Roháček5. Mojžišova23

5. Mojžišova

Deuteronomium

Vylúčení zo shromaždenia Hospodinovho.1 Ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho ten, ktorý by bol od­mužený rozm­liaždením semeníka, ani ten, ktorý by mal od­rezaný úd výlevu. 2 Ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho syn ne­poc­tivej lože, ani desiate po­kolenie mu ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho. 3 Ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho nik­torý Ammonita ani Moábita, ani ich desiate po­kolenie ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho, až na veky, 4 pre­tože vám ne­vyšli v ús­trety s chlebom a s vodou na ces­te, keď ste išli z Egyp­ta, a pre­to, že za mzdu najal proti tebe Baláma, syna Be­orov­ho, z Petora v Aramej­skom Medzirieči, aby ťa pre­klial. 5 Avšak Hos­podin, tvoj Bôh, nech­cel počuť Baláma, ale Hos­podin, tvoj Bôh, ti ob­rátil jeho kliatbu na požeh­nanie, lebo ťa miloval Hos­podin, tvoj Bôh. 6 Nebudeš hľadať ich po­koja ani ich dob­rého po všet­ky svoje dni až na veky. 7 Nebudeš si ošk­liviť Edomeja, lebo je tvoj brat. Nebudeš si ošk­liviť Egypťana, lebo si bol po­hos­tínom v jeho zemi. 8 Synovia, ktorí sa im zrodia, ich tretie po­kolenie už voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho. Čistota vo vojennom tábore.9 Keď vy­j­deš táborom na svojich ne­priateľov, vy­stríhať sa budeš každej zlej veci. 10 Keď bude nie­kto medzi vami, kto nebude čis­tý pre nočnú príhodu, vy­j­de von za tábor, ne­voj­de do tábora. 11 A keď sa bude chýliť k večeru, umyje sa vodou, a keď zaj­de sln­ko, voj­de do tábora. 12 Budeš mať i mies­to von­ku za táborom, a ta budeš chodiť von. 13 A budeš mať i lopat­ku vo svojej výzb­roji a keď budeš mať pri­sad­núť von­ku, vy­kopeš ňou jam­ku a ob­rátiac sa pri­kryješ svoju nečis­totu. 14 Lebo Hos­podin, tvoj Bôh, sa pre­chodí pro­stred tvoj­ho tábora, aby ťa vy­tr­hoval a aby vydal tvojich ne­priateľov pred tebou, a pre­to bude tvoj tábor svätý, aby ne­videl u teba nejakej mrz­kej veci, pre ktorú by sa od­vrátil od teba. Utečený sluha. Smilstvo. Úžera.15 Ne­vydáš sluhu jeho pánovi, ktorý sa utečie k tebe od svoj­ho pána. 16 S tebou bude bývať v tvojom strede na mies­te, ktoré si vyvolí v nie­ktorej z tvojich brán, kde sa mu bude ľúbiť. Nebudeš ho utláčať. 17 Nebude za­svätenej s­mils­tvu zo dcér Iz­raelových, ani nebude za­sväteného s­mils­tvu zo synov Iz­raelových. 18 Ne­vnesieš mzdy smil­nice ani platu psa do domu Hos­podina, svoj­ho Boha, nech by to bolo z jakéhokoľvek sľubu, lebo i to i to je ohav­nosťou Hos­podina, tvoj­ho Boha. 19 Ne­požičiaš svoj­mu bratovi na úrok, úrok od peňazí, úrok od pokrmu ani na úrok od nijakej veci, ktorá sa požičiava na úrok. 20 Cudziemu požičiaš na úrok, ale svoj­mu bratovi ne­požičiaš na úrok, aby ťa požeh­nal Hos­podin, tvoj Bôh, vo všet­kom, na čo siah­ne tvoja ruka na zemi, do ktorej ideš, aby si ju zau­jal do dedičs­tva. Sľub. V úrode blížneho.21 Keď sľúbiš Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, sľub, bez od­kladu ho spl­níš tak, ako si sľúbil; lebo is­tot­ne by to vy­hľadal Hos­podin, tvoj Bôh, od teba, a bol by na tebe hriech. 22 Ale keď nebudeš sľubovať, nebude na tebe hriechu. 23 No, to, čo vy­šlo z tvojich rtov, budeš os­tríhať, a učiníš tak, ako si sľúbil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, dob­rovoľne to, čo si vravel svojimi ús­tami. 24 Keď voj­deš do vinice svoj­ho blížneho, naješ sa hroz­na, koľko sa ti bude ľúbiť, do sýtos­ti, ale nedáš do svojej nádoby. 25 Keď voj­deš do stojaceho obilia svoj­ho blížneho, keď budeš chcieť, na­tr­háš si klasov svojou rukou, ale sa nezaženieš na obilie svoj­ho blížneho kosákom.