Roháček5. Mojžišova6,17

5. Mojžišova 6:17

Deuteronomium

Snažne budete os­tríhať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, i jeho svedoc­tvá i jeho ustanovenia, ktoré ti pri­kázal.


Verš v kontexte

16 Nebudete po­kúšať Hos­podina, svoj­ho Boha, jako ste po­kúšali v Mas­se. 17 Snažne budete os­tríhať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, i jeho svedoc­tvá i jeho ustanovenia, ktoré ti pri­kázal. 18 A budeš činiť to, čo je spraved­livé a dob­ré v očiach Hos­podinových, aby ti bolo dob­re, a aby si vošiel a zau­jal do dedičs­tva tú k­rás­nu zem dob­rú, ktorú pri­sahal Hos­podin tvojim ot­com,

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

17 Snažne budete os­tríhať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, i jeho svedoc­tvá i jeho ustanovenia, ktoré ti pri­kázal.

Evanjelický

17 Snažte sa za­chovávať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, i Jeho svedec­tvá a ustanovenia, ktoré ti dal.

Ekumenický

17 Starost­livo za­chovávaj­te príkazy Hos­podina, svoj­ho Boha, dbaj­te na jeho svedec­tvá a ustanovenia, ktoré ti pri­kázal.

Bible21

17 Peč­livě za­chovávej­te přikázání Hos­po­di­na, svého Bo­ha, i jeho svě­de­ctví a pravi­dla, která ti vy­dal.