Roháček5. Mojžišova22

5. Mojžišova

Deuteronomium

Chrániť veci brata, vola a iné.1 Keby si videl blúdiť vola svoj­ho brata alebo jeho dobytča, ne­skryješ sa pred nimi, ale do­is­ta ich do­vedieš zpät svoj­mu bratovi. 2 A keby tvoj brat nebol blízko teba, a ne­znal by si ho, do­vedieš to do svoj­ho domu, a bude u teba, do­kiaľ ho nebude hľadať tvoj brat, a vrátiš mu ho. 3 Tak učiníš s jeho oslom a tak učiníš i s jeho rúchom, tak učiníš s každou zt­ratenou vecou svoj­ho brata, ktorá by sa mu zt­ratila, keď ju naj­deš; nebudeš sa môcť ukryť. 4 Ne­uvidíš svoj­ho bratov­ho osla alebo jeho vola pad­lých ležať na ces­te, aby si sa ukryl pred nimi; do­is­ta ich pozdvihneš s ním. Odev. Vtáčie hniezdo.5 Nebude na žene ničoho toho, čo pat­rí mužovi, ani si muž ne­ob­lečie rúcha ženy, lebo ohav­nosťou je Hospodinovi, tvoj­mu Bohu, každý, kto to robí. 6 Keby sa na­hodilo vtáčie hniez­do pred tebou na ces­te, na jakom­koľvek strome alebo na zemi, v ktorom by boly mláďatá alebo vaj­cia, a mat­ka by sedela na mláďatách alebo na vaj­ciach, ne­vez­meš mat­ky s mladými. 7 Do­is­ta pus­tíš mat­ku a mladé si vez­meš, aby ti bolo dob­re, a aby si predĺžil s­voje dni. Rôzne.8 Keď vy­stavíš nový dom, spravíš záb­rad­lie na svojej streche dookola, aby si ne­uvalil krvi na svoj dom, keby spadol nie­kto s neho. 9 Ne­poseješ svojej vinice rôz­nym semenom, aby si ne­pos­vätil ná­pl­ne semena, ktoré si vy­sial, a úrody vinice. 10 Nebudeš orať spolu na volovi a na oslovi. 11 Ne­ob­lečieš rúcha, zhotoveného z miešaného pradiva, ut­kaného z vlny a z ľanu spolu. 12 Spravíš si strap­ce na štyroch rohoch svoj­ho odevu, ktorým sa odievaš. Osočenie ženy.13 Keby si nie­kto vzal ženu a vošiel by k nej a potom by ju nenávidel 14 a hovoril by o nej zlé veci a pus­til by tak o nej zlú po­vesť a po­vedal by: Vzal som si túto ženu, a keď som sa jej pri­blížil, nenašiel som u nej panen­stva. 15 Vtedy vez­me otec dievčiny i jej mat­ka dôkaz panenstva dievčiny a vy­nesú ho ku starším mes­ta ku bráne. 16 A otec dievčiny po­vie starším: Svoju dcéru som dal tomuto mužovi za ženu, ktorý ju teraz nenávidí. 17 A hľa, hovorí o nej zlé veci, vraj nenašiel som pri tvojej dcére panen­stva. A toto je dôkaz panenstva mojej dcéry. A rozp­res­trú rúcho pred staršími mes­ta. 18 Vtedy vez­mú starší toho mes­ta muža a po­tres­cú ho. 19 A po­kutujú ho na sto strieb­ra a dajú ot­covi dievčiny, pre­tože vy­pus­til zlú po­vesť o dcére Iz­raelovej, a bude mu ženou; nebude môcť ju preč po­slať po všet­ky svoje dni. 20 Ale ak by to bola prav­da, a nenašiel by sa dôkaz panenstva dievčiny, 21 vtedy vy­vedú dievčinu ku dveriam domu jej otca a uhádžu ju mužovia jej mes­ta kamením, a zo­mrie pre­to, že vy­konala bláz­nov­stvo v Iz­raelovi smil­niac v dome svoj­ho ot­ca, a od­praceš také zlo zo svoj­ho stredu. O cudzoložstve a smilstve.22 Keby bol nie­kto naj­dený, že leží so ženou, vy­datou za muža, vtedy zo­mrú obi­dvaja, i muž, ktorý ležal so ženou, i žena, a od­praceš také zlo z Iz­raela. 23 Keby sa stalo, že by diev­ka, pan­na, , bola za­snúbená mužovi, a našiel by ju nejaký muž v mes­te a ležal by s ňou, 24 vtedy vy­vediete obi­dvoch ku bráne toho mes­ta a uhádžete ich kamením a zo­mrú, diev­ku pre­to, že nek­ričala súc v mes­te, a muža pre­to, že ponížil ženu svoj­ho blížneho, a tedy odpraceš také zlo zo svoj­ho stredu. 25 Ale keby našiel muž za­snúbenú diev­ku na poli a keby jej ten muž urobil násilie a ležal by s ňou, vtedy zo­mrie muž, ktorý ležal s ňou, iba sám. 26 Ale diev­ke ne­urobíš ničoho; diev­ka ne­má hriechu, p­re ktorý by mala zomrieť, lebo vec je tá is­tá, jako keby po­vs­tal nie­kto na svoj­ho blížneho a za­vraždil ho. 27 Lebo ju našiel na poli; za­snúbená diev­ka kričala, a nebolo ni­koho, kto by ju bol za­chránil. 28 Keby našiel nie­ktorý muž diev­ku, pan­nu, ktorá by nebola za­snúbená, a po­chytil by ju a ležal by s ňou, a boli by naj­dení, 29 vtedy dá muž, ktorý ležal s ňou, ot­covi diev­ky päťdesiat šek­lov striebra, a bude mu ženou, za to, že ju ponížil, nebude ju môcť po­slať preč po všet­ky svoje dni. 30 Ni­kto si ne­vez­me ženy svoj­ho otca a ne­odk­ryje krýd­la rúcha svojho ot­ca.