Roháček5. Mojžišova34

5. Mojžišova

Deuteronomium

Mojžiš vidí sľúbenú zem.1 A Mojžiš vy­šiel z Moáb­skych rovín na vrch Nébo na temeno ­vr­chu Pizga, ktorý je na­proti Jerichu. A Hos­podin mu ukázal celú zem Gileád až po Dán, 2 i celú zem Naftaliho i zem Ef­rai­movu i Manas­sesovu i celú zem Júdovu až k najďaľšiemu moru 3 i južnú ­stranu i okolie doliny Jericha, mes­ta to paliem, až do Coára. 4 A Hos­podin mu riekol: Toto je tá zem, ktorú som pri­sahal Ab­rahámovi, Izákovi a Jakobovi po­vediac: Tvoj­mu semenu ju dám. Učinil som to, aby si ju videl svojimi očima, ale ta ne­prej­deš. Smrť Mojžišova. Svedoctvo o ňom.5 A tak zo­mrel Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, v zemi Moábovej, podľa roz­kazu Hos­podinov­ho. 6 A po­choval ho v doline, v zemi Moábovej, na­proti Bét-pe­oru. A ni­kto ne­zvedel o jeho hrobe až do tohoto dňa. 7 A Mojžišovi bolo sto dvad­sať rokov, keď zo­mrel. Jeho oko nebolo zo­slab­lo, ani nebola ušla od neho jeho sila. 8 A synovia Iz­raelovi oplakávali Mojžiša na Moáb­skych rovinách trid­sať dní, a tak sa do­končily dni plaču a smútku za Mojžišom. 9 A Jozua, syn Núnov, bol plný ducha múd­ros­ti, lebo Mojžiš vzložil svoje ruky na neho, a po­slúchali ho synovia Iz­raelovi a činili tak, ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi. 10 Ale nepovstal viacej v Iz­raelovi prorok, aký bol Mojžiš, ktorého by bol tak znal Hos­podin tvárou v tvár 11 čo do všet­kých znamení a zá­zrakov, ktoré ho po­slal činiť Hos­podin v Egypt­skej zemi fara­onovi a všet­kým jeho sluhom a celej jeho zemi, 12 a čo do celej s­lávy tej sil­nej ruky a čo do všet­kých tých strašných vecí veľkých, ktoré činil Mojžiš pred očami celého Iz­raela.