Roháček5. Mojžišova6,1

5. Mojžišova 6:1

Deuteronomium

A toto je to pri­kázanie, toto tie ustanovenia a súdy, ktorým pri­kázal Hos­podin, váš Bôh, vás učiť, aby ste ich činili v zemi, do ktorej idete, aby ste ju zau­jali do dedičs­tva,


Verš v kontexte

1 A toto je to pri­kázanie, toto tie ustanovenia a súdy, ktorým pri­kázal Hos­podin, váš Bôh, vás učiť, aby ste ich činili v zemi, do ktorej idete, aby ste ju zau­jali do dedičs­tva, 2 aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, na­to, aby si os­tríhal všet­ky jeho ustanovenia a jeho pri­kázania, ktoré ti ja pri­kazujem, ty i tvoj syn i syn tvoj­ho syna, po všet­ky dni svoj­ho života, a aby sa predĺžily tvoje dni na zemi. 3 A tedy budeš počúvať, Iz­raelu, a budeš os­tríhať, aby si činil, aby ti bolo dob­re, a aby ste sa veľmi rozm­nožili, tak ako hovoril Hos­podin, Bôh tvojich ot­cov, tebe, v zemi, ktorá tečie mliekom a medom.

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

1 A toto je to pri­kázanie, toto tie ustanovenia a súdy, ktorým pri­kázal Hos­podin, váš Bôh, vás učiť, aby ste ich činili v zemi, do ktorej idete, aby ste ju zau­jali do dedičs­tva,

Evanjelický

1 Toto sú pri­kázania, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, o ktorých mi pri­kázal Hos­podin, váš Boh, aby som vás ich učil, aby ste ich pl­nili v krajine, ktorú idete zau­jať

Ekumenický

1 Toto sú pri­kázania, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré mi Hos­podin, váš Boh, pri­kázal vás učiť, aby ste ich do­držiavali v krajine, do ktorej pri­chádzate a ktorú máte ob­sadiť,

Bible21

1 A toto jsou ta přikázání, pravi­dla a záko­ny. Hos­po­din, váš Bůh, mi přikázal, ať vás jim učím, abys­te je do­držova­li v ze­mi, kte­rou jdete ob­sa­dit.