Roháček5. Mojžišova14

5. Mojžišova

Deuteronomium

Nerezať sa.1 Vy ste syn­mi Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, nebudete sa rezať ani si ne­spravíte lysiny medzi svojimi očami za mŕt­veho. 2 Lebo ty si svätý ľud Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a teba si vy­volil Hos­podin, aby si mu bol ľudom zvlášt­neho vlast­níc­tva nad všet­ky národy, ktoré na tvári zeme. Zvieratá, ktoré možno jesť.3 Nebudeš jesť nijakej veci ohav­nej! 4 Toto sú hovädá, ktoré budete jesť: vola, ovcu a kozu, 5 jeleňa, sr­nu, an­tilopu, kozorožca, kam­zíka, gazelu a losa. 6 I každé hovädo, ktoré má roz­delené kopyto a má ho ro­z­dvojené, to, čo prežúva medzi hovädami, to budete jesť. 7 Ale tých­to nebudete jesť zpomedzi tých, ktoré prežúvajú, a zpomedzi tých, ktoré majú roz­delené kopyto a ro­z­dvojené: veľb­lúda, zajaca a králika, lebo síce prežúvajú, ale ne­majú kopyta roz­deleného; nečis­tými sú vám. 8 Nebudete jesť ani svine, lebo tá má kopyto roz­delené, ale ne­prežúva; nečis­tou vám bude. Ich mäsa nebudete jesť a ich mŕt­vol sa nedot­knete. 9 Tieto budete jesť zo všet­kých zvierat, ktoré vo vode: čokoľvek, čo má plut­vy a šupiny, budete jesť. 10 Ale z toho, čo ne­má plutiev a šupín, nebudete jesť ničoho; nečis­tým vám bude. Nečistí vtáci.11 Čis­tých vtákov budete jesť ktorých­koľvek. 12 A toto sú tí, z ktorých nebudete jesť: orol, sup a noh, 13 kaňa, sokol, luniak a jeho druh. 14 Ni­ktorého kr­kav­ca, ani jeho druhu nebudete jesť, 15 ani pšt­rosa ani sovy ani čaj­ky ani jas­traba ani jeho druhu, 16 ani bukača ani kuvika ani ibisa 17 ani pelikána ani labute ani krehára 18 ani bociana ani volav­ky ani jej druhu ani dud­ka ani ne­topiera 19 ani ni­ktorého ok­rýd­leného plazu; nečis­tým vám bude; nebudú sa jesť. 20 Čis­tého vtáka budete jesť ktoréhokoľvek. Zdochlina.21 Nebudete jesť nijakej zdoch­liny; po­hos­tínovi, ktorý je v tvojich bránach, ju dáš, a bude ju jesť, alebo predať cudzozem­covi; lebo ty si svätý ľud Hos­podinovi, svoj­mu Bohu. Nebudeš variť kozľaťa v mlieku jeho materi. O dávaní desiatkov.22 Ver­ne budeš dávať desiatok z každej úrody svoj­ho semena, ktorá sa ti urodí na poli rok po roku. 23 A budeš jesť pred Hos­podinom, svojím Bohom, na mies­te, ktoré si vy­volí na­to, aby tam pre­bývalo jeho meno, desiatok svoj­ho obilia, svoj­ho vína, svoj­ho oleja a pr­vorodeného svoj­ho dobyt­ka a svoj­ho drob­ného stáda, aby si sa na­učil báť sa Hos­podina, svoj­ho Boha, po všet­ky dni. 24 A keby ti bolo pri­mnoho ces­ty, takže by si to ne­mohol zaniesť, pre­tože by bolo priďaleko od teba mies­to, ktoré vy­volí Hos­podin, tvoj Bôh, na­to, aby tam položil svoje meno, keď ťa požeh­ná Hos­podin, tvoj Bôh, 25 vtedy to speňažíš a za­vrieš peniaze do svojej ruky a poj­deš na mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Bôh. 26 A tam vydáš peniaze za čokoľvek, čo si bude žiadať tvoja duša, už či za hovädo, za dobytča, za ovcu alebo kozu, za víno alebo za iný nápoj sil­ný alebo už za čokoľvek, čoho si bude žiadať od teba tvoja duša, a budeš jesť tam pred Hos­podinom, svojím Bohom, a radovať sa budeš ty i tvoj dom. 27 A Levitu, ktorý bude v tvojich bránach, ne­opus­tíš, lebo ne­má podielu ani dedičs­tva s tebou. 28 Na kon­ci troch rokov od­vedieš každý desiatok svojej úrody, toho roku, a složíš ho vo svojich bránach. 29 A prij­de Levita, lebo ne­má podielu ani dedičs­tva s tebou, i po­hos­tín i sirota i vdova, ktorí v tvojich bránach, a budú jesť a na­sýtia sa, aby ťa požeh­nal Hos­podin, tvoj Bôh, v každej práci tvojej ruky, ktorú budeš konať.