Roháček5. Mojžišova21

5. Mojžišova

Deuteronomium

Zabitý na poli.1 Keby sa našiel za­bitý v zemi, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, aby si ju zau­jal do dedičs­tva, ležiaci na poli, a nevedelo by sa, kto ho za­bil, 2 vtedy vy­j­dú tvoji starší a tvoji sud­covia a od­merajú ­vzdialenosť k mes­tám, ktoré vôkol za­bitého, 3 a keď sa zis­tí mes­to, ktoré je najb­ližšie za­bitému, vez­mú starší toho mes­ta jalovicu, na ktorej sa ešte nerobilo, ktorá ešte neťahala v jar­me. 4 A starší toho mes­ta za­vedú jalovicu dolu do doliny trvale tečúcej vody, do doliny, ktorá sa ne­ob­rába ani ne­posieva, a tam v doline zo­tnú jalovici šiju. 5 Po­tom pri­stúpia kňazi, synovia Léviho, lebo ich si vy­volil Hos­podin, tvoj Bôh, aby mu svätos­lúžili a aby dávali požeh­nanie v mene Hos­podinovom, a na ich výroku bude s­táť každý spor a každá rana. 6 A všet­ci starší toho mes­ta, najb­ližší za­bitému, umyjú svoje ruky nad jalovicou, sťatou v doline. 7 A osvedčia a po­vedia: Naše ruky ne­vylialy tej­to kr­vi, ani naše oči ne­videly vraha. 8 Po­kry h­riech svojho ľudu Iz­raela, ktorý si vy­kúpil, Hos­podine, a nedaj ne­vin­nej krvi do­pro­stred svoj­ho ľudu Iz­raela, a bude im pri­krytá a tak od­pus­tená tá krv. 9 A ty od­praceš ne­vin­nú krv zo svoj­ho stredu, keď budeš činiť to, čo je spravedlivé v očiach Hos­podinových. Zajatú za ženu.10 Keď vy­j­deš do voj­ny proti svojim ne­priateľom, a Hos­podin, tvoj Bôh, ho dá do tvojej ruky, a zaj­meš z nich do zajatia, 11 a keď by si videl medzi zajatými ženu pek­ného vzoz­renia a za­miloval by si si ju a vzal by si si ju za ženu, 12 vtedy ju do­vedieš do stredu svoj­ho domu, kde oholí svoju hlavu a ob­reže svoje neh­ty. 13 A složiac so seba rúcho, v ktorom bola zajatá, bude bývať v tvojom dome a bude oplakávať svoj­ho otca a svoju mat­ku za celý mesiac, a po­tom voj­deš k nej, a vez­meš si ju za manžel­ku, a bude ti ženou. 14 Ale keby sa ti po­tom zneľúbila, pre­pus­tíš ju, aby išla, kam chce; ale predať jej ne­predáš za peniaze ani s ňou nebudeš za­ob­chodiť krute, za to, že si ju ponížil. Prvorodený u dvoch žien.15 Keby mal nie­ktorý muž dve ženy, z ktorých by jed­nu miloval a druhú nenávidel a keby mu porodily synov, obe, milovaná i nenávidená, a keby bol pr­vorodený syn synom nenávidenej, 16 stane sa v deň, v ktorý bude do dedičs­tva dávať svojim synom to, čo má, že nebude môcť dať práva pr­voroden­stva synovi milovanej pred pr­vorodeným synom nenávidenej. 17 Ale vy­značí pr­vorodeného, syna nenávidenej, tým, že mu dá po dve čias­t­ky zo všet­kého, čo sa naj­de u neho, pre­tože on je pr­votinou jeho sily, jeho je právo pr­voroden­stva. Nezdarný syn.18 Keby mal nie­kto nez­dar­ného syna spúr­neho a ne­pod­daj­ného, ktorý by ne­počúval na hlas svoj­ho otca a na hlas svojej matere, a hoci by ho káz­nili, p­red­sa by ich len ne­pos­lúchal, 19 vtedy ho po­chytia jeho otec a jeho mať a vy­vedú ho von ku starším jeho mes­ta a ku bráne jeho mies­ta 20 a po­vedia starším jeho mes­ta: Ten­to náš syn je spúrny a ne­pod­daj­ný, ne­počúva na náš hlas, je žráč a pijan. 21 Vtedy ho ukameňujú všet­ci mužovia jeho mes­ta, a zo­mrie. A od­praceš také zlo zo svoj­ho stredu. A počujú to, celý Iz­rael, a budú sa báť. Obesený.22 A keby bol na nie­kom hriech, p­re ktorý by bol hoden súdu smr­ti, a súc pop­ravený zomrel by, a po­vesil by si ho na drevo, 23 nezos­tane jeho mŕt­ve telo cez noc na dreve, ale ho do­is­ta po­chováš toho is­tého dňa, lebo po­vesený je zlorečenstvom od Boha. A pre­to nezanečis­tíš svojej zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičs­tva.