Roháček5. Mojžišova6,20

5. Mojžišova 6:20

Deuteronomium

Keď sa ťa bude voľakedy zajtra pýtať tvoj syn a po­vie: Aké to svedoc­tvá, ustanovenia a súdy, ktoré vám pri­kázal Hos­podin, náš Bôh?


Verš v kontexte

19 aby vy­hnal všet­kých tvojich ne­priateľov zp­red tvojej tvári, tak ako hovoril Hos­podin. 20 Keď sa ťa bude voľakedy zajtra pýtať tvoj syn a po­vie: Aké to svedoc­tvá, ustanovenia a súdy, ktoré vám pri­kázal Hos­podin, náš Bôh? 21 vtedy po­vieš svoj­mu synovi: Boli sme sluhami fara­onovi v Egyp­te, a Hos­podin nás vy­viedol z Egyp­ta sil­nou rukou.

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

20 Keď sa ťa bude voľakedy zajtra pýtať tvoj syn a po­vie: Aké to svedoc­tvá, ustanovenia a súdy, ktoré vám pri­kázal Hos­podin, náš Bôh?

Evanjelický

20 Keď sa ťa zaj­tra opýta syn: Aký výz­nam majú svedec­tvá, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré vám pri­kázal Hos­podin, náš Boh?

Ekumenický

20 Keď sa ťa nie­kedy tvoj syn opýta: Čo sú to tie svedec­tvá, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré vám pri­kázal Hos­podin, náš Boh?,

Bible21

20 Až se tě v bu­dou­cnu tvůj syn ze­ptá: „Co zna­menají ta svě­de­ctví, pravi­dla a záko­ny, jež vám přikázal Hos­po­din, váš Bůh?“