Roháček5. Mojžišova25

5. Mojžišova

Deuteronomium

Tresty.1 Keby po­vs­tal spor medzi niek­torými ľuďmi, prij­dú k súdu, a budú ich súdiť a vy­hlásia toho, kto je spraved­livý, za spraved­livého, a vin­ného vy­hlásia za vin­ného. 2 A keby vin­ník za­slúžil bit­ku, vtedy roz­káže sud­ca ho položiť a dá ho biť pred sebou, podľa veľkos­ti jeho viny, is­tým počtom úderov. 3 Štyrid­sať ráz ho dá uderiť; ne­pridá, aby snáď, keby ho dal biť nad to, pri­mnohými úder­mi, nebol po­tupený tvoj brat pred tvojimi očima. 4 Nezaviažeš volu úst, keď mláti. Švagrovské právo.5 Keby bývali bratia spolu, a jeden z nich by zo­mrel, a ne­mal by syna, žena toho mŕt­veho sa ne­vydá von za cudzieho; jej švagor voj­de k nej a vez­me si ju za ženu švag­rov­ským právom. 6 A bude, že pr­vorodený, ktorého porodí, bude stáť na mene jeho brata, toho zo­mrelého, aby nebolo vy­treté jeho meno z Iz­raela. 7 Ale keby nech­cel človek vziať si svoju švag­rinú-vdovu za ženu, vtedy odíde jeho švag­riná hore ku bráne ku starším a po­vie: Brat môj­ho zo­mrelého muža nech­ce vzbudiť svoj­mu bratovi meno v Iz­raelovi, nech­ce si ma vziať za ženu podľa švag­rov­ského práva. 8 Vtedy ho za­volajú starší jeho mes­ta a budú s ním hovoriť. A keby stojac po­vedal: Nech­cem si ju vziať, 9 pri­stúpi k nemu jeho švag­riná-vdova pred očami starších, sozuje jeho obuv s jeho nohy a na­pľuje mu do tvári, od­povie a riek­ne: Tak sa urobí mužovi, ktorý nebuduje domu svoj­ho brata. 10 A bude sa volať v Iz­raelovi: Dom vy­zutého z obuvi. Zvada. Miera a váha.11 Keby sa vadili mužovia spolu, druh s druhom, a keby pri­stúpila žena toho jed­ného, aby vy­trh­la svoj­ho muža z ruky toho, ktorý by ho bil, a vy­strela by svoju ruku a po­chytila ho za jeho úd han­by, 12 vtedy utneš jej ruku; nezľutuje sa tvoje oko. 13 Nebudeš mať vo svojom miešku rôz­neho závažia, väčšieho a menšieho. 14 Nebudeš mať vo svojom dome rôz­nej efy, väčšej a menšej. 15 Závažie budeš mať ú­pl­né a spraved­livé, aj efu budeš mať ú­pl­nú a spraved­livú, aby sa predĺžily tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh. 16 Lebo ohav­nosťou Hos­podina, tvoj­ho Boha, je každý, kto to robí, každý, kto robí ne­právosť. O Amalechovi.17 Pamätať budeš na to, čo ti urobil Amalech na ces­te, keď ste išli z Egyp­ta, 18 že vy­šiel proti tebe na ces­te a po­bil všet­kých za­dných v tvojom tábore utrmácaných, idúcich za tebou, kým si ty bol ustatý a zomd­lený, a nebál sa Boha. 19 A pre­to bude, keď ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, od­počinutie od všet­kých tvojich ne­priateľov do­okola v zemi, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičs­tva, aby si ju zau­jal dedične, vy­hladíš pamiat­ku Amalecha zpod nebies. Nezabud­neš!