Roháček5. Mojžišova18

5. Mojžišova

Deuteronomium

Dedičstvo Levitov.1 Kňazi, Levitovia, celé po­kolenie Léviho, nebudú mať podielu ani dedičs­tva s Iz­raelom, ohňové obeti Hos­podinove a jeho dedičs­tvo budú jesť. 2 Ale dedičs­tva nebude mať pro­stred svojich bratov. Hos­podin je jeho dedičs­tvom, tak ako mu hovoril. 3 A toto je to, čo bude pat­riť kňazom od ľudu, od tých, ktorí budú obetovať bit­nú obeť, už či vola či dobytča: dajú kňazovi plece, líca a žalúdok. 4 Pr­votinu svoj­ho obilia, svoj­ho vína a svoj­ho oleja a pr­votinu strihu svoj­ho drob­ného stáda, tiež dáš jemu. 5 Lebo jeho si vy­volil Hos­podin, tvoj Bôh, zo všet­kých tvojich po­kolení, aby stál svätos­lúžiť v mene Hos­podinovom, on i jeho synovia po všet­ky dni. 6 A keď prij­de Levita z nie­ktorej z tvojich brán, od­kiaľkoľvek z Iz­raela, kde po­hos­tíni, a prij­de s celou žiadosťou svojej duše na mies­to, ktoré vy­volí Hos­podin, 7 bude svätos­lúžiť v mene Hos­podina, svoj­ho Boha, jako ktoríkoľvek iní jeho bratia, Leviti, ktorí tam stoja pred Hos­podinom. 8 Rov­naký podiel budú jesť, krome toho, čo ktorý z nich do­stal za predané z ot­cov­ského majetku. Ohavnosti pohanov: veštectvo a čarodejstvo.9 Keď voj­deš do zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, nebudeš sa učiť robiť podľa ohav­nos­tí tých národov. 10 Nenaj­de sa u teba ni­kto taký, kto by viedol svoj­ho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec ani planetár ani za­klínač ani čarodej­ník 11 ani bosorák ani do­pytujúci sa veštec­kého ducha ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕt­vych. 12 Lebo ohav­nosťou je Hospodinovi každý, kto to robí, a práve pre tie ohav­nos­ti ich vy­háňa Hos­podin, tvoj Bôh od tvojej tvári. 13 Do­konalý budeš s Hos­podinom, svojím Bohom, 14 lebo tieto národy, ktoré ty zauj­meš do dedičs­tva, počúvajú na planetárov a na vešt­cov, ale tebe nedal Hos­podin, tvoj Bôh, aby si tak robil. Zasľúbenie veľkého proroka.15 Hos­podin, tvoj Bôh, ti vzbudí proroka z tvoj­ho stredu, zpomedzi tvojich bratov, ako som ja, na toho budete počúvať, 16 všet­ko tak, ako si si žiadal od Hos­podina, svoj­ho Boha, na Horebe v deň shromaždenia hovoriac: Nech už ne­počúvam viacej hlasu Hos­podina, svoj­ho Boha, ani nech už viacej ne­vidím tohoto veľkého ohňa, aby som nezom­rel. 17 A Hos­podin mi po­vedal: Dob­re hovoria, čo hovoria. 18 Proroka im vzbudím zp­ro­stred ich bratov, ako si ty, a vložím svoje slová do jeho úst, a bude im hovoriť všet­ko, čo mu pri­kážem. 19 A stane sa, že ten, kto by ne­počúval na moje slová, ktoré bude hovoriť v mojom mene, ponesie svoju vinu, a ja to budem vy­hľadávať od neho. 20 Ale prorok, ktorý by sa spup­ne od­vážil hovoriť slovo v mojom mene, to, čoho som mu ne­prikázal hovoriť, a ktorý by hovoril v mene iných bohov, ten prorok zo­mrie. 21 A keby si po­vedal vo svojom srd­ci: Jako po­známe slovo, ktoré nehovoril Hos­podin? 22 Keby hovoril prorok nejaké slovo v mene Hos­podinovom, a ne­stalo by sa to slovo ani by ne­prišlo, to je to slovo, ktoré nehovoril Hos­podin, v spup­nos­ti hovoril ho prorok, nebudeš sa ho báť.