Roháček5. Mojžišova6,12

5. Mojžišova 6:12

Deuteronomium

vy­stríhaj sa, aby si nezabudol na Hospodina, ktorý ťa vy­viedol z Egypt­skej zeme, z domu sluhov!


Verš v kontexte

11 a domy, pl­né všet­kých dob­rých vecí, ktorých si ty nenaplnil, a vy­tesané cis­ter­ny, ktorých si ty nevytesal, vinice, oliv­nice, ktorých si ty nenasadil, a budeš jesť a na­sýtiš sa; 12 vy­stríhaj sa, aby si nezabudol na Hospodina, ktorý ťa vy­viedol z Egypt­skej zeme, z domu sluhov! 13 Hos­podina, svoj­ho Boha, sa budeš báť a jemu budeš slúžiť a na jeho meno budeš pri­sahať.

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

12 vy­stríhaj sa, aby si nezabudol na Hospodina, ktorý ťa vy­viedol z Egypt­skej zeme, z domu sluhov!

Evanjelický

12 dávaj po­zor, aby si nezabudol na Hos­podina, ktorý ťa vy­viedol z Egyp­ta, z domu ot­roc­tva.

Ekumenický

12 dávaj po­zor, aby si nezabudol na Hos­podina, ktorý ťa vy­viedol z Egypta, z domu ot­roc­tva.

Bible21

12 měj se na po­zo­ru, abys ne­za­po­mněl na Hos­po­di­na, který tě vy­ve­dl z Egyp­ta, z domu ot­ro­ctví.