoré ti dá, vo všet­kých tvojich bránach, čis­tý i nečis­tý ho bude jesť ako srnu a jako jeleňa. 16 Len krvi nebudete jesť; na zem ju vy­leješ ako vodu. Sväté jesť na svätom mieste.17 Nebudeš môcť jesť vo svojich bránach desatiny svoj­ho obilia ani užívať desatiny svojho vína a svoj­ho oleja ani pr­vorodených kusov svojho dobyt­ka a svoj­ho drob­ného stáda ani ni­ktorých svojich sľubov, ktoré sľúbiš, ani svojich dob­rovoľných obetí a obetí po­z­dvi­hnutia svojej ruky. 18 Ale iba pred Hos­podinom, svojím Bohom, to budeš jesť na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Bôh, ty i tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj sluha i tvoja diev­ka i Levita, ktorý je v tvojich bránach, a budeš sa radovať pred Hos­podinom, svojím Bohom, všet­kému, k čomu si priložil svoju ruku. 19 Vy­stríhaj sa, aby si ni­kdy ne­opus­til Levitu, po všet­ky svoje dni, k­toré budeš žiť na svojej zemi. Neposvätené možno všade jesť.20 Keď rozšíri Hos­podin, tvoj Bôh, tvoje hranice, tak ako ti hovoril, a po­vieš: Budem jesť mäso; lebo tvoja duša si žiada jesť mäso; čo a koľko len sa bude žiadať tvojej duši, budeš jesť mäsa. 21 Keď bude ďaleko od teba mies­to, ktoré vy­volí Hos­podin, tvoj Bôh, aby tam položil svoje meno, teda si za­biješ zo svojich hoviad alebo zo svoj­ho drob­ného stáda, ktoré ti dá Hos­podin, tak ako som ti pri­kázal, a teda budeš jesť vo svojich bránach, čo a koľko len sa bude žiadať tvojej duši. 22 Ale to budeš jesť iba tak, ako sa jie srna alebo jeleň; nečis­tý i čis­tý to bude spolu jesť. 23 Len buď sil­ný, aby si nejedol kr­vi, lebo krv je dušou, a p­reto nebudeš jesť duše s mäsom. 24 Nebudeš jej jesť; na zem ju vy­leješ ako vodu. 25 Nebudeš jej jesť, aby ti bolo dob­re i tvojim synom po tebe, keď budeš robiť to, čo je pravé v očiach Hos­podinových. 26 Len svoje po­sviat­ne veci, ktoré budeš mať, a svoje sľuby vez­meš a poj­deš na mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin. 27 A tam budeš obetovať svoje zápal­né obeti, mäso i krv, na ol­tári Hos­podina, svoj­ho Boha, a krv tvojich bit­ných obetí sa vy­leje na ol­tár Hos­podina, tvoj­ho Boha, a mäso budeš jesť. 28 Os­tríhaj a po­slúchaj všet­ky tieto slová, ktoré ti ja pri­kazujem, aby bolo dob­re i tebe i tvojim synom po tebe až na veky, keď budeš robiť to, čo je dobré a pravé v očiach Hos­podina, tvoj­ho Boha. Nepostúpiť za bohmi pohanov.29 Keď vy­plieni Hos­podin, tvoj Bôh, od tvojej tvári národy, ku ktorým ideš, aby si ich zau­jal do dedičs­tva, a keď ich zauj­meš do dedičs­tva a budeš bývať v ich zemi, 30 vy­stríhaj sa, aby si ne­uviazol do osíd­la a tak ne­odišiel za nimi, keď budú vy­hladení od tvojej tvári, a aby si sa ne­pýtal po ich bohoch po­vediac: Ako slúžily tieto národy svojim bohom? A budem tak robiť i ja. 31 Ne­učiníš tak Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, lebo všet­ko, čo je ohavnosťou Hos­podinovi, čoho on nenávidí, robili svojim bohom, lebo ešte len aj svojich synov aj svoje dcéry pálili ohňom svojim bohom. 32 Každé slovo, ktoré vám ja pri­kazujem, to budete os­tríhať, aby ste ho činili; ne­pridáš k nemu ničoho ani ne­od­nímeš od neho.