Roháček5. Mojžišova19

5. Mojžišova

Deuteronomium

Útočištné mestá.1 Keď vy­plieni Hos­podin, tvoj Bôh, národy, ktorých zem dá Hos­podin, tvoj Bôh, tebe, a zauj­meš ich do dedičs­tva a budeš bývať v ich mes­tách a v ich domoch, 2 od­delíš si tri mes­tá pro­stred svojej zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, aby si ju zau­jal do dedičs­tva. 3 Spravíš si ces­tu a roz­delíš na tri diely územie svojej zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičs­tva, a bude to nato, aby sa ta utiekol každý, kto by nie­koho za­bil. 4 A toto bude vec vraha, ktorý by sa ta utiekol, aby žil: kto by za­bil svoj­ho blížneho ne­vedome, nechcúc, a keď ho ne­mal v nenávis­ti pred tým, 5 ako na prí­klad keby nie­kto vošiel so svojim blížnym do hory rúbať drevo, a za­hnala by sa jeho ruka sekerou uťať drevo, a železo by sa sk­l­z­lo a od­letelo s poris­ka a ponašlo by jeho blížneho, takže by zo­mrel, ten sa utečie do nie­ktorého z tých miest a bude žiť, 6 aby snáď po­mstiteľ krvi nehonil vraha, keď by sa roz­pálilo jeho srd­ce, a nedos­tih­nul ho, keby bolo mnoho ces­ty, a za­bil by ho bez toho, že by bol za­slúžil sm­rť, pre­tože ho ne­mal v nenávis­ti ani vtedy ani pred tým. 7 Pre­to ti ja pri­kazujem a hovorím: Od­delíš si tri mes­tá. 8 A jest­li rozšíri Hos­podin, tvoj Bôh, tvoje územie, ako pri­sahal tvojim ot­com, a dá ti celú zem, o ktorej hovoril, že ju dá tvojim ot­com, 9 keď budeš os­tríhať všet­ky tieto pri­kázania činiac ich, ktoré ti ja pri­kazujem dnes, aby si miloval Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil po jeho ces­tách po všet­ky dni, vtedy si pri­dáš ešte d­ruhé tri mes­tá ku tým trom, 10 aby sa ne­vyliala ne­vin­ná krv vpro­stred tvojej zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičstva, a bola by na tebe krv. 11 Ale keby nie­kto nenávidel svoj­ho blížneho a ú­kladil by mu a po­vs­tanúc na neho uderil by ho smr­teľne, takže by zo­mrel, a keby sa utiekol do nie­ktorého z tých miest, 12 vtedy pošlú starší jeho mes­ta a vez­mú ho od­tiaľ a od­dajú ho do ruky po­mstiteľa kr­vi, a zo­mrie. 13 Nezľutuje sa nad ním tvoje oko, ale od­praceš ne­vin­nú krv z Iz­raela, a bude ti dob­re. Svätosť medze.14 Ne­prenesieš medze svoj­ho blížneho, ktorú vy­medzili pred­kovia v tvojom dedičs­tve, ktoré zdedíš v zemi, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, aby si ju zau­jal do dedičs­tva. Falošný svedok.15 Ne­povs­tane jeden svedok proti nie­komu vzťahom na jakúkoľvek ne­právosť alebo na jakýkoľvek hriech, nech už by to bol akýkoľvek hriech, ktorým hrešieva človek. Na ús­tach dvoch sved­kov alebo na ús­tach troch sved­kov bude stáť slovo. 16 Keby po­vs­tal ukrut­ný svedok falošný proti nie­komu, aby svedčil na neho, že od­stúpil od Boha, 17 vtedy sa po­stavia tí dvaja mužovia, ktorí majú taký spor pred Hos­podinom, pred kňazov a p­red sudcov, ktorí budú v tých dňoch. 18 A sud­covia dob­re vy­šet­ria vec, a keď sa dokáže, že hľa, svedok je falošný svedok a že hovoril lož na svoj­ho brata, 19 učiníte mu to is­té, čo on zamýšľal učiniť svoj­mu bratovi, a od­praceš také zlo zo svoj­ho stredu. 20 A os­tat­ní, keď to počujú, budú sa báť a ne­vykonajú viac takej zlej veci v tvojom strede. 21 A nezľutuje sa tvoje oko, ale dá život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu.