Evanjelický1. Mojžišova4,7

1. Mojžišova 4:7

Genesis

Zais­te, ak budeš dob­re robiť, roz­jas­ní sa ti; ak však nebudeš dob­re robiť, hriech strieh­ne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiados­tivosť; ale ty ho opanuj!


Verš v kontexte

6 Hos­podin však riekol Kai­novi: Prečo si vzbĺkol hnevom a prečo sa ti za­mračila tvár? 7 Zais­te, ak budeš dob­re robiť, roz­jas­ní sa ti; ak však nebudeš dob­re robiť, hriech strieh­ne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiados­tivosť; ale ty ho opanuj! 8 Nato Kain po­vedal svoj­mu bratovi Ábelovi: Poďme na pole. Keď boli na poli, Kain na­padol brata Ábela a za­bil ho.

späť na 1. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 Či, keď budeš dob­re robiť, nebude po­vznesená a veselá? A keď nebudeš dob­re robiť, hriech leží pri dveriach, a jeho túžba sa ne­sie po tebe. Ale ty budeš panovať nad ním!

Evanjelický

7 Zais­te, ak budeš dob­re robiť, roz­jas­ní sa ti; ak však nebudeš dob­re robiť, hriech strieh­ne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiados­tivosť; ale ty ho opanuj!

Ekumenický

7 Či ne­prij­mem aj teba, ak budeš robiť dob­re? No ak nerobíš dob­re, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiados­tivosť, ale ty ju máš ov­ládať.

Bible21

7 Copak tě ne­při­jmu, když bu­deš jednat dobře? Když ale ne­bu­deš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dych­tí po to­bě. Ty ale máš nad ním panovat.“