Roháček5. Mojžišova16

5. Mojžišova

Deuteronomium

Tri výročné slávnosti. Veľká noc.1 Os­tríhať budeš mesiac abíb, aby si slávil Veľkú noc Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, lebo v mesiaci abíbe ťa vy­viedol Hos­podin, tvoj Bôh, z Egyp­ta, vnoci. 2 A budeš obetovať veľkonočnú obeť Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, z drobného dobyt­ka a z hoviad na mies­te, ktoré vy­volí Hos­podin na­to, aby tam pre­bývalo jeho meno. 3 Nebudeš s tým jesť ničoho kvaseného. Sedem dní budeš s tým jesť nek­vasené, chlieb trápenia - lebo si v spechu vy­šiel z Egypt­skej zeme -, aby si pamätal na deň, k­torého si vy­šiel z Egypt­skej zeme, po všet­ky dni svoj­ho života. 4 A nebude u teba vidieť kvasu na celom tvojom území sedem dní. Ani nezos­tane ničoho z mäsa, ktoré budeš obetovať večer pr­vého dňa, cez noc do rána. 5 Nebudeš môcť obetovať veľkonočnú obeť v ktorej­koľvek svojej bráne, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, 6 ale iba na mies­te, ktoré vy­volí Hos­podin, tvoj Bôh, na­to, aby tam pre­bývalo jeho meno, tam budeš obetovať veľkonočnú obeť, večer, o západe sln­ka, v určitý čas, v ktorý si vy­šiel z Egyp­ta. 7 A budeš piecť a budeš jesť na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Bôh. A ráno sa ob­rátiš a poj­deš do svojich stánov. 8 Šesť dní budeš jesť nek­vasené chleby, a sied­meho dňa bude záverečná sláv­nosť Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu; nebudeš robiť nijakej práce. Slávnosť týždňov - Turíce.9 Na­počítaš si sedem týždňov; od­vtedy, od­kedy za­počne srp v stojacom obilí, za­počneš počítať sedem týždňov. 10 A budeš sláviť sláv­nosť týždňov Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a to, čo dáš, bude dobrovoľná dáv­ka tvojej ruky, podľa toho, jako ťa požeh­ná Hos­podin, tvoj Bôh. 11 A budeš sa radovať pred Hos­podinom, svojím Bohom, ty i tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj sluha i tvoja diev­ka i Levita, ktorý je v tvojich bránach, i po­hos­tín i sirota i vdova, ktorí v tvojom strede, na mies­te ktoré vy­volí Hos­podin, tvoj Bôh, na­to, aby tam pre­bývalo jeho meno. 12 A budeš pamätať, že si bol sluhom v Egyp­te a budeš os­tríhať a činiť tieto ustanovenia. Slávnosť stánov.13 Sláv­nosť stánov si budeš sláviť sedem dní, keď spraceš úrodu zo svoj­ho hum­na a zo svoj­ho preša. 14 A radovať sa budeš na svoju sláv­nosť i ty i tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj sluha i tvoja diev­ka, Levita i po­hos­tín, sirota i vdova, ktorí by boli v tvojich bránach. 15 Sedem dní budeš sláviť Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na mies­te, ktoré vy­volí Hos­podin, lebo Hos­podin, tvoj Bôh, ťa požeh­ná v každej tvojej úrode a v každej práci tvojich rúk, a nebudeš iného robiť, len sa radovať. 16 Trik­rát do roka sa ukáže každý tvoj mužs­kého po­hlavia pred Hos­podinom, tvojím Bohom, na mies­te, ktoré vy­volí: na sláv­nosť nek­vasených chlebov, na sláv­nosť týždňov a na sláv­nosť stánov, a nik­torý sa ne­ukáže pred Hos­podinom prázd­ny; 17 každý donesie podľa sebe daného daru, podľa požeh­nania Hos­podina, tvoj­ho Boha, ktoré ti dal. Sudcovia a súdy.18 Sud­cov a správ­cov si ustanovíš vo všet­kých svojich bránach, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, po všet­kých svojich po­koleniach, a budú súdiť ľud spraved­livým súdom. 19 Ne­skrivíš súdu! Nebudeš hľadieť na osobu ani ne­prij­meš daru, lebo dar oslepuje oči múd­rych a pre­vracia slová spraved­livých. 20 Za spraved­livosťou a len za spraved­livosťou sa poženieš, aby si žil a aby si do dedičs­tva zau­jal zem, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Bôh. Háje a modly.21 Ne­vysadíš si hája nijakých stromov pri ol­tári Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý si spravíš. 22 Ani si ne­po­stavíš mod­lár­skej sochy, čoho nenávidí Hos­podin, tvoj Bôh.