Roháček5. Mojžišova24

5. Mojžišova

Deuteronomium

Rozvedená sa nevráti. Novomanžel.1 Keď si nie­kto vez­me ženu a ožení sa s ňou, a keď sa voľakedy stane, že nenaj­de milos­ti v jeho očiach, lebo našiel nejakú mrz­kú vec na nej a na­píše jej roz­vod­ný list a dá ho do jej ruky a vy­ženie ju zo svoj­ho domu, 2 a ona vyjdúc z jeho domu poj­de a vy­dá sa za iného muža, 3 a keď ju bude nenávidieť i ten druhý muž a na­píše jej roz­vod­ný list a dá do jej ruky a vy­ženie ju zo svoj­ho domu, alebo keď zo­mrie ten druhý muž, ktorý si ju bol vzal za ženu, 4 nebude si ju môcť ten jej pr­vý muž, ktorý ju za­hnal, zase vziať, aby mu bola ženou, keď už bola poškvr­nená, lebo je to ohav­nosťou pred Hos­podinom, a ne­učiníš toho, aby hrešila zem, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičs­tva. 5 Keď si nie­kto vez­me novú ženu, ne­poj­de von do voj­ny, ani sa ne­vz­loží na neho nijaká vec. Slobod­ný bude pre svoj dom jeden rok a bude sa radovať so svojou ženou, ktorú si vzal. 6 Nik­to nevezme do zálohu mlyn­ca ani žer­nova, lebo ten by vzal dušu do zálohu. Kto by ukradol človeka. Malomoc. Požičané.7 Keby bol nie­kto pri­sti­hnutý, že ukradol človeka zpomedzi svojich bratov, zo synov Iz­raelových, a za­ob­chodil by s ním krute alebo by ho predal, ten zlodej zo­mrie, a od­praceš také zlo zo svoj­ho stredu. 8 Strež sa pri rane malomocen­stva, aby si prís­ne os­tríhal a činil všet­ko tak, ako vás budú učiť kňazi Levitovia; ako som im pri­kázal, tak budete os­tríhať, aby ste tak činili. 9 Pamätať budeš na to, čo učinil Hos­podin, tvoj Bôh, Márii na ces­te, keď ste vy­šli z Egyp­ta. 10 Keď požičiaš svoj­mu blížnemu nejakú vec, ne­voj­deš do jeho domu, aby si vzal niečo z jeho vecí do zálohu. 11 Von­ku budeš stáť, a človek, ktorému požičiavaš, vy­nesie záloh von k tebe. 12 A keby to bol chudob­ný človek, nebudeš ležať v jeho zálohu. 13 Do­is­ta mu vrátiš záloh, keď bude za­pádať sln­ko, aby ležiac vo svojom rúchu žeh­nal ťa, a ty budeš mať spraved­livosť pred Hos­podinom, svojím Bohom. Nájomník a rôzne.14 Nebudeš utis­kovať nájom­níka, chudob­ného a núdz­neho, niekoho zo svojich bratov alebo zo svojich po­hos­tínov, ktorý je v tvojej zemi, v tvojich bránach. 15 V jeho deň mu dáš jeho mzdu, ani nezajde nad ňou sl­n­ce, lebo je chudob­ný a ku nej po­z­dvihuje svoju dušu; aby ne­volal proti tebe na Hos­podina, a bol by na tebe hriech. 16 Nezom­rú ot­covia pre synov, ani synovia nezom­rú pre ot­cov; každý z nich zo­mrie za svoj vlast­ný hriech. 17 Nezoh­neš súdu po­hos­tína alebo siroty ani nevezmeš do zálohu rúcha vdovy. 18 Ale budeš pamätať, že si bol sluhom v Egyp­te, a že ťa vy­kúpil od­tiaľ Hos­podin, tvoj Bôh; pre­to ti ja pri­kazujem, aby si činil túto vec. Paberkovanie.19 Keď sožneš svoje žnivo na svojom poli a za­bud­neš snop na poli, ne­vrátiš sa, aby si ho vzal; po­hos­tínovi, sirote a vdove bude, aby ťa požeh­nal Hos­podin, tvoj Bôh, v každej práci tvojich rúk. 20 Keď budeš otĺkať svoju olivu, nebudeš po sebe pre­zerať vet­ví; po­hos­tínovi bude, sirote a vdove. 21 Keď oberieš svoju vinicu, nebudeš paber­kovať po sebe; to, čo zostane, bude po­hos­tínovi, sirote a vdove. 22 A budeš pamätať, že si bol sluhom v Egypt­skej zemi; pre­to ti ja pri­kazujem, aby si činil túto vec.