Roháček5. Mojžišova6,25

5. Mojžišova 6:25

Deuteronomium

A budeme mať spraved­livosť, keď budeme os­tríhať činiac každé toto pri­kázanie pred Hos­podinom, svojím Bohom, tak ako nám to prikázal.


Verš v kontexte

23 a nás vy­viedol od­tiaľ, aby nás do­viedol sem dajúc nám zem, ktorú pri­sahal našim ot­com. 24 A Hos­podin nám pri­kázal, aby sme činili všet­ky tieto ustanovenia bojac sa Hos­podina, svoj­ho Boha, nato, aby nám bolo dobre po všet­ky dni, a aby nás za­choval nažive, jako je tomu dnes. 25 A budeme mať spraved­livosť, keď budeme os­tríhať činiac každé toto pri­kázanie pred Hos­podinom, svojím Bohom, tak ako nám to prikázal.

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

25 A budeme mať spraved­livosť, keď budeme os­tríhať činiac každé toto pri­kázanie pred Hos­podinom, svojím Bohom, tak ako nám to prikázal.

Evanjelický

25 A to bude našou spravod­livosťou, keď budeme za­chovávať a pl­niť všet­ky tieto pri­kázania pred Hos­podinom, svojím Bohom, ako nám pri­kázal.

Ekumenický

25 Ak budeme starost­livo za­chovávať všet­ky tieto príkazy pred Hos­podinom, svojím Bohom, ako nám pri­kázal, bude sa nám to počítať za spravod­livosť.

Bible21

25 Naše sprave­dlnost je v tom, abychom před Hos­po­di­nem peč­livě do­držova­li všech­na tato přikázání, jak nám uložil.“