Roháček5. Mojžišova6,23

5. Mojžišova 6:23

Deuteronomium

a nás vy­viedol od­tiaľ, aby nás do­viedol sem dajúc nám zem, ktorú pri­sahal našim ot­com.


Verš v kontexte

22 Hos­podin dal znamenia a zá­zraky, veľké a zlé na Egypt, na fara­ona a na celý jeho dom pred našimi očami 23 a nás vy­viedol od­tiaľ, aby nás do­viedol sem dajúc nám zem, ktorú pri­sahal našim ot­com. 24 A Hos­podin nám pri­kázal, aby sme činili všet­ky tieto ustanovenia bojac sa Hos­podina, svoj­ho Boha, nato, aby nám bolo dobre po všet­ky dni, a aby nás za­choval nažive, jako je tomu dnes.

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

23 a nás vy­viedol od­tiaľ, aby nás do­viedol sem dajúc nám zem, ktorú pri­sahal našim ot­com.

Evanjelický

23 Nás však vy­viedol od­tiaľ, aby nás pri­viedol sem a dal nám krajinu, ktorú prísahou za­sľúbil ot­com.

Ekumenický

23 Vy­viedol nás od­tiaľ, aby nás uviedol do krajiny, ktorú pod prísahou sľúbil našim ot­com, a ktorú nám aj dal.

Bible21

23 Nás však od­tud vy­ve­dl, aby nás přive­dl sem a dal nám ze­mi, kte­rou s přísahou za­s­lí­bil našim ot­cům.