Roháček5. Mojžišova26

5. Mojžišova

Deuteronomium

Obeť prvotín. Vyznávanie. Veseliť sa.1 A stane sa, keď voj­deš do zeme, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičs­tva, keď ju zauj­meš dedične a budeš bývať v nej, 2 že vez­meš z pr­votiny všet­kých plodov pôdy a donesieš v obeť zo svojej zeme, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Bôh, a vložiac do koša poj­deš na mies­to, ktoré vy­volí Hos­podin, tvoj Bôh, na­to, aby tam pre­bývalo jeho meno. 3 Tak prijdeš ku kňazovi, ktorý bude v tých dňoch, a po­vieš mu: Vy­znávam dnes Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, že som prišiel do zeme, o ktorej pri­sahal Hos­podin našim ot­com, že nám ju dá. 4 A kňaz vez­me koš z tvojej ruky a po­staví ho pred ol­tárom Hos­podina, tvoj­ho Boha. 5 A od­povieš a riek­neš pred Hos­podinom, svojím Bohom: Môj otec bol Aramejec na zhynutí, ktorý od­išiel dolu do Egyp­ta po­hos­tínil tam zpr­vu iba v počte nie­koľko málo duší a stal sa tam veľkým národom moc­ným a mnohým čo do počtu. 6 A Egypťania nám robili zle a trápili nás a uvalili na nás tvr­dú službu otrockú. 7 A keď sme kričali na Hos­podina, Boha svojich ot­cov, Hos­podin uslyšal náš hlas, videl naše trápenie, našu úmor­nú prácu a náš útisk. 8 A Hos­podin nás vy­viedol z Egyp­ta sil­nou rukou a vy­stretým ramenom a veľkým strachom, znameniami a zá­zrak­mi. 9 A do­viedol nás na toto mies­to a dal nám túto zem, zem, ktorá tečie mliekom a medom. 10 Pre­to teraz, hľa, doniesol som pr­votinu plodov pôdy, ktorú si mi dal, Hos­podine. A necháš to pred Hos­podinom, svojím Bohom, a budeš sa klaňať pred Hos­podinom, svojím Bohom. 11 A budeš sa radovať všet­kému tomu dob­rému, ktoré ti dal Hos­podin, tvoj Bôh, i tvoj­mu domu, i ty i Levita i po­hos­tín, ktorý bude v tvojom strede. Statočne oddaný desiatok.12 Keď už od­delíš všet­ky desiat­ky svojej úrody a svojich dôchod­kov v treťom roku, v roku to desiat­ku, a dáš Levitovi, po­hos­tínovi, sirote a vdove, a keď budú jesť v tvojich bránach a na­sýtia sa, 13 po­vieš pred Hos­podinom, svojím Bohom: Vy­niesol som, čo bolo sväté, zo s­voj­ho domu aj som to dal Levitovi a po­hos­tínovi, sirote a vdove podľa všet­kých tvojich pri­kázaní, ktoré si mi pri­kázal, ne­pres­túpil som nik­torého z tvojich pri­kázaní ani som nezabudol. 14 Nejedol som z toho vo svojom smút­ku ani som ne­odp­ratal z toho medzi nečis­té ako som ani nedal z toho mŕt­vemu. Počúval som na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, učinil som všet­ko tak, ako si mi pri­kázal. 15 Po­hliad­ni z príbyt­ku svojej svätos­ti, z nebies, a požeh­naj svoj ľud, Iz­raela, i pôdu, ktorú si nám dal, ako si pri­sahal našim ot­com, zem, ktorá tečie mliekom a medom. Obnovenie smluvy s Hospodinom.16 Dnes, tohoto dňa, ti pri­kazuje Hos­podin, tvoj Bôh, aby si činil tieto ustanovenia a súdy a tedy ich budeš os­tríhať a činiť celým svojím srd­com a celou svojou dušou. 17 Dnes­ká si pre­hlásil o Hos­podinovi, že ti bude Bohom, a že budeš chodiť po jeho ces­tách a os­tríhať jeho ustanovenia a jeho pri­kázania a jeho súdy a že budeš počúvať na jeho hlas. 18 A zase Hos­podin pre­hlásil o tebe dnes, že mu budeš ľudom zvlášt­neho vlast­níc­tva, jako ti hovoril, a že budeš os­tríhať všet­ky jeho pri­kázania, 19 a sľúbil, že ťa vy­výši nad všet­ky národy, ktoré učinil, na chválu, na sláv­ne meno a na oz­dobu, a aby si bol svätým ľudom Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, tak ako hovoril.