Roháček5. Mojžišova28

5. Mojžišova

Deuteronomium

Požehnanie plniteľom zákona.1 A stane sa, ak budeš na­ozaj počúvať na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si os­tríhal a činil všet­ky jeho pri­kázania, ktoré ti ja pri­kazujem dnes, že ťa vy­výši Hos­podin, tvoj Bôh, nad všet­ky národy zeme. 2 A prij­dú na teba všet­ky tieto požeh­nania a do­stih­nú ťa, keď budeš počúvať na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha. 3 Požeh­naný budeš v mes­te, a požeh­naný budeš na poli. 4 Požeh­naný bude plod tvoj­ho života, plod tvojej zeme i plod tvoj­ho hoväda, mladé tvoj­ho rožného stat­ku i mat­ky tvoj­ho drob­ného stáda. 5 Požeh­naný bude tvoj koš tvoje koryto na cesto. 6 Požeh­naný budeš, keď budeš vchádzať a požeh­naný budeš, keď budeš vy­chádzať. 7 Hos­podin to dá, že tvoji ne­priatelia, ktorí by po­vs­tali proti tebe, budú porazení pred tebou; jed­nou ces­tou vy­j­dú proti tebe a sied­mimi ces­tami budú utekať pred tebou. 8 Hos­podin pri­káže s­voj­mu požehnaniu, aby bolo s tebou v tvojich zásobárňach a vo všet­kom, po čom siah­ne tvoja ruka. A požeh­ná ťa v zemi, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh. 9 Hos­podin si ťa po­staví za svätý ľud, ako ti pri­sahal, keď budeš os­tríhať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, a budeš chodiť po jeho ces­tách. 10 A uvidia všet­ky národy zeme, že meno Hos­podinovo je vzývané nad tebou, a budú sa ťa báť. 11 A Hos­podin učiní, že budeš mať hoj­nosť dob­rého, plodu svoj­ho života, plodu svojich hoviad a plodu svojej pôdy, na pôde, o ktorej pri­sahal Hos­podin tvojim ot­com, že ti ju dá. 12 Hos­podin ti ot­vorí svoj výbor­ný po­klad, nebesia, dávajúc tvojej zemi dážď svojím časom a žeh­najúc každému dielu tvojich rúk, takže budeš požičiavať mnohým národom, a ty si nebudeš požičiavať od nikoho. 13 A Hos­podin ťa dá za hlavu, a nie za chvost, a vše budeš iba povýšený hore a nebudeš ponížený dolu, keď budeš počúvať na pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, ktoré ti ja pri­kazujem dnes, aby si ich ostríhal a činil. 14 A ne­od­chýliš sa od ni­ktorých slov, ktoré vám ja pri­kazujem dnes, ani napravo ani naľavo odíduc za inými bohy, aby si im slúžil. Zlorečenie priestupníkom.15 Ale stane sa, ak by si ne­počúval na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, tak, aby si os­tríhal a činil všet­ky jeho pri­kázania a všet­ky jeho ustanovenia, ktoré ti ja pri­kazujem dnes, že prij­dú na teba všet­ky tieto kliat­by a do­stih­nú ťa. 16 Zlorečený budeš v mes­te a zlorečený budeš na poli. 17 Zlorečený bude tvoj koš i tvoje koryto na cesto. 18 Zlorečený bude plod tvoj­ho života i plod tvojej pôdy, mladé tvoj­ho rožného stat­ku i mat­ky tvoj­ho drob­ného stáda. 19 Zlorečený budeš, keď budeš vchádzať a zlorečený budeš, keď budeš vy­chádzať. 20 Hos­podin pošle na teba zlorečen­stvo, desivú bez­rad­nosť a kliat­bu na všet­ko, po čom siah­ne tvoja ruka, čokoľvek budeš robiť, do­kiaľ nebudeš za­hladený a do­kiaľ skoro nezahynieš pre svoje zlé skut­ky, pre­tože si ma opus­til. 21 Hos­podin učiní to, aby sa ťa pri­dŕžal mor, do­kiaľ ťa ne­vyp­lieni zo zeme, do ktorej ideš, aby si ju zau­jal do dedičs­tva. 22 Hos­podin ťa bude biť suchotinami, zim­nicou a horúčkou, veľkou horúčavou a mečom, suchom a rudou, a budú ťa prena­sledovať, do­kiaľ nezahynieš. 23 Tvoje nebesia, ktoré nad tvojou hlavou, budú meďou, a zem, ktorá je pod tebou, bude železom. 24 Hos­podin dá, aby dažďom tvojej zeme bol prach a popol, k­torý sostúpi na teba s neba, do­kiaľ nebudeš za­hladený. 25 Hos­podin dá to, aby si bol porazený pred svojimi ne­priateľmi. Jed­nou ces­tou vy­j­deš proti ne­mu, a sied­mimi ces­tami budeš utekať pred ním, a budeš sa ponevierať po všet­kých kráľov­stvách zeme na po­strach a na po­strk. 26 A tvoja mŕt­vola bude za po­krm všet­kým vtákom nebies i šel­mám zeme, a nebude toho, kto by za­plašil. 27 A Hos­podin ťa bude biť egypt­ským vredom a ­bolest­nými opuchlinami na za­dnom tele, chras­tami a sv­rabom, takže sa nebudeš môcť vy­hojiť. 28 A Hos­podin ťa bude biť šialen­stvom, slepotou a chvením srd­ca. 29 Budeš hmatať o polud­ní, jako hmatá slepý v hus­tej tme, a nebudeš mať zdaru na svojich ces­tách, ale budeš vždy len utís­kaný a olupovaný po všet­ky dni, a nebude toho, kto by za­chránil. 30 Ženu si za­snúbiš, ale iný bude s ňou ležať; vy­stavíš dom, ale nebudeš bývať v ňom; vy­sadíš vinicu, ale jej nebudeš ako obec­né sebe oberať. 31 Tvoj­ho vola za­bijú pred tvojimi očima, ale nebudeš jesť z neho; tvoj­ho osla ulúpia zp­red teba, a ne­vráti sa viacej k tebe; tvoje drob­né stádo bude dané tvojim ne­priateľom, a nebudeš mať toho, kto by ťa za­chránil. 32 Tvoji synovia a tvoje dcéry budú vydaní inému národu, kým tvoje oči budú hľadieť na to a budú hynúť pre nich deň ako deň, a tvoja ruka nebude mať sily. 33 Úrodu tvojej zeme a všet­ko tvoje úsilie požerie národ, ktorého ne­znáš, a budeš iba utís­kaný a dr­tený po všet­ky dni. 34 A zošalieš od toho, čo budú vidieť tvoje oči, na čo sa budeš musieť dívať. 35 Hos­podin ťa bude biť naj­horším vredom na kolenách i na lýt­kach, takže sa nebudeš môcť vy­hojiť, od spod­ku tvojej nohy až do vr­chu tvojej hlavy. 36 Hos­podin za­vedie i teba i tvoj­ho kráľa, ktorého ustanovíš nad sebou, k národu, ktorého si ne­znal ani ty ani tvoji ot­covia, a tam budeš slúžiť iným bohom, drevu a kameňu. 37 A budeš na úžas, na prís­lovie a na rezavý po­smech u všet­kých národov, kam ťa za­vedie Hos­podin. 38 Vy­nesieš mnoho semena na pole a spraceš málo, lebo to obožerú kobyl­ky. 39 Vy­sadíš vinicu a budeš ob­rábať, ale vína piť nebudeš ani nebudeš snášať, lebo to požerie červ. 40 Budeš mať aj olivy vo všet­kých svojich krajoch, ale olejom sa mazať nebudeš, lebo tvoja oliva opŕch­ne. 41 Na­plodíš synov a dcér, ale nebudú tvoji, pre­tože poj­dú do zajatia. 42 Všet­ky tvoje stromy jako i plod tvojej pôdy zauj­me v dedičs­tvo chrobač. 43 Po­hos­tín, ktorý bude v tvojom strede, bude vy­stupovať nad teba vždy vyššie a vy­ššie, a ty budeš so­stupovať nižšie a nižšie. 44 On ti bude požičiavať, a ty mu nebudeš požičiavať. On bude hlavou, a ty budeš chvos­tom. 45 A prij­dú na teba všet­ky tieto kliat­by a budú ťa prena­sledovať a stíhať ťa, do­kiaľ nebudeš za­hladený, pre­tože si ne­počúval na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, tak aby si bol os­tríhal jeho pri­kázania a jeho ustanovenia, ktoré ti pri­kázal; 46 budú na tebe na znamenie a na zá­zrak i na tvojom semene až na veky, 47 pre­to, že si ne­slúžil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, s radosťou a ochotou srd­ca majúc všet­kého množs­tvo. 48 A p­reto budeš slúžiť svojim ne­priateľom, tomu, ktorého pošle na teba Hos­podin, o hlade a smäde, v na­hote a v nedos­tat­ku všet­kého pot­reb­ného a vzloží želez­né jar­mo na tvoju šiju, a to tak, do­kiaľ ťa neza­hladí. 49 Hos­podin do­vedie na teba národ z ďaleka, od kon­ca zeme, k­torý poletí, jako letí orol, národ, ktorého jazyku nebudeš roz­umieť. 50 Bude to nestudatý národ, tvr­dý, ktorý nebude hľadieť na star­ca ani sa nezľutuje nad dieťaťom. 51 A požerie plod tvoj­ho dobyt­ka i plod tvojej pôdy, a bude žrať, do­kiaľ nebudeš za­hladený, ktorý ti nezanechá obilia ani šťavy z hroz­na ani oleja, mláďatá tvoj­ho rožného stat­ku ani matiek tvojich stád oviec a kôz, do­kiaľ len ťa ne­vyhubí. 52 Sov­rie ťa vo všet­kých tvojich bránach a bude ťa svierať, do­kiaľ ne­pad­nú tvoje vy­soké múry hrad­né, na ktoré sa ty nadeješ, po celej tvojej zemi. A sov­rie ťa vo všet­kých tvojich bránach po celej tvojej zemi, ktorú dal Hos­podin, tvoj Bôh, tebe. 53 A budeš jesť plod svoj­ho ­vlast­ného života, telo svojich synov a svojich dcér, ktoré ti dal Hos­podin, tvoj Bôh, v ob­ležení a v úz­kos­ti, ktorou ťa sov­rie tvoj ne­priateľ. 54 Roz­maz­naný človek medzi vami a vychovaný vo veľkej roz­koši bude závidieť svoj­mu bratovi i žene svoj­ho lona i ostat­ku svojich synov, ktorých mu ešte ponechá nepriateľ, 55 takže ne­udelí ni­ktorému z nich tela svojich synov, ktoré bude jesť, pre­tože mu ne­pozos­tane ničoho v ob­ležení a v úz­kos­ti, ktorou ťa sov­rie tvoj ne­priateľ vo všet­kých tvojich bránach. 56 Roz­maz­naná medzi vami a vychovaná v roz­koši, ktorá z roz­koše a z maz­navej chúlos­tivos­ti ne­pokúsila sa ani len svoju nohu po­staviť na zem, bude závidieť mužovi svoj­ho lona i svoj­mu synovi a svojej dcére, 57 a to i svojej pos­tieľky, ktorá vy­j­de z nej po pôrode, i svojich synov, ktorých porodí, lebo ich bude taj­ne jesť v nedos­tat­ku všet­kého pot­reb­ného v ob­ležení a v úz­kos­ti, ktorou ťa sov­rie tvoj ne­priateľ v tvojich bránach. 58 Ak nebudeš os­tríhať a činiť všet­ky slová tohoto zákona, ktoré sú na­písané v tej­to knihe, aby si sa bál toho pre­sláv­neho mena hroz­ného, Hos­podina, svoj­ho Boha, 59 vtedy ťa bude biť Hos­podin podiv­nými ranami i tvoje semeno, veľkými ranami stálymi a zlými ne­mocami trvan­livými. 60 A ob­ráti na teba všet­ky neduhy Egyp­ta, ktorých sa bojíš a budú sa ťa držať. 61 I všelijakú chorobu i všelijakú ranu, ktorá nie je na­písaná v knihe tohoto zákona, uvedie Hos­podin na teba, a to bude tak, do­kiaľ nebudeš za­hladený. 62 A zo­stane vás málo na­mies­to toho, že vás bolo jako nebes­kých hviezd čo do množs­tva, pre­tože si ne­počúval na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha. 63 A stane sa, že jako sa radoval Hos­podin nad vami, keď vám činil dob­ré a rozm­nožoval vás, tak sa bude radovať Hos­podin nad vami, keď vás bude hubiť a plieniť, a budete za­hnaní zo zeme, do ktorej ideš, aby si ju zau­jal do dedičs­tva. 64 Hos­podin ťa rozp­týli medzi všet­ky národy od jed­ného konca zeme až po d­ruhý koniec zeme, a tam budeš slúžiť iným bohom, ktorých si ne­znal ani ty ani tvoji ot­covia, drevu a kameňu. 65 A medzi tými národami nebudeš mať od­dychu, ani tvoja noha nebude mať miesta, kde by si od­počinula. A tam ti dá Hos­podin ľakavé srd­ce, umd­lenosť očí a trúch­livé hynutie duše. 66 A tvoj život ti bude visieť na nit­ke pred tebou, a budeš sa strachovať vod­ne i vnoci. A nik­de nebudeš is­tý svoj­ho života. 67 Ráno po­vieš: Keby len už bol večer! A večer po­vieš: Keby len už bolo ráno! pre strach svojeho srd­ca, ktorým sa budeš strachovať, a pre to, čo budú vidieť tvoje oči, na čo sa budeš musieť dívať. 68 A Hos­podin ťa za­vedie zpät do Egyp­ta na lodiach, ces­tou, o ktorej som ti po­vedal: Ne­uvidíš jej viacej, a tam sa budete predávať tvojim ne­priateľom za sluhov a za diev­ky, a nebude toho, kto by kúpil.