Roháček5. Mojžišova11

5. Mojžišova

Deuteronomium

Pamätať na dobrodenia a na súdy Hospodinove. Svätá zem.1 Pre­to budeš milovať Hos­podina, svoj­ho Boha, a budeš os­tríhať jeho nariadenie a jeho ustanovenia, jeho súdy a jeho pri­kázania po všet­ky dni. 2 A budete znať dnes - lebo veď nehovorím s vašimi syn­mi, ktorí ne­poz­nali a ktorí ne­videli - výchov­nú kázeň Hos­podina, svoj­ho Boha, jeho veľkosť, jeho sil­nú ruku a jeho vy­streté rameno, 3 jeho znamenia a jeho skut­ky, ktoré činil pro­stred Egyp­ta fara­onovi, egypt­skému kráľovi, a celej jeho zemi, 4 i to, čo učinil egypt­skému voj­sku, jeho koňom a jeho vozom, ako ich zalial vodami Rudého mora, keď sa hnali za vami, a Hos­podin ich za­hubil, a je tak až do dnešného dňa; 5 a budete znať i to, čo vám činil na púšti, do­kiaľ ste ne­prišli na toto mies­to, 6 a čo učinil Dátanovi a Abirámovi, synom Eliába, syna Rúbenov­ho, jako ot­vorila zem jeho ús­ta a po­hl­tila ich aj ich čeľade aj ich stány i so všet­kými živými bytosťami, ktoré išly s nimi, vpro­stred celého Iz­raela, 7 Lebo vaše vlast­né oči to boly, k­toré to videly všet­ky tie veľké skut­ky Hos­podinove, ktoré činil. 8 A tedy budete os­tríhať každé pri­kázanie, ktoré vám ja pri­kazujem dnes, aby ste boli sil­ní a aby ste vošli a zau­jali do dedičs­tva zem, do ktorej idete, aby ste ju zau­jali do dedičs­tva, 9 a aby ste dlho žili na zemi, ktorú pri­sahal Hos­podin vašim ot­com, že im ju dá aj ich semenu, zem, ktorá tečie mliekom a medom. 10 Lebo zem, do ktorej ty ideš, aby si ju zau­jal do dedičs­tva, nie je ako Egypt­ská zem, z ktorej ste vy­šli, kde si sial svoje semeno a polieval si svojou nohou jako zeleninovú za­hradu. 11 Ale zem, do ktorej idete, aby ste ju zau­jali do dedičs­tva, je zem, v ktorej sú vrchy a doliny, ktorá pije vodu, keď prší dážď z neba, 12 je to zem, o ktorú sa stará Hos­podin, tvoj Bôh; oči Hos­podina, tvoj­ho Boha, ustavične ob­rátené na ňu od začiat­ku roka až do kon­ca roka. Pán sľubuje úrodu zemi, len poslúchať.13 A stane sa, ak budete na­ozaj po­slúchať moje pri­kázania, ktoré vám ja pri­kazujem dnes, milujúc Hos­podina, svoj­ho Boha, a slúžiac mu celým svojím srd­com a celou svojou dušou, 14 že dám vašej zemi dážď na jeho čas, ran­ný i po­zdný, a budeš spratávať svoje obilie i svoju vín­nu šťavu i svoj olej. 15 A dám bylinu na tvojom poli pre tvoje hovädá, a budeš jesť a na­sýtiš sa. 16 Vy­stríhaj­te sa, aby sa nedalo zviesť vaše srd­ce, a od­chýlili by ste sa odo mňa a slúžili by ste iným bohom a klaňali by ste sa im! 17 Lebo by sa za­pálil na vás hnev Hos­podinov, a za­vrel by nebesia, a nebolo by dažďa, a zem by ne­vydala svojej úrody, a za­hynuli by ste rých­le s po­vr­chu tej k­rás­nej zeme dob­rej, ktorú vám dáva Hos­podin. 18 Ale si položíte tieto moje slová na svoje srd­ce, a na svoju dušu a pri­viažete si ich na znamenie na svoju ruku, a budú uzlíkom na upomien­ku medzi vašimi očami. 19 A budete im vy­učovať svojich synov hovoriac o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome, i keď poj­deš ces­tou i keď budeš líhať i keď budeš vstávať; 20 a na­píšeš ich na po­d­voje svoj­ho domu i na svoje brány, 21 aby bolo mnoho vašich dní i dní vašich synov na zemi, ktorú pri­sahal Hos­podin vašim ot­com, že im ju dá, jako dni nebies nad zemou. Ďaľšie zasľúbenia.22 Lebo ak budete na­ozaj os­tríhať každé toto pri­kázanie, ktoré vám ja pri­kazujem, aby ste ho činili milujúc Hos­podina, svoj­ho Boha, chodiac po všet­kých jeho ces­tách a lás­kou sa ho pri­dŕžajúc, 23 vtedy vy­ženie Hos­podin všet­ky tie národy zp­red vašej tvári, a zauj­mete do dedičs­tva národy, k­toré sú väčšie a moc­nejšie ako vy. 24 Každé mies­to, na ktoré šľapí vaša noha, bude vaše, hen od púšte a od Libanona, od rieky, rieky Euf­rates, až po za­dné more bude vaše územie. 25 Ni­kto ne­ob­stojí pred vami; váš strach a vašu bázeň dá Hos­podin, váš Bôh, na tvár celej zeme, po ktorej budete šliapať, tak ako vám hovoril. Zlorečenie i požehnanie. Gerizím a Ébal.26 Vidzže, ja vám dnes pred­kladám požeh­nanie a zlorečenie, 27 požeh­nanie, keď budete počúvať na pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, ktoré vám ja pri­kazujem dnes, 28 a zlorečenie, keby ste ne­počúvali na pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, a keby ste vy­bočili z ces­ty, ktorú vám ja pri­kazujem dnes, idúc za inými bohy, ktorých ne­znáte. 29 A stane sa, keď ťa vo­vedie Hos­podin, tvoj Bôh, do zeme, do ktorej ideš, aby si ju zau­jal do dedičs­tva, že dáš požeh­nanie na vr­chu Gerizím a zlorečenie na vr­chu Ébal. 30 Hľa, či nie sú oba vr­chy za Jor­dánom, za ces­tou na západe sln­ka, v zemi Kananeja, ktorý býva na rovine na­proti Gil­galu, pri dúb­rave Móre? 31 Lebo vy prej­dete cez Jor­dán, aby ste vošli zau­jať do dedičs­tva zem, ktorú vám dá Hos­podin, váš Bôh, a zauj­mete ju do dedičs­tva a budete bývať v nej. 32 A tedy budete hľadieť, aby ste činili všet­ky ustanovenia a súdy, ktoré vám ja pred­kladám dnes.