Roháček5. Mojžišova6,22

5. Mojžišova 6:22

Deuteronomium

Hos­podin dal znamenia a zá­zraky, veľké a zlé na Egypt, na fara­ona a na celý jeho dom pred našimi očami


Verš v kontexte

21 vtedy po­vieš svoj­mu synovi: Boli sme sluhami fara­onovi v Egyp­te, a Hos­podin nás vy­viedol z Egyp­ta sil­nou rukou. 22 Hos­podin dal znamenia a zá­zraky, veľké a zlé na Egypt, na fara­ona a na celý jeho dom pred našimi očami 23 a nás vy­viedol od­tiaľ, aby nás do­viedol sem dajúc nám zem, ktorú pri­sahal našim ot­com.

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

22 Hos­podin dal znamenia a zá­zraky, veľké a zlé na Egypt, na fara­ona a na celý jeho dom pred našimi očami

Evanjelický

22 Hos­podin dal veľké a hroz­né znamenia a zá­zraky proti Egyp­tu a proti faraónovi i proti celému jeho domu pred našimi očami.

Ekumenický

22 Hos­podin pred našimi očami konal veľké a hroz­né znamenia a divy proti Egyp­tu, proti faraónovi a proti celému jeho domu.

Bible21

22 Před naši­ma oči­ma přive­dl Hos­po­din na Egypt, na fa­rao­na i na ce­lý jeho dvůr ve­liká a hroz­ná zna­mení a divy.