Roháček5. Mojžišova6,11

5. Mojžišova 6:11

Deuteronomium

a domy, pl­né všet­kých dob­rých vecí, ktorých si ty nenaplnil, a vy­tesané cis­ter­ny, ktorých si ty nevytesal, vinice, oliv­nice, ktorých si ty nenasadil, a budeš jesť a na­sýtiš sa;


Verš v kontexte

10 A bude, keď ťa vo­vedie Hos­podin, tvoj Bôh, do zeme, o ktorej pri­sahal tvojim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi a Jakobovi, že ju dá tebe, mes­tá, veľké a krás­ne, ktorých si ne­staväl, 11 a domy, pl­né všet­kých dob­rých vecí, ktorých si ty nenaplnil, a vy­tesané cis­ter­ny, ktorých si ty nevytesal, vinice, oliv­nice, ktorých si ty nenasadil, a budeš jesť a na­sýtiš sa; 12 vy­stríhaj sa, aby si nezabudol na Hospodina, ktorý ťa vy­viedol z Egypt­skej zeme, z domu sluhov!

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

11 a domy, pl­né všet­kých dob­rých vecí, ktorých si ty nenaplnil, a vy­tesané cis­ter­ny, ktorých si ty nevytesal, vinice, oliv­nice, ktorých si ty nenasadil, a budeš jesť a na­sýtiš sa;

Evanjelický

11 a domy pl­né všet­kého dob­rého, ktoré si ty ne­na­pl­nil, a vy­kopané cis­ter­ny, ktoré si ty nekopal, vinice a olivové sady, ktoré si ty ne­sadil, a keď sa naješ a na­sýtiš,

Ekumenický

11 domy pl­né všet­kého dob­rého, ktoré si ne­na­pl­nil, vy­kopané cis­ter­ny, ktoré si ne­vykopal, vinice a olivové sady, ktoré si ne­vysádzal, a keď budeš z toho jesť a na­sýtiš sa,

Bible21

11 domy plné vše­ho dob­rého, které jsi ne­plnil, vy­kopané stud­ny, které jsi ne­kopal, vi­nice a olivoví, které jsi ne­sázel. Až pak bu­deš jíst a na­sytíš se,